Database error
Invalid SQL: SELECT count(*) AS num, SUM(int_terms) AS sum FROM gw_dict` WHERE is_active = "1"
(98 characters)
MySQL Error
1064 (You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '` WHERE is_active = "1"' at line 2)
MEDINDEX.AM
MEDINDEX.AM
Medical glossary.
 The list of dictionaries
 Armenian-English Medical (13,146)
 English-Armenian Medical (13,153)
 ICD10 (68,073)
 UMLS. CSP-HL7-ICD9CM-NCI-NDFRT-RXNORM (278,650)
 МКБ10 (11,689)
new - new last 7 days. updated - updated last 14 days.

Recently updated dictionaries

1Armenian-English Medical
2МКБ10
3English-Armenian Medical
4UMLS. CSP-HL7-ICD9CM-NCI-NDFRT-RXNORM
5ICD10

Recently updated terms

1ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆArmenian-English Medical
2ԱՉՔԻ HERPES ZOSTERArmenian-English Medical
3ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐArmenian-English Medical
4ԱԳՐԱՆՈՒԼՈՑԻՏՈԶArmenian-English Medical
5ԱԳԵՎԶԻԱ (ՀԱՄԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ)Armenian-English Medical
6ԱԲՍՑԻՍՆԵՐArmenian-English Medical
7ԱԹԵՐՈՍԿԼԵՐՈԶArmenian-English Medical
8ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՊԼԱՆՆԵՐ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐArmenian-English Medical
9ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐArmenian-English Medical
10ԱԵՐՈԶՈԼՆԵՐArmenian-English Medical


Buy website

Medical Clinic. Medical Organization. Optician. Pharmacy. Physician. T Travel Agency. Hotel reservation. Health Club. Child Care. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $10 to $5000.

Portfolio

Dictionaries Catalog MeSH LOINC Feedback  top of page
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM