Armenian-English Medical → Contents
&

ԱՇԽԱՏԱՆՔ-ԸՆՏԱՆԻՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ա

ԱԲԱՏ, ԱԲԵԼՍՈՆԻ ԼԵՅԿԵՄԻԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԱԲԵՏԱԼԻՊՈՊՐՈՏԵՆԻԵՄԻԱ, ԱԲՍՏԻՆԵՆՏԱՅԻՆ (ԺՈՒԺԱՆՔԻ) ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (ՍԻՆԴՐՈՄ), ԱԲՍՑԻՍՆԵՐ, ԱԲՐԻՆ, ԱԳԱՄԱԳԼՈԲՈՒԼԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԳԱՐ, ԱԳԵՎԶԻԱ (ՀԱՄԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ), ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ (ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄ), ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ (ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄՆԵՐԻ) ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ, ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԻՆՆԵՐ (ՂԱՆԳՎԱԾՆԵՐ) ՑՈՐԵՆԻ ԾԻԼԵՐԻ, ԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ (ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐ), ԱԳՄԱՏԻՆ, ԱԳՆՈԶԻԱ (ԱՆՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ), ԱԳՐԱՆՈՒԼՈՑԻՏՈԶ, ԱԳՐԵՍԻՎՈՒԹՈՒՆ, ԱԴԱՄԱՆՏԱՆ, ԱԴԱՄՍ-ՍՏՈԿՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԱԴԵՆԻԼԱՏԿԻՆԱԶ, ԱԴԵՆԻԼԻԼԻՄԻԴՈԴԻՖՈՍՖԱՏ, ԱԴԵՆԻԼՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ԼԻԶ, ԱԴԵՆԻԼՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ, ԱԴԵՆԻԼՑԻԿԼԱԶ, ԱԴԵՆԻՆ, ԱԴԵՆԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ, ԱԴԵՆԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՏՐԱՆՍԼՈԿԱԶ, ԱԴԵՆՈԶԻՆ, ԱԴԵՆՈԶԻՆԴԵԶԱՄԻՆԱԶ, ԱԴԵՆՈԶԻՆԵՌԱՖՈՍՖԱՏԱԶ,, ԱԴԵՆՈԶԻՆԿԻՆԱԶ, ԱԴԵՆՈԶԻՆԿՐԿՆԱՖՈՍՖԱՏ, ԱԴԵՆՈԶԻՆԿՐԿՆԱՖՈՍՖԱՏ ՇԱՔԱՐԻ, ԱԴԵՆՈԶԻՆԿՐԿՆԱՖՈՍՖԱՏ-ԳԼՅՈՒԿՈԶ, ԱԴԵՆՈԶԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ, ԱԴԵՆՈԶԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ ՇՐՋԱՓՈՒԼԱՅԻՆ� (ՑԻԿԼԻԿ), ԱԴԵՆՈԶԻՆՖՈՍՖՈՍՈՒԼՖԱՏ, ԱԴԵՆՈԻԴԱԶԵՐԾՈՒՄ (ԱԴԵՆՈԻԴԷԿՏՈՄԻԱ), ԱԴԵՆՈԻԴՆԵՐ, ԱԴԵՆՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ, ԱԴԵՆՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ, ՊՏԿԱՁԵՎ, ԱԴԵՆՈՄԱ ԱՅՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ, ԱԴԵՆՈՄԱ ԷՈԶԻՆԱՖԻԼԱՅԻՆ, ԱԴԵՆՈՖԻԲՐՈՄԱ, ԱԴԵՆՏԻԱ, ԱԴԻՊԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ, ԱԴԻՍՈՆՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԴԻՖԵՆԻՆ, ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԿԱԴՐԵՐ, ԱԴՆԵԿՍԻՏ, ԱԴՈՍՏԵՐՈԼ, ԱԴՐԲԵՋԱՆ, ԱԴՐԵՆԱԼԷԿՏՈՄԻԱ, ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԱԼՖԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ (ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ), ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԱԼՖԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐ (ԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐ), ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԲԵՏԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ (ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ), ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԲԵՏԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐ, ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐ, ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԹԵԼԵՐ, ԱԴՐԵՆՈԴՈԿՍԻՆ, ԱԴՐԵՆՈԼԵՅԿՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ, ԱԴՐԵՆՈԽՐՈՄ, ԱԴՐԵՆՈԿՈՐՏԻԿՈՏՐՈՊԻՆ ՀՈՐՄՈՆ, ԱԵՐՈԲԻՈԶ (ՕԴԱԿՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ), ԱԵՐՈԶՈԼԱՅԻՆ ՊՐՈՊԵԼԵՆՏՆԵՐ, ԱԵՐՈԶՈԼՆԵՐ, ԱԵՐՈՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԱԳՈՒԱՆԻՆ, ԱԶԱԼԵՊՏԻՆ, ԱԶԱԿՈՍՏԵՐԻՆ, ԱԶԱՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԱԶԱՈՒՐԻԴԻՆ, ԱԶԱՊԵՐՈՆ, ԱԶԱՍԵՐԻՆ, ԱԶԱՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ, ԱԶԱՏԻՈՊՐԻՆ, ԱԶԱՑԻՏԻԴԻՆ, ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԹՆՈԼՈԳԻԱ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺԱԿԱՆ (ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ) ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ (ԱՄՆ), ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ (ԱՄՆ), ԱԶԴՐ, ԱԶԴՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ, ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՈՍԿՐ, ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՈՍԿՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱԶԴՐԵՐԱԿ, ԱԶԴՐԻ ԳԼԽԻԿ, ԱԶԴՐԻ ԳԼԽԻԿԻ ՆԵԿՐՈԶ, ԱԶԴՐԻ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ) ՇԱՆ, ԱԶԴՐԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ, ԱԶԴՐԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ ԲՆԱԾԻՆ, ԱԶԴՐԻ ՎԵՐԻՆ ԿՈՏՐՎԱԾՔ, ԱԶԴՐԻ ՎԶԻԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԱԶԵՊԻՆՆԵՐ, ԱԶԵՏԻԴԻՆԿԱՐԲՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ԱԶԵՏԻԴԻՆՆԵՐ, ԱԶԵՏԻՆՆԵՐ, ԱԶԻԴՆԵՐ, ԱԶԻՆՖՈՍ-ՄԵԹԻԼ, ԱԶԻՐԻԴՆԵՐ, ԱԶԻՐԻՆՆԵՐ, ԱԶԼՈՑԻԼԼԻՆ, ԱԶՈԼՆԵՐ, ԱԶՈԿՍԻՄԵՏԱՆ, ԱԶՈՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԱԶՈՏ, ԱԶՈՏ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ԱԶՈՏ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ԱԶՈՏԱԲԱԿՏԵՐ, ԱԶՈՏԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ԱԶՈՏԱՅԻՆ ԻՊՐԻՏԻ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԱԶՈՏԻ (III) ՕՔՍԻԴ, ԱԶՈՏԻ ԴԻՕՔՍԻԴ, ԱԶՈՏԻ ԿԱՊՈՒՄԸ (ՖԻՔՍԱՑԻԱ), ԱԶՈՏԻ ՄՈՆՕՔՍԻԴ, ԱԶՈՏԻ ՕՔՍԻԴՆԵՐ, ԱԶՈՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ, ԱԶՈՑԻՆՆԵՐ, ԱԶՈՒՐԻՆ, ԱԶՈՒՐԻՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱԶՏՐԵՈՆԱՄ, ԱԹԵՏՈԶ, ԱԹԵՐՈՍԿԼԵՐՈԶ, ԱԹԵՐՈՍԿԼԵՐՈԶ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՆՈԹՆԵՐԻ, ԱԼԱԲԱՄԱ, ԱԼԱՄԵՑԻՏԻՆ, ԱԼԱՆԻԼ-ՏՐՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶԱ, ԱԼԱՆԻՆ, ԱԼԱՆԻՆՆԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ, ԱԼԱՆԻՆՌԱՑԵՄԱԶԱ, ԱԼԱՆՏՈԻՆ, ԱԼԱՆՏՈԻՍԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ, ԱԼԱՍՏՐԻՄ, ԱԼԲԱՆԻԱ, ԱԼԲԵՆԴԱԶՈԼ, ԱԼԲԵՐՏԱ, ԱԼԲԻՆԻԶՄ, ԱԼԲՈՒՄԻՆ ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ, ԱԼԲՈՒՄԻՆ ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ ՑՈՒԼԻ, ԱԼԲՈՒՄԻՆ ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ, ՆՇՎԱԾ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՅՈԴՈՎ, ԱԼԲՈՒՄԻՆՆԵՐ, ԱԼԲՈՒՄԻՆՈՒՐԻԱ, ԱԼԳԵՍՏՈՆ, ԱԼԳԵՍՏՈՆԻ ԱՑԵՏՈՖԵՆԻԴ, ԱԼԳԻՆԱՏՆԵՐ, ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ, ԱԼԴԵՀԻԴ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ԱԼԴԵՀԻԴ-ԼԻԱԶ, ԱԼԴԵՀԻԴ-ՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ, ԱԼԴԵՀԻԴՆԵՐ, ԱԼԴԻԿԱՐԲ, ԱԼԴՈԶՈՐԵԴՈՒԿՏԱԶ, ԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆ, ԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ, ԱԼԴՐԻՆ, ԱԼԵԼՆԵՐ, ԱԼԵՈՒՏԱՅԻՆ ՋՐԱՔՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԱԼԵՈՒՏԱՅԻՆ ՋՐԱՔՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԼԵՏՐԻՆ, ԱԼԵՐԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՄՈՒՆՈԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԼԵՐԳԵՆՆԵՐ, ԱԼԺԻՐ, ԱԼԻԳԱՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍՆԵՐ X, ԱԼԻԼԱՄԻՆ, ԱԼԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱԼԻԼԳԼԻՑԻՆ, ԱԼԻԼԷՍՏՐԵՆՈԼ, ԱԼԻԼԻԶՈՊՐՈՊԻԼԱՑԵՏԱՄԻԴ, ԱԼԻՄԵՄԱԶԻՆ, ԱԼԿԱԴԻԵՆՆԵՐ, ԱԼԿԱԼՈԶ, ԱԼԿԱԼՈԶ ՌԵՍՊԻՐԱՏՈՐ (ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ), ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ, ԱԼԿԱՆՆԵՐ, ԱԼԿԱՊՏՈՆՈՒՐԻԱ, ԱԼԿԵՆՆԵՐ, ԱԼԿԻԼԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱԼԿԻԼԱՑՈՒՄ, ԱԼԿԻԼՍՈՒԼՖՈՆԱՏՆԵՐ, ԱԼԿԻՆՆԵՐ, ԱԼԿԻՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱԼԿԼՈՖԵՆԱԿ, ԱԼԿՈՀՈԼ-ՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ, ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ, ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՑՆՈՐՔ, ԱԼԿՈՀՈԼԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ԱԼԿՈՀՈԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, ԱԼԿՈՀՈԼԻԶՄ, ԱԼԿՈՀՈԼԻԿՆԵՐ ԱՆԱՆՈՒՆ, ԱԼԿՈՒՐՈՆ, ԱԼՄԻՏՐԻՆ, ԱԼՅԱՍԿԱ, ԱԼՅՈՒՄԻՆ, ԱԼՅՈՒՄԻՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴ, ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՍԻԼԻԿԱՏՆԵՐ, ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՕՔՍԻԴ

Բ

ԲԱԲԻՆՍԿՈՒ ՌԵՖԼԵՔՍ, ԲԱԴԱԿՏՈՒՑ, ԲԱԴԵՐ, ԲԱԶԻԴԻՈՄԻՑԵՏՆԵՐ (ԲԱԶԻԱԴԱՅԻՆ ՍՆԿԵՐ), ԲԱԶԿԱԹՈՌ-ՍԱՅԼԱԿ, ԲԱԶԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ԲԱԶԿԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ, ԲԱԶԿԱՅԻՆ ՀՈԴ, ԲԱԶԿԻ (ՈՒՍԻ) ՀՈԴԱԽԱԽՏ, ԲԱԶԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԲԱԶԿՈՍԿՐ, ԲԱԶԿՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԲԱԶՄԱԵԹԵՐՆԵՐ, ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ԲԱԶՄԱԽՈՂԱՆ ՈՐԴԵՐ, ԲԱԶՄԱԽՈՆԴՐԻՏ ԿՐԿՆՎՈՂ, ԲԱԶՄԱԿԻ ՄԻԵԼՈՄԱ, ԲԱԶՄԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐ-ԼԻԱԶՆԵՐ, ԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐՆԵՐ, ԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ, ԲԱԶՄԱՈՒՐԵՏԱՆՆԵՐ, ԲԱԶՄԱՊՈԼԻՊԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ, ԲԱԶՄԱՊՏՈՒՂ ԾՆՎՈՂ ԽՄԲԵՐ (ԱՐՏ), ԲԱԶՄԱՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ, ԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱՐՈՄԱՏԻԿ (ԱՐՏ), ԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ՄԻՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱԶՄԱՓՈՒԼ ՍԿՐԻՆԻՆԳ, ԲԱԶՄԱՔԼՈՐԵՌՖԵՆԻԼԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱԶՄԱՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԶՄԱՖԼՈՐԵՏԻՆՖՈՍՖԱՏ, ԲԱԶՄԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ, ԲԱԶՈՒԿ, ԲԱԶՈՒԿ-ՁԵՌՔ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԲԱԶՈՖԻԼԱՅԻՆ ԴԵԳՐԱՆՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ, ԲԱԶՈՖԻԼՆԵՐ, ԲԱԼԱՆԻՏ, ԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱԶ, ԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱՆԵՐ, ԲԱԼԶԱՄՆԵՐ, ԲԱԼԹԻՄՈՐ, ԲԱԼԻՍՏՈԿԱՐԴԻՈԳՐԱՖԻԱ, ԲԱԼԿԱՆՅԱՆ ԵՐԻԿԱՄԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ, ԲԱԿԼՈՖԵՆ, ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ), ԲԱԿՏԵՐԻԱՄԶՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲ (ՕԴԱԿՅԱՑ) ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲԱՅԻՆ (ՕԴԱԿՅԱՑ), ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԱԵՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ), ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԵԷՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ) ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԵԷՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ) ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԱՏԻՎ (ԱՐՏ), ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԳՐԱՄԴՐԱԿԱՆ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԽԵՄՈԼԻՏՈՏՐՈՖԻԿ ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ՍԱՀՈՂ (ԱՐՏ), ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱԴՀԵԶԻԱ (ԿՊՉՈՒՄ), ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱՊԱՏԻՊ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԷՆԴՈՍՊՈՐՆԵՐ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂՆԵՐ (ԱՐՏ), ԲԱԿՏԵՐԻԱՍՊԱՆ ՇԻՃՈՒԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳՆԵՐ, ԲԱԿՏԵՐԻՈԼԻԶԻՍ, ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱ, ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ԲԱԿՏԵՐԻՈՐՈԴՈՊՍԻՆ, ԲԱԿՏԵՐԻՈՑԻՆՆԵՐ, ԲԱԿՏԵՐԻՈՔԼՈՐՈՖԻԼՆԵՐ, ԲԱԿՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿՏԵՐՈԻԴՆԵՐ, ԲԱՀԱՄՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ, ԲԱՀՐԵՅՆ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐ ՖԻՆԱԿԱՆ, ԲԱՄԲԱԿԵՆԻ, ԲԱՄԲԱԿԻ ՅՈՒՂ, ԲԱՄԲԵՐՄԻՑԻՆՆԵՐ, ԲԱՄԵՏԱՆ, ԲԱՅԵՍԻ ԹԵՈՐԵՄ, ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ, ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԿԱՆ, ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌՈՄԱՆԱԿԱՆ, ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ, ԲԱՆԴԱԺՆԵՐ (ԿԱԼԱՆԴՆԵՐ, ԱՂԵԿԱՊԵՐ), ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆ, ԲԱՆՏԱՐԿՅԱԼՆԵՐ, ԲԱՆՏԵՐ, ԲԱՇԿԻՐԻԱ, ԲԱՍԿԵՏԲՈԼ, ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ -ՊԱՏԺԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ, ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ, ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՈՂԻ, ԲԱՏՐԱԽՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ, ԲԱՐԱԿ ԱՂԻՔ, ԲԱՐԱԿ ԱՂԻՔԻ ԻՄՈՒՆՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՐԲԱԴՈՍ, ԲԱՐԲԻՏԱԼ, ԲԱՐԲԻՏՈՒՐԱՏՆԵՐ, ԲԱՐԵ-ԼՅԵՈՒԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՐԵՏԻ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂ, ԲԱՐԻՈՒՄ, ԲԱՐԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ԲԱՐԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ, ԲԱՐՁՐ ՁԱՅՆԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ, ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՐՈԿԱՄԵՐԱ, ԲԱՐՈՅԱ-ԷԹԻԿԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ, ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ, ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՐՎԻՆԿԱ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ, ԲԱՐՏԵՐԻ ՀՒՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՐՏՈԼԻՆՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ, ԲԱՐՏՈՆԵԼԱՆԵՐ, ԲԱՐՏՈՆԵԼԻՈԶ, ԲԱՑԱՌՈՒՄ, ԺԽՏՈՒՄ (ՀՈԳԵԲԱՆ), ԲԱՑԻԼԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՑՈՒՊԻԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ), ԲԲԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ (ՄԻԴՐԻԱԶ), ԲԲԻ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՈՒՊԻԼՈՏՈՄԻԱ), ԲԲԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԵԶԱՖԻԲՐԱՏ, ԲԵԶՈԱՐՆԵՐ, ԲԵԼԱԴՈՆԱ (ԲԵԼԼԱԴՈՆՆԱ), ԲԵԼԱԴՈՆԱՅԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ, ԲԵԼԳԻԱ, ԲԵԼԻ, ԲԵԼԻԶ, ԲԵԽՉԵՏԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԲԵԿԼՈՄԵՏԱԶՈՆ, ԲԵԿՎԻՏ-ՎԻԴԵՄԱՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ IN VITRO, ԲԵՂՄՆԻԿԱԿԱՊԵՐ (ՍՊՈՐԴԵՍՄԻՆՆԵՐ), ԲԵՂՄՆԻԿԱՎՈՐՆԵՐ (ՍՊՈՐՈՎԻԿՆԵՐ), ԲԵՄԵԳՐԻԴ, ԲԵՅՍԲՈԼ, ԲԵՆԳԱԼԱԿԱՆ ՎԱՐԴ, ԲԵՆԴՐՈՖԼՈՒՄԵՏԻԱԶԻԴ, ԲԵՆԶԱԶԵՊԻՆՆԵՐ, ԲԵՆԶԱԼԴԵՀԻԴՆԵՐ, ԲԵՆԶԱԼԿՈՆԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԵՆԶԱՄԻԴԻՆՆԵՐ, ԲԵՆԶԱՄԻԴՆԵՐ, ԲԵՆԶԱՆՏՐԱՑԵՆՆԵՐ, ԲԵՆԶԲՐՈՄԱՐՈՆ, ԲԵՆԶԵՏՈՆ, ԲԵՆԶԵՐԱԶԻԴ, ԲԵՆԶԻԴԱՄԻՆ, ԲԵՆԶԻԴԻՆՆԵՐ, ԲԵՆԶԻԼԱՄԻՆՆԵՐ, ԲԵՆԶԻԼԱՄԻՆՕՔՍԻԴԱԶ, ԲԵՆԶԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԵՆԶԻԼԱՅԻՆ ՍՊԻՐՏ, ԲԵՆԶԻԼԱՏՆԵՐ, ԲԵՆԶԻԼԲԻՈԼՈԳԵՆ, ԲԵՆԶԻԼԻԴԵՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԵՆԶԻԼՊԵՆԻՑԻԼԻՆԻ ՆՈՎՈԿԱԻՆԱՅԻՆ ԱՂ, ԲԵՆԶԻՄԻԴԱԶՈԼՆԵՐ, ԲԵՆԶԻՆ, ԲԵՆԶՀԻԴՐԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ, ԲԵՆԶՈԴԻԱԶԵՊԻՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈԴԻԱԶԵՊԻՆՈՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈԻԼԱՐԳԻՆԻՆ-2-ՆԱՖԹԻԼԱՄԻԴ, ԲԵՆԶՈԻԼԱՐԳԻՆԻՆՆԻՏՐՈԱՆԻԼԻԴ, ԲԵՆԶՈԻԼԽՈԼԻՆ, ԲԵՆԶՈԻՆ, ԲԵՆԶՈԼ, ԲԵՆԶՈԼԱՄԻԴ, ԲԵՆԶՈԼԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ, ԲԵՆԶՈԼՀԵՔՍԱՔԼՈՐԻԴ, ԲԵՆԶՈԿԱԻՆ, ԲԵՆԶՈՄՈՐՖԱՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՊԻՐԱՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՊԻՐԵՆՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶ, ԲԵՆԶՈՊԻՐԵՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՍՈՒԼՖՈՆԱՏՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՏԻԱԴԻԱԶԻՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՏԻԵՊԻՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՑԻԿԼՈԳԵՊՏԵՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՔՍԱԶՈԼՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՔՍԵՊԻՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՖԵՆՈՆԵԻԴ, ԲԵՆԶՈՖԵՆՈՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՖԼԱՎՈՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՈՖՈՒՐԱՆՆԵՐ, ԲԵՆԶՊԻՐԵՆ, ԲԵՆԶՏՐՈՊԻՆ, ԲԵՆԶՖԵՏԱՄԻՆ, ԲԵՆԻՆ, ԲԵՆՈՄԻԼ, ԲԵՆՈՐԻԼԱՏ, ԲԵՆՊԵՐԻԴՈԼ, ԲԵՆՍ ՋՈՆՍԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ, ԲԵՆՏՈՆԻՏ

Գ

ԳԱԲՈՆ, ԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ԲԻԼԹ, ԳԱԳԱԹՈՍԿՐ, ԳԱԴՈԼԻՆԻՈՒՄ, ԳԱԶԱՄԱՔՐԻՉՆԵՐ ՎԻՐԱՍՐԱՀՆԵՐԻ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԳԱԶԱՑՎԱԾ ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐ, ԳԱԶԵՐ, ԳԱԶԵՐ ԻՆԵՐՏ, ԳԱԶՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԳԱԼԱԳՈ, ԳԱԼԱԿՏԱՆՆԵՐ, ԳԱԼԱԿՏՈԶ, ԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ, ԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ, ԳԱԼԱԿՏՈԶԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ, ԳԱԼԱԿՏՈԶԵՄԻԱ, ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴԱԶՆԵՐ, ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ, ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴԱԶ, ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴՆԵՐ, ԳԱԼԱԿՏՈԶՈԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ, ԳԱԼԱԿՏՈԶՈՕՔՍԻԴԱԶ, ԳԱԼԱԿՏՈԿԻՆԱԶ, ԳԱԼԱԿՏՈՐԵԱ, ԳԱԼԱՄԻՆ, ԳԱԼԱՆՏԱՄԻՆ, ԳԱԼԱՐԱԿԾԿԱՆՔ, ԳԱԼՈՊԱՄԻԼ, ԳԱԼՎԱՆԱՍՏԵԳԻԱ (ԳԱԼՎԱՆԱՊԱՏՈՒՄ), ԳԱԿԹ (ԳԱՄԱ ԱՄԻՆՈԿԱՐԱԳԱԹԹՈՒ), ԳԱՂՈՒԹԱԽԹԱՆԻՉ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ԳԱՂՈՒԹԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԱՂՏՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԱՄԱ-ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԳԱՄԱ-ԳԼՈՒՏԱՄԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ, ԳԱՄԱ-ԳԼՈՒՏԱՄԻԼՑԻԿԼՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ, ԳԱՄԱ-ԳԼՈՒՏԱՄԻԼՑԻՍՏԵԻՆՍԻՆԹԵՏԱԶ, ԳԱՄԱ-ԿԱՄԵՐԱՆԵՐ, ԳԱՄԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐ, ԳԱՄԲԻԱ, ԳԱՄԵՏՈԳԵՆԵԶ (ԱՄՈՒՍՆԱՍԵՐՈՒՄ), ԳԱՅԼԱԽՏ ԿԱՐՄԻՐ ՄԱՇԿԱՅԻՆ, ԳԱՅԼԱԽՏ ԿԱՐՄԻՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՆՄԱՆ, ԳԱՅԼԱԽՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ, ԳԱՅԼԱԽՏ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ, ԳԱՆԱ, ԳԱՆԳ, ԳԱՆԳԱ-ԴԻՄԱՅԻՆ ԴԻԶՕՍՏՈԶ, ԳԱՆԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԱՆԳԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳԱՆԳԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳԱՆԳԱՅԻՆ ՍԻՆՈՒՍՆԵՐ (ԾՈՑԵՐ), ԳԱՆԳԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԱՆԳԻ ԿԱՐԵՐ, ԳԱՆԳԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԳԱՆԳԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳԱՆԳԻ ՓՈՍ, ՀԵՏԻՆ, ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ (ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ), ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ, ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՊԱՐԱՍԻՄՊԱԹԻԿ, ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՍԻՄՊԱԹԻԿ, ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ, ԳԱՆԳԼԻՆԵՎՐՈՄԱ, ԳԱՆԳԼԻՈԲԼՈԿԱԴԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ՀԱՆԳՈՒՑԱՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ), ԳԱՆԳԼԻՈԶԻԴՆԵՐ, ԳԱՆԳԼԻՈԶԻԴՈԶ, ԳԱՆԳԼԻՈԷԿՏՈՄԻԱ (ՀԱՆԳՈՒՑԱԶԵՐԾՈՒՄ), ԳԱՆԳԼԻՈԽԹԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԳԱՆԳԼԻՈՆ ՀԱՆԳՈՒՑԱՎՈՐ, ԳԱՆԳՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ, ԳԱՆԳՈՒՐ ՄԱԶԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԱՆԳՐԵՆԱ, ԳԱՆԳՐԵՆԱ ԳԱԶԱՅԻՆ, ԳԱՆՑԻԿԼՈՎԻՐ, ԳԱՍՏՐԷԿՏՈՄԻԱ, ԳԱՍՏՐԻՆՆԵՐ, ԳԱՍՏՐԻՆՈՄԱ, ԳԱՍՏՐԻՏ (ՍՏԱՄՈՔՍԱԲՈՐԲ), ԳԱՍՏՐԻՏ ԱՊԱՃԱԿԱՆ, ԳԱՍՏՐԻՏ ԳԵՐԱՃԱԿԱՆ, ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏ (ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱԲՈՐԲ), ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏ ՏՐԱՆՍՄԻՍԻՎ, ԽՈԶԵՐԻ, ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏԻ ԽՈԶԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱ (ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈՍՏՈՄԻԱ, ԳԱՍՏՐՈՊԼԱՍՏԻԿԱ, ԳԱՍՏՐՈՍԿՈՊԻԱ, ԳԱՍՏՐՈՍՏՈՄԻԱ, ԳԱՍՏՐՈՒԼԱ, ԳԱՐԵՋՈՒՐ, ԳԱՐԻ, ԳԱՐՇԱՊԱՐ , ԿՐՈՒՆԿ, ԳԱՐՇԱՊԱՐԱՅԻՆ ՈՍԿՈՐ, ԳԵԼԱԴԱ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ, ԳԵԼԵՐ, ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ, ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ, ԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ԿԱՊԻԿԻ, ԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՄԱՐԴՈՒ, ԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԳԵՂՁԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ (ԱԴԵՆՈԼԻՄՖՈՄԱ), ԳԵՂՁՈՒՌՈՒՑՔ (ԱԴԵՆՈՄԱ), ԳԵՂՁՈՒՌՈՒՑՔ ՄԱԿՈՒՂԵՂԻ (ԲԱԶՈՖԻԼԱՅԻՆ), ԳԵՆ-ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉ, ԳԵՆ-ՕՊԵՐԱՏՈՐ, ԳԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԳԵՆԱՅԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԻԱ, ԳԵՆԱՅԻՆ ՊՈՒԼ, ԳԵՆԵՏԻԿԱ, ԳԵՆԵՏԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ԳԵՆԵՏԻԿԱ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԳԵՆԵՏԻԿԱ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ, ԳԵՆԵՏԻԿԱ ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ, ԳԵՆԵՏԻԿԱ ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԸՆԿՃՈՒՄ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԱՆԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈԴ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ (ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ), ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՑԻԱ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՍԿՐԻՆԻՆԳ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐ, ԳԵՆԵՐ, ԳԵՆԵՐ ARAC, ԳԵՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ԴՈՄԻՆԱՆՏԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ, ԳԵՆԵՐ ԼԵՏԱԼԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ԾԱԾԿՈՂ, ԳԵՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ, ԳԵՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ENV, ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, GAG, ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL, ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ՄԻՎԸ ԱՐԳԵԼԱԿՈՂ, ԳԵՆԵՐ ՌԵՑԵՍԻՎԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ, ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ, ԳԵՆԵՐ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՎԱԾ, ԳԵՆԵՐ ՖԻՔՍԱՑԻԱՅԻ ԱԶՈՏԻ, ԳԵՆԵՐ, MHC I ԴԱՍԻ, ԳԵՆԵՐ, ՏՐԱՆՍԱԿՏԻՎԱՑԻԱ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ, ԳԵՆԵՐ, ՓՈԽԱՐԿԻՉՆԵՐ, ԳԵՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԳԵՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ, ԳԵՆԵՐԻ ԼԵՅԿՈԶԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԳԵՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԳԵՆԵՐԻ ՀՈՄՈԵԶԻՍԱՅԻՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԳԵՆԵՐԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԳԵՆԵՐԻ ՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԳԵՆԻ ԱՄՊԼԻՖԻԿԱՑԻԱ, ԳԵՆԻ ԷՔՍՊՐԵՍԻԱ (ԱՐՏԱՄՂՈՒՄ), ԳԵՆԻ ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ (ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ), ԳԵՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, NEF, ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ENV, ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ GAG, ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL, ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՎԻՐԻՈՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ, ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՏՐԱՆՍԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ, ԳԵՆԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԱԼՖԱ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԲԵՏԱ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԳԱՄՄԱ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԲԵՏԱ- ՇՂԹԱ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾՆԻ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԱԼՖԱ- ՇՂԹԱ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾՆԻ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԳԱՄԱ- ՇՂԹԱ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԹԵԹԵՎ ՇՂԹԱ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԾԱՆՐ ՇՂԹԱ, ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, T-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԳԵՆՈԹԵՐԱՊԻԱ, ԳԵՆՈՄ ՄԱՐԴՈՒ, ԳԵՆՈՄ ՄԱՐԴՈՒ, ՔԱՐՏԱԳՐՈՒՄ, ԳԵՆՈՄԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ, ԳԵՆՈՏԻՊ, ԳԵՆՏԱՄԻՑԻՆՆԵՐ, ԳԵՆՏԻԶԱՏՆԵՐ, ԳԵՆՑԻԱՆՎԻՈԼԵՏ, ԳԵՇՏԱԼՏ ԹԵՐԱՊԻԱ, ԳԵՇՏԱԼՏ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ ԲԵՆԴԵՐԻ, ԳԵՇՏԱԼՏ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՈՏՐԻԽՈԶ, ԳԵՐԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆԻԶՄ, ԳԵՐԱԾԽԱԹԹՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՐԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

ԴԱԲԱՂ, ԴԱԲԱՂԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԴԱԲԱՂՈՒՄ (ԴԱԲԱՂԵԼԸ), ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ԱՄՈՒՍՆՈՒ (ԿՆՈՋ) ՀԵՏ, ԴԱԼ, ՍԿԶԲՆԱԿԱԹ, ԴԱԿԱՐԲԱԶԻՆ, ԴԱԿՏԻՆՈՄԻՑԻՆ, ԴԱԿՐԻՈՐԻՆՈՑԻՍՏՈՄԻԱ (ԱՐՑՈՒՆՔԱՔԹԱԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄ), ԴԱԿՐԻՈՑԻՍՏԻՏ (ԱՐՑՈՒՆՔԱՊԱՐԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ), ԴԱՀՈՒԿՆԵՐ, ԴԱՂՍՏԱՆ, ԴԱՅԻ ՆՈՍՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴ, ԴԱՆԱԶՈԼ, ԴԱՆԴԱՂ ԱԶԴՈՂ ՊՐԵՊԱՐԱՏՆԵՐ, ԴԱՆԴԱՂ ՀԱԿԱԶԴՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԱՆԴԱՂ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԱՆԻԱ, ԴԱՆՍԻԼՅԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԱՆՏՐՈԼԵՆ, ԴԱՇՏԱՆ, ԴԱՇՏԱՆ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐ (ՄԵՆՈՊԱՈՒԶԱ), ԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐ ՎԱՂԱԺԱՄ, ԴԱՇՏԱՆԱՅԻՆ ՑԻԿԼ, ԴԱՇՏԱՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԴԱՇՏԱՆԻ ՍԿԻԶԲ, ԴԱՈՒՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԴԱՈՒՆՈՄԻՑԻՆ, ԴԱՊՍՈՆ, ԴԱՋՎԱԾՔ, ԴԱՋԵԼԸ (ՏԱՏՈՒԻՐՈՎԿԱ), ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ, ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ, ԴԱՍՏԱԿ, ԴԱՍՏԱԿ ԿԵՆԴԱՆՈՒ, ԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ՀՈԴ, ԴԱՍՏԱԿԻ ՈՍԿՐԵՐ, ԴԱՍՏԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՆԵՐ, ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԱՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԱՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԱՏԱՐԿ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԹԱՄԲԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ, ԴԱՐՉԻՆ, ԴԱՖՆԻԱ, ԴԴՏ, ԴԵԱԵ-ԴԵՔՍՏՐԱՆ, ԴԵԱՆՈԼ, ԴԵԲՐԻԶՈԽԻՆ, ԴԵԶԱՄԻՆԱՑՈՒՄ, ԴԵԶԻՊՐԱՄԻՆ, ԴԵԶՈՆԻԴ, ԴԵԶՕՔՍԻԱԴԵՆՈԶԻՆՆԵՐ, ԴԵԶՕՔՍԻԱԴՐԵՆԱԼԻՆ, ԴԵԶՕՔՍԻԳԼՅՈՒԿՈԶ, ԴԵԶՕՔՍԻԳՈՒԱՆՈԶԻՆ, ԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ԴԵԶՕՔՍԻԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈՆ, ԴԵԶՕՔՍԻՄԵԹԱԶՈՆ, ԴԵԶՕՔՍԻՇԱՔԱՐ, ԴԵԶՕՔՍԻՈՒՐԻԴԻՆ, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈԶ, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ ECORI, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ HINDIII, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ I, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ I, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ II, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ III, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ, ԴԵԶՕՔՍԻՏԻԴԻՆ ՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ, ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻԼԱՏ, ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆ, ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆԿԻՆԱԶ, ԴԵԺԱ ՎՅՈՒ ( ԱՐԴԵՆ ՏԵՍԱԾ ՊԱՏՐԱՆՔ), ԴԵԼԱՎԵՐ, ԴԵԼԻՐԻՈՒՄ, ԴԵԼՏԱ ԱԳԵՆՏ (ԱԶԴԱԿ), ԴԵԼՏԱ-ՌԻԹՄ, ԴԵԼՏԱ-ՎԱՐԱԿ, ԴԵԼՏԱ-ՔՆԻ ՊԵՊՏԻԴ, ԴԵԼՖԻՆՆԵՐ, ԴԵԿԱԼՑԻՆԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴ, ԴԵԿԱԼՑԻՖԻԿԱՑԻԱ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ, ԴԵԿԱՄԵՏՈՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԵԿԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ, ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱՑՈՒՄ, ԴԵԿՈԽԻՆԱՏ, ԴԵԿՈՄՊՐԵՍԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵԿՎԱԼԻՆ, ԴԵՀԻԴՐՈԱՍԿՈՐԲԱՏԱԶ, ԴԵՀԻԴՐՈԱՍԿՈՐԲԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ ՇԱՔԱՐԱՍՊԻՐՏՆԵՐԻ, ԴԵՀԻԴՐՈԷՄԻՏԻՆ, ԴԵՀԻԴՐՈԷՊԻԱՆԴՐՈՍՏԵՐՈՆ, ԴԵՀԻԴՐՈԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ԴԵՀԻԴՐՈԽՈԼԵՍՏԵՐՈԼՆԵՐ, ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ, ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ, ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒՄ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ, ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ, ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ, ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ, ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՕԺԱՆԴԱԿ, ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐ, ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ, ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԳԵՐԶԳԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ (ՀԻՊԵՐՍԵՆՑԻԲԻԼԻԶԱՑԻԱ), ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԴԵՂԱՏՈՄՍՈՎ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ), ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉԻՆԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉՓՈՐՁԱՐԿՎԱԾ,ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՏԵՆՏԱՎՈՐՎԱԾ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՓՈՐՁԱՐԿՎՈՂ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՌԱՆՑ ԴԵՂԱՏՈՄՍԻ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄՋՔՋԱՏԱՖ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԿԱՊՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ (ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ) ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄԸ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՐՉԱՓԱՎՈՐՈՒՄ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ), ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԻՆՔՆԱՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԵՂԾՈՒՄԸ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿՐԻՉՆԵՐ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՍԻՆԵՐԳԻԶՄ), ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱԹԵՑՈՒՄ (ԻՆՍՏԻԼՅԱՑԻԱ), ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ (ԹԱՔՑՆՈՒՄ), ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂԱՏՆԵՐ, ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐՈՒՄ , ՎՃԱՐՈՒՄ, ԴԵՂԵՐ ՄԱԶԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԴԵՂԻՆ ԲԻԾ, ԴԵՂԻՆ ԲԻԾ, ԲՇՏԱՆՄԱՆ ԱՅՏՈՒՑ, ԴԵՂԻՆ ԲԻԾ, ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ (ԴԻՍՏՐՈՖԻԱ), ԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄԻՆ, ԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄԻՆ, ՀԵՏԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄԻՆ, ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ, ԴԵՂԻՆ ՏԵՆԴ, ԴԵՂԻՆ ՏԵՆԴԻՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԴԵՂՆԱԽՏ, ԴԵՂՆԱԽՏ ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ (ՏԵՎԱԿԱՆ), ԴԵՂՆԱԽՏ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ, ԴԵՂՆՈՒՑԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ, ԴԵՂՆՈՒՑԱՊԱՐԿ, ԴԵՂՆՈՒՑԱՊԱՐԿ ՁՎԱԲՋՋԻ, ԴԵՂՈՐԱՅՔ, ԴԵՂԱՉԱՓ-ԱՐԴՅՈՒՆՔ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ, ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ (ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ), ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ, ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԵՄԵՆՑԻԱ (ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՎԻ ԹՈՒԼԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ), ԴԵՄԵՆՑԻԱ ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ, ԴԵՄԵՆՑԻԱ ՆԱԽԱԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ, ԴԵՄԻԵԼԻՆԱՑՆՈՂ (ԱՂԱԶՐԿՈՂ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱ (ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ (ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ), ԴԵՄՊԻՆԳ-ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (ԱՐԱԳ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ), ԴԵՄՔ, ԴԵՄՔ, ՑԱՎ, ԴԵՄՔԻ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՄՔԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՄՔԻ ՀԵՄԻԱՏՐՈՖԻԱ (ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԱՊԱՃՈՒՄ), ԴԵՄՔԻ ՄԱՇԿԱԽՏԵՐ, ԴԵՄՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԵՄՔԻ ՈՍԿՐԵՐ, ԴԵՅՏԵՐԻՈՒՄ

Ե

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ, ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՅՈՒՂ, ԵԳԻՊՏՈՍ, ԵԶԱՆ ԼԵԶՈՒ, ԵԶՐԱՅԻՆ ԽՈՑ, ԵԹԵՐ ԷԹԻԼԱՅԻՆ, ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԵՐ, ԵԹԵՐՆԵՐ, ԵԹԵՐՆԵՐ ԲԱՐԴ, ԵԹԵՐՆԵՐ ՑԻԿԼԻԿ, ԵԹՈՎՊԻԱ, ԵԿԱՄՈՒՏ, ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿ, ԵՂԱՆԱԿ, ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ-ՔՈՒՅՐԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՂՈՒՆԳՆԵՐ, ԵՂՈՒՆԳՆԵՐ ՆԵՐԱՃԱԾ, ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԸ ԿՐԾՈՏԵԼ, ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՂՋԱՑԱՆ, ԵՂՋԱՑԱՆ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ, ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՅՏՈՒՑ, ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ, ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԽՈՑ, ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՊՂՏՈՐՈՒՄ, ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՍՏՐՈՄԱ (ՀԵՆՔԱՆՅՈՒԹ), ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ, ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԵՂՋԵՐԵՆԻ, ԵՂՋԵՐՈՒ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ, ԵՂՋԵՐՈՒԻ ԵՂՋՅՈՒՐՆԵՐ, ԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐ, ԵՆԹԱԹԱՂԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ, ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁ, ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ, ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՈՍԿՐ, ԵՆԹԱԼՆԴԱՅԻՆ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ (ՔԵՐԵԼՈՎ ՄԱՔՐԵԼ), ԵՆԹԱԼՈՐՁԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ, ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁ, ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ ՆԵՐԹՈՐԱՆՔ, ԵՆԹԱԿՊՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ, ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ, ԵՆԹԱՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ, ԵՆԹԱՆՐԱԿԱ-ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ "ԿՈՂՈՊՏՄԱՆ"ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ, ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄ, ԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՆԹԱՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ (ՊԱՆԿՐԵԱՏԷԿՏՈՄԻԱ) ԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԴԵԼՏԱ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԽՈՒՂԱԿ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԾՈՐԱՆՆԵՐ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԿԵՂԾ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ, ԵՆԹԱՍՏՈԾԱՆՈՒ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ, ԵՆԹԱՎԵՏԱՅԻՆ ՀՈԴ, ԵՆԹԱՑԱՆՑԵՆՍԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴ, ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐ, ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ՊՈԶԱՅԻՆ (ԿԱՈՒԴԱԼ) ԿՈՐԻԶ, ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆ, ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆՏԱՆԿՈՒՄ, ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ, ԵՍ, ԵՎԳԵՆԻԿԱ (ԼԱՎԱՍԵՐՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՑԵՂԻ), ԵՎՆՈՒԽՈԻԴԻԶՄ (ՆԵՐՔԻՆԻԻ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), ԵՎՍՏԱԽՅԱՆ ՓՈՂ, ԵՎՐՈՊԱ, ԵՎՐՈՊԱ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՎՐՈՊԻՈՒՄ, ԵՐԱԶ, ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲՈՒԺՈՒՄ, ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԿԱԼԱՅՆԱՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՑ, ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ, ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ, ԵՐԱԿՆԵՐ, ԵՐԱԿՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ, ԵՐԵԽԱ ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ, ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ ԲԱՑԱՌԻԿ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ ԸՆԿԵՑԻԿ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՎԱԾ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (ՏԱՂԱՆԴԱՎՈՐ), ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԲԱՐՈՅԱԶՐԿՈՒՄ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՊԵՐՎԱԶԻՎԱՅԻՆ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԽՆԱՄՔ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԿՈՊԻՏ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԾԱՆՐ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ, ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒՄ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԶՈՒԳԱՐԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ, ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԽԱՀՈՎՈՒՄ,ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԱՐՔ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԱՐՔ, ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԻԿԱՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ, ԵՐԻԿԱՄ ԲԱԶՄԱԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ, ԵՐԻԿԱՄ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ, ԵՐԻԿԱՄ ՍՊՈՒՆԳԱՅԻՆ, ԵՐԻԿԱՄ, ԽՏԱՑՆՈՂ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԻԿԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱ), ԵՐԻԿԱՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՒՐ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԲԱԺԱԿՆԵՐ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԽՑԱՆՈՒՄ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԲՆԱԾԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ ՀԵՌԱԴԻՐ (ԴԻՍՏԱԼ), ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ ՄՈՏԱԿԱ (ՊՐՈԿՍԻՄԱԼ), ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐԻ ՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ) ՍՈՒՐ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐՀԱՎԱՔՈՂ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԿԾԻԿՆԵՐ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԿԾԻԿՆԵՐԻ ՄԵԶԱՆԳԻՈՒՄ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԿԾԻԿՆԵՐԻ ՖԻԼՏՐՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ(ԱՐՏ), ԵՐԻԿԱՄԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԻԿԱՄԻ ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՆԵԿՐՈԶ(ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ), ԵՐԻԿԱՄԻ ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ, ԵՐԻԿԱՄԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՆԵՖՐԷԿՏՈՄԻԱ), ԵՐԻԿԱՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՐԻԿԱՄԻ ՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ)ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ, ԵՐԻԿԱՄԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՐԻԿԱՄԻ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ, ԵՐԻԿԱՄԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ, ԵՐԻԿԱՄՆԵՐ, ԵՐԻԿԱՄՆԵՐ (ՆԵՖՐՈՆՆԵՐ), ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՈՒՄ, ԵՐԿԱԹ, ԵՐԿԱԹ (II) ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՐԿԱԹ (III) ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՐԿԱԹ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ԵՐԿԱԹ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ԵՐԿԱԹ-ԴԵՔՍՏՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ, ԵՐԿԱԹ-ԾԾՄԲԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ԵՐԿԱԹԳԾԵՐ, ԵՐԿԱԹԻ ԽԵԼԱՏՆԵՐ, ԵՐԿԱՅՆԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՐԿԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ԲԻՆՈՄԻՆԱԼ) ԲԱՇԽՈՒՄ, ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՃՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԵՐԿԲԵՎԵՌ ՀՈՒԶՈՒՄՆԱՎՈՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԵՐԿԲԵՐԱՆԱՆԻ ԿԱՏՎԱՅԻՆ, ԵՐԿԲԵՐԱՆԱՆԻ ՉԻՆԱԿԱՆ, ԵՐԿԹԵՎԱՆԻՆԵՐ, ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ, ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ ԱՆՊՈՉ, ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ ՊՈՉԱՎՈՐ, ԵՐԿՃՅՈՒՂՎԱԾ ՍՏՈՒԳԱՆՇՈՒՄ, ԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԵՂԾ ԻԳԱԿԱՆ, ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ԵՐԿՁՎԻԿԱՆԻ, ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ՄԻԱՁՎԻԿԱՆԻ, ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ՄԻԱՑՅԱԼ, ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ԵՐԵՔ, ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ԵՐԿՈՒ, ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ՀԻՆԳ, ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ՉՈՐՍ, ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՐԿՑԻԿԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆ, ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ (ՊՐՈԼԱՊՍ), ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ (ՍՏԵՆՈԶ), ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՔԻԴՆԱ

Զ

ԶԱԻՐ, ԶԱՄԲԻԱ, ԶԱՅՐՈՒՅԹ, ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ, ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԻՆԴՈՒԿՑՎԱԾ (ՄԱԿԱԾՅԱԼ), ԶԱՏՈՂ ՆՅԱՐԴ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐ (ԱՐՏ), ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐ, ԶԱՐԻՆ, ԶԱՐԿԵՐԱԿԱ-ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ, ԶԱՐԿԵՐԱԿԱԲՈՐԲ (ԱՐՏԵՐԻԻՏ), ԶԱՐԿԵՐԱԿԱԲՈՐԲ (ԱՐՏԵՐԻԻՏ) ՔՈՒՆՔԱՅԻՆ, ԶԱՐԿԵՐԱԿԱԵՐԱԿԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ, ԶԱՐԿԵՐԱԿԱԵՐԱԿԱՅԻՆ ՄԱԼՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐ�(ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ), ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ, ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ, ԱՆՑԱՆԵԼԻ, ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆ, ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ, ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀՊՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶՄԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՇԵՄՔ, ԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐ, ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ, ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ), ԶԵԱՏԻՆ, ԶԵԱՐԱԼԵՆՈՆ, ԶԵԻՆ, ԶԵՐԱՆՈԼ, ԶԻԳՈՏԱ, ԶԻԴՈԲՈՒԴԻՆ, ԶԻՄԲԱԲՎԵ, ԶԻՄԵԼԻԴԻՆ, ԶԻՄՈԶԱՆ, ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐ, ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ, ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԶԿՌՏՈՑ, ԶԿՐՏՈՑ, ԶՄՌՍՈՒՄ, ԶՈԼԱԶԵՊԱՄ, ԶՈԼԱՎՈՐ ՄԱՐՄԻՆ, ԶՈԼԻՆԳԵՐ-ԷԼԼԻՍՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԶՈԿՍԱԶՈԼԱՄԻՆ, ԶՈՄԱՆ, ԶՈՆԱ ԽՐՁԱՅԻՆ, ԶՈՆԱ ԿԾԻԿԱՅԻՆ, ԶՈՆԱ ՑԱՆՑԱՅԻՆ, ԶՈՆԱ ՓԱՅԼՈՒՆ, ԶՈՆԱՆԵՐ ԲՆԱԿԵԼԻ, ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ, ԶՈՆԴԵՐ, ԶՈՆԴԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ, ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ (ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ), ԶՈՒԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԿՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ), ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐ, ԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ (ԱՍՈՑԻԱՏԻՎ) ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԶՈՒԴԵԿԻ ԱՊԱՃՈՒՄ (ԱՏՐՈՖԻԱ), ԶՈՒՅԳՍՄԲԱԿԱՎՈՐՆԵՐ, ԶՍՏԱԿՈՒՅՐԱՂԻՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ, ԶՍՏԱՂԻՃԱՂԻՔԱՅԻՆ ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՈՒՄ, ԶՍՏԱՂԻՔ, ԶՍՏԱՅԻՆ ԱՂԻՔ, ԶՍՏԱՂԻՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԶՍՏԱՂԻՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԶՍՏԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ԶՍՏԵՐԱԿ, ԶՍՏՈՍԿՐ (ԻԼԻՈՒՄ)

Է

ԷԲՈԼԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԷԴԵԻՆ, ԷԴԻՊՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ, ԷԴՈՒԱՐԴ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻ ԿՂԶԻ, ԷԶՈՖԱԳԻՏ (ՈՐԿԱԲՈՐԲ), ԷԶՈՖԱԳԻՏ (ՈՐԿՐԱԲՈՐԲ) ՊԵՊՏԻԿ, ԷԶՈՖԱԳՈՊԼԱՍՏԻԿԱ (ՈՐԿՈՐԻ ՊԼԱՍՏԻԿԱ), ԷԹԱՄԲՈՒՏՈԼ, ԷԹԱՄԶԻԼԱՏ, ԷԹԱՆ, ԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆ- ԱՄՈՆԻԱԿ-ԼԻԱԶ, ԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆՆԵՐ, ԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆՖՈՍՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ, ԷԹԵՆՈԱԴԵՆՈԶԻՆԵՌՖՈՍՖԱՏ, ԷԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ, ԷԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ, ԷԹԻԼԱՑՎԱԾ ՅՈՒՂԵՐ, ԷԹԻԼԵՆԲԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ, ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԱՄԻՆՆԵՐ, ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԲՐՈՄԻԴ, ԷԹԻԼԵՆՆԵՐ, ԷԹԻԼԵՆՔԼՈՐՀԻԴՐԻՆ, ԷԹԻԼԵՆՕՔՍԻԴ, ԷԹԻԼԵՐԿՄԵԹԻԼԱՄԻՆԱՊՐՈՊԻԼ- ԿԱՐԲՈԴԻՄԻԴ, ԷԹԻԼԵՐԿՔԼՈՐԻԴՆԵՐ, ԷԹԻԼԷՍՏՐԵՆՈԼ, ԷԹԻԼՄԱԼԵԻՄԻԴ, ԷԹԻԼՄԵԹԱՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏ, ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ, ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ - N - ԴԵՄԵԹԻԼԱԶ, ԷԹԻԼՍՆԴԻԿ ՔԼՈՐԻԴ, ԷԹԻԼՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԷԹԻԼՖԵՆԻԼԷՖՐԻՆ, ԷԹԻԼՖԵՆԻԼՓՈՍՈԹԻՈՆԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ՆԻՏՐՈՖԵՆԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ, ԷԹԻԿԱ, ԷԹԻԿԱ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ, ԷԹԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ԷԹԻԿԱ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ, ԷԹԻԿԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԷԹԻԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԷԹԻԿԱ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ (ՆՈՐՄԱՏԻՎ), ԷԹԻՆԻԼԷՍՏՐԱԴԻՈԼ, ԷԹԻՆՈԴԻՈԼԻ ԵՐԿԱՑԵՏԱՏ, ԷԹԻՈԽՈԼԱՆՈԼՈՆ, ԷԹԻՈՆԱՄԻԴ, ԷԹԻՈՆԻՆ, ԷԹԻՈՖՈՍ, ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԷԹՆՈՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԹՈԳԼՅՈՒՑԻԴ, ԷԹՈՊԱԲԱՏ, ԷԹՈՍՈՒԿՍԻՄԻԴ, ԷԹՈՏՈԻՆ, ԷԹՔԼՈՐՎԻՆՈԼ, ԷԹՕՔՍԱԴՐՈԼ, ԷԹՕՔՍԻԽԻՆ, ԷԼԱԳԱԹԹՈՒ, ԷԼԱՍՏԻՆ, ԷԼԵԴՈԻԶԻՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԱԶԴԱԿԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱԱԿՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԱՆՑԿԱՑՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱԱՍԵՂՆԱԾԱԿՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԳԱԼՎԱՆԱՑՈՒՄ ՆԵՐԲԵՐԱՆԱՅԻՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԷՆՑԵՖԱԼՈԳՐԱՖԻԱ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕՁԱՁԿՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԻՄՈԳՐԱՖԻԱ, ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԿԱՐԴՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑԻԱ), ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՄՈԳՐԱՖԻԱ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԿԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՆԱՐԿՈԶ, ԷԼԵԿՏՐԱՆԻՍՏԱԳՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՇՈԿ, ԷԼԵԿՏՐԱՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱ, ԷԼԵԿՏՐԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ, ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ, ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԱԳԱՐԱՅԻՆ ՀԵԼՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԲՋՋԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՑԵՏԱՏԻ ՇԵՐՏԵՐԻ ՎՐԱ, ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԹՂԹԻ ՎՐԱ, ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ՊՈԼԻԱԿՐԻԼԱՄԻԴԱՅԻՆ ՀԵԼՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ՕՍԼԱՅԻՆ ՀԵԼՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ………, ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ, ՍԿԱՎԱՌԱԿ, ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐՈԼԻԶ, ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱ ԶՈՆԴԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՌԵԶՈՆԱՆՍ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ԷԼԵԿՏՐՈՆՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ԷԼԵՐՍ-ԴԱՆԼՈՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԷԼԻՊՏԻՑԻՏՈԶ (ՕՎԱԼՈՑԻՏՈԶ) ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ, ԷԼԻՊՏՐԻՑԻՆՆԵՐ, ԷԼԻՍ-ՎԱՆ ԿՐԵՎԵԼԴԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԷԽԱԽՈՏԻ ՄԻՋԱՏ, ԷԽԻՆՈԿՈԿ (ՊԱՐԿԱՃԻՃՈՒ), ԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ, ԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ ԹՈՔԵՐԻ, ԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ ԼՅԱՐԴԻ, ԷԽԻՆՈՄԻՑԻՆ, ԷԽԻՆՈՍՏՈՄԱ, ԷԽԻՆՈՍՏՈՄՈԶ, ԷԽՈԹԻՈՖԻԱՅԻ ՅՈԴԻԴ, ԷԽՈԼԱԼԻԱ, ԷԽՈԼՈԿԱՑԻԱ, ԷԽՈՈՒՂԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԷԽՈԵՑԵՖԱԼՈԳՐԱՖԻԱ), ԷԽՈՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՈՊԼԵՐՈՎՅԱՆ, ԷԿԴԻԶՈՆ, ԷԿԴԻՍՏԵՐՈՆ, ԷԿԶԵՄԱ (ՄԱՇԿԱԽՏ), ԷԿԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼԻԶՄ, ԷԿԼԱՄՊՍԻԱ, ԷԿԼԵԿՏԻԶՄ, ԷԿԽԻՄՈԶ (ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄ), ԷԿԿՐԻՆԱՅԻՆ ԳԵՂՁԵՐ, ԷԿՈԼՈԳԻԱ, ԷԿՈՆԱԶՈԼ, ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ (ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ), ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ԷԿՎԻԼԵՆԻՆ, ԷԿՎԻԼԻՆ, ԷԿՎՈՐԻՆ, ԷԿՏԻՄԱ, ԷԿՏԻՄԱ ՀՊԱՎԱՐԱԿԱՅԻՆ, ԷԿՏՈԳԵՆԵԶ, ԷԿՏՈԴԵՐՄ, ԷԿՏՈԴԵՐՄԱՅԻՆ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ, ԷԿՏՐՈՄԵԼԻԱ, ԷԿՏՐՈՄԵԼԻԱ ՎԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԷԿՏՐՈՄԵԼԻԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԷՀՄ ՄԵԾ, ԷՀՄ-Ի ՏԵՂԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷՄԵՊՐՈՆԻՈՒՄ, ԷՄԵՏԻՆ, ԷՄՈԴԻՆ, ԷՄՈՒԼՍԻԱՆԵՐ, ԷՄՊԱՏԻԱ, ԷՄՊԻԵՄԱ (ԹԱՐԱԽԱՀԱՎԱՔ ՓԱԿ ԽՈՌՈՉՈՒՄ), ԷՄՊԻԵՄԱ ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ, ԷՄՊԻԵՄԱ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ, ԷՄՖԻԶԵՄԱ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ, ԷՄՖԻԶԵՄԱ ԹՈՔԵՐԻ, ԷՄՖԻԶԵՄԱ, ՓՔԱՆՔ, ԷՅԿՈԶԱԱՆԱԹԹՈՒՆԵՐ, ԷՅԿՈԶԱՆՈԻԴՆԵՐ, ԷՅՄԵՐԻ, ԷՅՆՇՏԵՅՆԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԷՅՆՇՏԵՅՆԻՈՒՄ, ԷՅՏԱՆԱԶԻԱ, ԷՅՏՐՈՖԻԱ, ԷՆԱԼԱՊՐԻԼ, ԷՆԱԼԱՊՐԻԼԱՏ, ԷՆԲՈՒԿՐԻԼԱՏ, ԷՆԴԱՐՏԵՐԷԿՏՈՄԻԱ, ԷՆԴԱՐՏԵՐԻՏ, ԷՆԴՈԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ, ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԱ, ԷՆԴՈԹԵԼ, ԷՆԴՈԹԵԼ ԱՆՈԹԱՅԻՆ, ԷՆԴՈԹԵԼ ԱՎՇԱՅԻՆ, ԷՆԴՈԹԵԼ ԵՂՋՐԱՅԻՆ, ԷՆԴՈԹԵԼԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾՈՆ ԹՈՒԼԱՑՄԱՆ, ԷՆԴՈԼԻՄՖԱ (ՆԵՐԱՎԻՇ), ԷՆԴՈԼԻՄՖԱՏԻԿ (ՆԵՐԱՎՇԱՅԻՆ) ԾՈՐԱՆ, ԷՆԴՈԼԻՄՖԱՏԻԿ (ՆԵՐԱՎՇԱՅԻՆ) ՇՈՒՆՏ, ԷՆԴՈԼԻՄՖԱՏԻԿ (ՆԵՐԱՎՇԱՅԻՆ) ՊԱՐԿ, ԷՆԴՈԿԱՐԴ, ՆԵՐՍՐՏԵՆԻ, ԷՆԴՈԿԱՐԴԱՅԻՆ ԲԱՐՁԻԿԻ ԱՐԱՏՆԵՐ, ԷՆԴՈԿԱՐԴԻ ՖԻԲՐՈԷԼԱՍՏՈԶ, ԷՆԴՈԿԱՐԴԻՏ, ԷՆԴՈԿԱՐԴԻՏ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ, ԷՆԴՈԿԱՐԴԻՏ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵՆԹԱՍՈՒՐ, ԷՆԴՈԿՐԻՆ (ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԷՆԴՈԿՐԻՆ (ՆԵՐԶԱՏԻՉ) ԳԵՂՁԵՐ, ԷՆԴՈԿՐԻՆ (ՆԵՐԶԱՏԻՉ) ԳԵՂՁԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ԷՆԴՈԿՐԻՆ (ՆԵՐԶԱՏԻՉ) ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԱՐՏ), ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ, ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՈԶ, ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՈՒՄ (ԱՐԳԱՆԴԻ ԽՈՌՈՉԸ ՊԱՏՈՂ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹ), ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՈՒՄԻ ԳԵՐԱՃ, ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏ, ԷՆԴՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ, ԷՆԴՈՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ

Ը

ԸՄԲՌՆՈՒՄ, ԸՄՊԱՆ, ԿՈԿՈՐԴ, ԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՄԿԱՆՆԵՐ, ԸՄՊԱՆԻ ԽՈՒՂԱԿ, ԸՄՊԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԸՄՊԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐ, ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ԲՈՒՇՏ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ՔԱՐԵՐ, ԸՆԴՀԱՏՎՈՂ ԿԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ, ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ ՇՈՒՐԹԵՐՈՎ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ (ՇՐՋԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՑԻԿԼԻԿ ԱՄՖ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ FC, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱԴՐԷՆԵՐԳԻԱԿԱՆ , ԱԼՖԱ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱԴՐԷՆԵՐԳԻԱԿԱՆ, ԲԵՏԱ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱՃԻ ՎԵՐՆԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ՈՒՐՈԳԱՍՏՐՈՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱՆԴՐՈԳԵՆՆԵՐԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԳԱՄԿ - ԲԵՆԶՈԴԻԱԶԵՊԱՆԱՅԻՆ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԳՈՆՈԴՈՏՐՈՊԻՆ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԴԻԱԶԵՊԱՄԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԶԳԱՑՈՂԱԿԱՆ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԷՆԴՈՐՖԻՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԷՍՏՐԱԴԻՈԼԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԷՍՏՐՈԳԵՆՆԵՐԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԹԻՐԵՈԻԴԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԹԻՐԵՈՏՐՈՊԻՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԵՆԻ 2-Ի, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԽՈԼԵՑԻՍՏՈԿԻՆԻՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԽՈԼԻՆԵՐԳԻԿ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՀԻՍՏԱՄԻՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՆԵՅՐՈՄԵՏԻԱՏՈՐԱՅԻՆ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՆԵՐՔՆԱԾԻՆ ԷՆԴՈԳԵՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՍԵՐՈՏՈՆԻՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՍՈՄԱՏՈՏՐՈՊԻՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՑԻՏՈԱԴՀԵԶԻՆԱ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՖՈԼԼԻՏՐՈՊԻՆԻ, ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԱԳՐԵԳԱՑԻԱ (ՄԻԱԿՑՈՒՄ), ԸՆԿԱԼՈՒՄ, ԸՆԿԱԼՈՒՄ ԳՈՒՅՆԻ, ԸՆԿԱԼՈՒՄ ԷՅԴԵՏԻԿ, ԸՆԿԱԼՈՒՄ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ, ԸՆԿԱԼՈՒՄ ՁԵՎԻ, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԸՆԿԵՐՔ, ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ԼԱԿՏՈԳԵՆ (ԿԱԹՆԱԾԻՆ), ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ԸՆԿԵՐՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՌԱՋԱԴԻՐ ԸՆԿԵՐՔ, ԸՆԿԵՐՔԻ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐ, ԸՆԿԵՐՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԸՆԿԵՐՔԻ ՎԱՂԱԺԱՄ ՇԵՐՏԱԶԱՏՈՒՄ, ԸՆԿԵՐՔԻ ՎԵՐԱՃՈՒՄ, ԸՆԿՃՈՂԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ, ԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԸՆԿՈՒՅԶՆԵՐ, ԸՆՀԱՐՈՒՄ (ՀՈԳԵԿ.), ԸՆՁԱԽՈՏ (ԱԿՈՆԻՏ), ԸՆՏԱՆԻ ԹՌՉՈՒՆԻ ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԿԵՐԱՆՅՈՒԹԵՐ), ԸՆՏԱՆԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ, ԸՆՏԵԼԱՑՈՒՄ,ՎԱՐԺԵՑՈՒՄ (ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ), ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՔ, ԸՒՍՈՒՑՈՒՄ

Թ

ԹԱԹ, ԹԱԹ ԿԵՆԴԱՆՈՒ, ԹԱԹ ՁԻՈՒ, ԹԱԹ-ՖԱԼԱՆԳԱՅԻՆ ՀՈԴ, ԹԱԹԱՐՍՏԱՆ, ԹԱԹԻ ՈՍԿՐԵՐ, ԹԱԼԱՄՊԻՑԻԼԻՆ, ԹԱՂԱՆԹԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ, ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ԼԻՊԻԴՆԵՐ, ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ, ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱ-ԷՆԴՈՊԵՊՏԻԴԱԶ, ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ, ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ, ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՈՒՄ, ԹԱՂՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԹԱՂՄԱՆ ԳՈՐԾ, ԹԱՂՈՒՄ, ԹԱՅՎԱՆ, ԹԱՆԱՔ, ԹԱՆԱՔԱԲԾԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ, ԹԱՏԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԱՐԱԽԱԿԱԼՈՒՄ, ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ (ԱԲՍՑԵՍ), ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԱՐԹԻՉԱԹԱՂԱՆԹ (ԹԱՐԹՄԱՆ ԹԱՂԱՆԹ), ԹԱՐԹԻՉԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ, ԹԱՐԹԻՉԱՎՈՐ ԷՊԻԹԵԼԻ ՄԱՔՐՈՒՄ, ԹԱՐԹԻՉԱՎՈՐ ԷՊԻԹԵԼԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ, ԹԱՐԹԻՉԻԿՆԵՐ, ԹԱՐԹԻՉՆԵՐ, ԹԱՐԹՈՒՄ, ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԱՓԱՆՑԻԿ ՄԻՋՆՈՐՄ, ԹԱՓԱՌՈՂ ՆՅԱՐԴ, ԹԱՓՈՆՆԵՐ, ԹԱՓՈՆՆԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԵՎ ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՈՒՄ, ԹԵՅ, ԹԵՆԻՍ, ԹԵՆԻՍԱՅԻՆ ԱՐՄՈՒՆԿ, ԹԵՎ, ԹԵՎԱԿԵՐՊ ՄԿԱՆՆԵՐ, ԹԵՎԱԿԵՐՊԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ, ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ, ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍ, ԹԵՐԱՊԻԱ (ԴԻՍՑ), ԹԵՐԱՊԻԱ (ՄԵԹՈԴ), ԹԵՐԱՊԻԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ԹԵՐԱՊԻԱ ՇՐՋԱԿԱ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՎ, ԹԵՐԱՏԱՄՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԵՐԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԵՐԹԵՐ, ԹԵՓՈՒԿԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ, ԹԹՈՒ ՖՈՍՖԱՏԱԶ, ԹԻԱԲԵՆԴԱԶՈԼ, ԹԻԱԴԻԱԶԻՆՆԵՐ, ԹԻԱԴԻԱԶՈԼՆԵՐ, ԹԻԱԶԵՊԻՆՆԵՐ, ԹԻԱԶԻՆՆԵՐ, ԹԻԱԶՈԼՆԵՐ, ԹԻԱԿ, ԹԻԱՄԻԼԱԼ, ԹԻԱՄԻՆ, ԹԻԱՄԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ԹԻԱՄԻՆ-ՊԻՐԱՖՈՍՖՈԿԻՆԱԶԱ, ԹԻԱՄԻՆՈՖՈՍՖԱՏ, ԹԻԱՄԻՆՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏ, ԹԻԱՄԻՆՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏԱԶԱ, ԹԻԱՄԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏ, ԹԻԱՄԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏԱԶԱ, ԹԻԱՄԻՆՖԵՆԻԿՈԼ, ԹԻԹԵՂԻԿՆԵՐ ՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ, ԹԻԹԵՌՆԵՐ, ԹԻՄԻՆ, ԹԻՄԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ, ԹԻՄՈԶԻՆ, ԹԻՄՈԼ, ԹԻՄՈԼՈԼ, ԹԻՄՈԼՖՏԱԼԵԻՆ, ԹԻՄՈՄԱ, ԹԻՄՈՊՈԷՏԻՆՆԵՐ, ԹԻՈՏԱՆԻՆԵՐ, ԹԻՐԱՄ, ԹԻՐԵԳԼՈԲՈՒԼԻՆ, ԹԻՐԵՈԻԴԱՅԻՆ ԽԹԱՆԻՉ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԳՈՐԾՈՂ ՀՈՐՄՈՆ, ԹԻՐԵՈԻԴԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ԹԻՐԵՈԻԴԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ԱՆՏԱԳՈՆԻԱՏՆԵՐ, ԹԻՐԵՈԻԴԻՏ (ՎԱՆԱԲՈՐԲ) ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆԱՅԻՆ, ԹԻՐԵՈԻԴԻՏ ԵՆԹԱՍՈՒՐ, ԹԻՐԵՈԻԴԻՏ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ, ԹԻՐԵՈԻԴԻՏՆԵՐ, ԹԻՐԵՈՏՈՔՍԻԿԱԿԱՆ ԿՐԻՉ, ԹԻՐԵՈՏՈՔՍԻԿՈԶ, ԹԻՐԵՈՏՐՈՊԻՆ, ԹԼՊԱՏՈՒՄ, ԹԼՓԱՃԱՐՊ (ՍՄԵԳՄԱ), ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՄԲԻԿ ՍՏՈՐԻՆ, ԹՄԲԿԱԹԱՂԱՆԹ, ԹՄԲԿԱԼԱՐ, ԹՄԲԿԱՅԻՆ ՍԱՆԴՈՒԽՔ, ԹՄԲԿԱՎՈՐ ՄԱՇԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԹՄԲԿԱՎՈՐ ՄԱՇԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՄՐԱՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ), ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ, ԹՇՆԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՈՇԱԿ, ԹՈՇԱԿԻ ԱՆՑՆԵԼ, ԹՈՐԻՈՒՄ, ԹՈՐԻՈՒՄ ԴԻՕՔՍԻԴ, ԹՈՒԹԱԿԱՆՄԱՆՆԵՐ, ԹՈՒԹԱԿՆԵՐ, ԹՈՒԹԱԿՆԵՐ ՓՈՔՐ, ԹՈՒԹՔ, ԹՈՒԼԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ, ԹՈՒԼԱՑՈՒՄ (ՌԵԼԱԿՑԻԱ), ԹՈՒՂԹ, ԹՈՒՅՆԵՐ, ԹՈՒՅՆԵՐ ԱՂԵԽՈՐՇԱՎՈՐՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ԱՍՊԻԴԱՅԻՆ ՕՁԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ԻԺԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ԿԱՐԻՃՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ԿՈԲՐԱՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ԿՐԵՏՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՈՏԱՆԻՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ՄՐՋՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ՋՐԱՅԻՆ ՕՁԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ՍԱՐԴԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ՓԱՓԿԱՄՈՐԹՆԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ ՕՁԵՐԻ, ԹՈՒՅՆԵՐ, ԱՐՏԱԶԱՏՎՈՂ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ԹՈՒՆԻՍ, ԹՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԹՈՒՐՔԻԱ, ԹՈՒՐՔՄԵՆՍՏԱՆ, ԹՈՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ, ԹՈՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՈՔԱԲՈՐԲ ԱՊԱՏԻՊ (ՈՉ ԲՆՈՐՈՇ) ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ, ԹՈՔԱԲՈՐԲ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՂ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ, ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ, ԹՈՔԱԲՈՐԲ ԱՐՏԱԾՆԱԿԱՆ (ԱՍՊԻՐԱՑԻՈՆ), ԹՈՔԱԲՈՐԲ ԲԼԹԱՅԻՆ, ԹՈՔԱԲՈՐԲ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ԹՈՔԱԲՈՐԲ ՃԱՐՊԱՅԻՆ (ԼԻՊԻԴԱՅԻՆ), ԹՈՔԱԲՈՐԲ ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱՅԻՆ, ԹՈՔԱԲՈՐԲ ՌԻԿԵՏՍԻՈԶ, ԹՈՔԱԲՈՐԲ ՍՏԱՖԻԼԱԿՈԿԱՅԻՆ, ԹՈՔԱԲՈՐԲ, PNEUMOCYSTIS CARINII, ԹՈՔԱԲՈՐԲ, ՊՆԵՎՄՈՆԻԱ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԱԴԵՆՈՄԱՏՈԶ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԱԼՎԵՈԼԱՅԻՆ ՊՐՈՏԵԻՆՈԶ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԱԼՎԵՈԼՆԵՐ (ԹՈՔԱԲՇՏԵՐ), ԹՈՔԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԳԱԶԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԵՐԱԿԱ-ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԵՆԹԱՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՆԵՂԱՑՈՒՄ ՍՏԵՆՈԶ), ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՓԱԿԱՆ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՈՒՄ ԽՑԱՆՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՃՆՇՈՒՄ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԷՄԲՈԼԻԱ, ԹՈՔԱՅԻՆ ԷՈԶԻՆՈՖԻԼԻԱ, ԹՈՔԱՅԻՆ ՁԳՄԱՆ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ, ԹՈՔԱՅԻՆ ՍԻՐՏ, ԹՈՔԱՅԻՆ ՍՈՒՐՖԱԿՏԱՆՏ, ԹՈՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՈՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ (ՍՏԵՆՈԶ), ԹՈՔԱՅԻՆ ՖԻԲՐՈԶ (ԹԵԼՔԱԽՏ), ԹՈՔԵՐ, ԹՈՔԵՐ, ԱՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՋՈՒՐ, ԹՈՔԵՐ, ԾԱՎԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԹՈՔԵՐ, ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՈՔԵՐԻ ԱԲՍՑԵՍ, ԹՈՔԵՐԻ ԱՅՏՈՒՑ, ԹՈՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՈՔԵՐԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄԸ, ԹՈՔԵՐԻ ԿԻՍՏՈԶ-ԱԴԵՆՈՄԱՅԻՆ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏ, ԹՈՔԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՊՆԵՎՄՈՆԷԿՏՈՄԻԱ), ԹՈՔԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԹՈՔԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ, ԹՈՔԵՐԻ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԹՈՔԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԹՈՔԵՐԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԹՈՔԵՐԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ, ԹՈՔԵՐԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԴՐԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ, ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ, ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ ԸՆՏԱՆԻ, ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԹՎԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ԹՐԱՁԵՎ ԵԼՈՒՍՏ, ԹՐԱՊՈՉԵՐ

Ժ

ԺԱՄԱՆԱԿ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԵՎ ԳԱՂԹՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒՅՈՒՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ՇԱՐԺՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ, ԺԱՄԱՆԱԿԻՑ ՈՒՇ ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱ, ԺԱՆՏԱԽՏ, ԺԱՆՏԱԽՏ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ, ԺԱՆՏԱԽՏ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՆ, ԺԱՆՏԱԽՏ ՇՆԵՐԻ, ԺԱՆՏԱԽՏԱՅԻՆ ՑՈՒՊԻԿ, ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԺԵԼԱՏԻՆԱ, ԺԵՆՇԵՆ, ԺԵՍՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱ (ԽՈՍԵԼԻՍ ԶԱՆԱԶԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ), ԺԵՍՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱ ՈՐՊԵՍ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ, ԺԻԼԲԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԺՊԻՏ, ՊՈՉՈՒԿ

Ի

ԻԲՈԳԱԻՆ, ԻԲՈՏԵՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ԻԲՈՒՊՐՈՖԵՆ, ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻԳՈՒԱՆՆԵՐ, ԻԳՌԵԿ-ՔՐՈՄՈՍՈՄ , ԻԴ, ԻԴԱՐՈՒԲԻՑԻՆ, ԻԴԻՏՈԼԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ԻԴՈՒՐՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ԻԴՈՒՐՈՆԱՏ-ՍՈՒԼՖԱՏԱԶ, ԻԴՈՒՐՈՆԻԴԱԶ, ԻԴՕՔՍՈՒՐԻԴԻՆ, ԻԵՐՍԻՆԻՆ, ԻԵՐՍԻՆԻՈԶՆԵՐ (ՍՈՒՐ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ), ԻԶԱԴՐԻՆ, ԻԶԱՏԻՆ, ԻԶԱՖԵՆԻՆ, ԻԶԷԹԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ԻԶՈԱՄԻԼԱԶ, ԻԶՈԴԵՍՄՈԶԻՆ, ԻԶՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԵՏ, ԻԶՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԻԶԱԿԵՏՈՒՄ (ՖՈԿՈՒՍԻՐՈՎԿԱ), ԻԶՈԷՏԱՐԻՆ, ԻԶՈԼԵՅՑԻԼ T ՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ, ԻԶՈԼԵՅՑԻՆ, ԻԶՈԽԻՆՈԼԻՆՆԵՐ, ԻԶՈԿԱՐԲՕՔՍԱԶԻԴ, ԻԶՈՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ, ԻԶՈՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ԻԶՈՄԱԼՏՈԶ, ԻԶՈՄԵՏՐԻԿ ԿԾԿՈՒՄ, ԻԶՈՄԵՐԱԶՆԵՐ, ԻԶՈՄԵՐԱԶՆԵՐ ՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐԻ, ԻԶՈՄԵՐԻԱ, ԻԶՈՆԻԱԶԻԴ, ԻԶՈՆԻԿՈՏԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ, ԻԶՈՆԻՊԵԿՈՏԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ, ԻԶՈՊԵՆՏԵՆԻԼԱԴԵՆՈԶԻՆ, ԻԶՈՊՐԻՆՈԶԻՆ, ԻԶՈՊՐՈՊԱՄԻԴԻ ՅՈԴԻԴ, ԻԶՈՊՐՈՊԱՆ, ԻԶՈՊՐՈՊԻԼՏԻՈԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴ, ԻԶՈՍՈՐԲԻԴ, ԻԶՈՏԻՈՒՐՈՆԻՈՒՄ, ԻԶՈՏՈՆԻԿ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ, ԻԶՈՏՈՆԻԿ ԿԾԿՈՒՄ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐՈՎ ՆԻՇԱՎՈՐԵԼ, ԻԶՈՏՐԵՏԻՆՈՆ, ԻԶՈՑԻՏՐԱՏ-ԼԻԱԶ, ԻԶՈՑԻՏՐԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ԻԶՈՑԻՏՐԱՏՆԵՐ, ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ, ԻԶՈՖԼԱՎՈՆՆԵՐ, ԻԶՈՖԼՈՒՐԱՆ, ԻԶՈՖԼՈՒՐՈՖԱՏ, ԻԶՕՔՍԱԶՈԼՆԵՐ, ԻԶՕՔՍՈՒՊՐԻՆ, ԻԼԵԻՏ (ԶՍՏԱՂԻՔԱԲՈՐԲ), ԻԼԼԻՆՈՅՍ, ԻԽՏԱՄՄՈԼ, ԻԽՏԻՈԶ, ԻՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՏԱՄ, ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՄԵՐՍԻԱ (ՍՈՒԶՈՒՄ), ԻՄԻԴԱԶՈԼՆԵՐ, ԻՄԻԴՆԵՐ, ԻՄԻԴՈԵԹԵՐՆԵՐ, ԻՄԻԴՈԿԱՐԲ, ԻՄԻԶԻՆ, ԻՄԻՆՆԵՐ, ԻՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ, ԻՄԻՊԵՆԵՄ, ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ, ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻՉՆԵՐ (ԱԴՅՈՒՎԱՆՏՆԵՐ), ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՄՈՒՆԱԼՈԳԻԿ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՂԱԴՐԱՉԱՓ (ԴՈԶԱՉԱՓ) ՌԵԱԿՑԻԱ, ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԿՊՈՒՆ ՌԵԱԿՑԻԱ, ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՇԻՃՈՒԿՆԵՐ, ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ (ԱՆԸՆԿԱԼԱՑՈՒՄ), ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ, ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ ՊԱՍԻՎ (ՈՉ ԳՈՐԾՈՒՆ), ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ԳՐԱՖԻԿ, ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ (ԱՆԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ), ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ ԱԿՏԻՎ, ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ ԲՆԱԿԱՆ, ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ ԲՋՋԱՅԻՆ, ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ, ՄՈՐԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ, ԻՄՈՒՆՈԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ, ԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ, ԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ, ԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ, ԻՄՈՒՆՈԳԵՆԵՏԻԿԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ A, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ A ՀՅՈՒԹԱԶԱՏՈՂ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ D, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ E, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ G, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ M, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ GM-ԱԼՈՏԻՊԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ INV-ԱԼՈՏԻՊԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ԱԼՈՏԻՊԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ԻԶՈՏԻՊԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ԿԱՅՈՒՆ ՏԵՂԱՄԱՍ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՄԻԱՑՆՈՂ ՏԵՂԱՄԱՍ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՆՈՒՅՆԱՏԻՊԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ (ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ) ՏԵՂԱՄԱՍ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, FAB, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, FC, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, J ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԱԼՖԱ ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԳԱՄՄԱ ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԴԵԼՏԱ ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԷՊՍԻԼՈՆ ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԹԵԹԵՎ ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԼՅԱՄԲԴԱ ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԾԱՆՐ ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԿԱՊՊԱ ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ՄՅՈՒ ՇՂԹԱ, ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ, ԻՄՈՒՆՈԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ ԵՐԿՉԱՓ, ԻՄՈՒՆՈԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ ՀԱՆԴԻՊԱԿԱՑ, ԻՄՈՒՆՈԸՆԿՃՈՂՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՄՈՒՆՈԹԵՐԱՊԻԱ, ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱ, ԻՄՈՒՆՈՃՆՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ (ԻՄՈՒՆԱԲՋՋԱՃԱՅԻՆ) ԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈՌԱԴԻՈՄԵՏՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՄՈՒՆՈՍՈՐԲԵՆՏԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈՍՈՐԲԵՆՏՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈՔԻՄԻԱ, ԻՄՈՒՆՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ԻՄՈՒՆՈՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՄՊԵՏԻԳՈ (ԹԱՐԱԽԱԲՈՒՇՏ), ԻՄՊԼԱՆՏԱՏՆԵՐ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ, ԻՄՊԼՈԶԻՎԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ, ԻՄՊՈՏԵՆՑԻԱ (ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ), ԻՄՊՈՒԼՍԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԼԻԶ, ԻՄՊՐԻՆՏԻՆԳ (ՀԵՏՔ ԹՈՂՆԵԼ) (ՀՈԳԵԲ), ԻՄՖ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ԻՆԲՐԻԴԻՆԳ, ԻՆԴԱԶՈԼՆԵՐ, ԻՆԴԱՆՆԵՐ, ԻՆԴԱՊԱՄԻԴ, ԻՆԴԵՆՆԵՐ, ԻՆԴԵՔՍ-DMF, ԻՆԴԻԱՆԱ, ԻՆԴԻԳՈԿԱՐՄԻՆ, ԻՆԴԻԿԱՆ, ԻՆԴԻԿԱՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ՌԵԱԿՏԻՎՆԵՐ, ԻՆԴԻՈՒՄ, ԻՆԴԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ԻՆԴՈԼ-3-ԳԼԻՑԵՐՈՖՈՍՖԱՏ-ՍԻՆԹԱԶ, ԻՆԴՈԼԻԶԻՆՆԵՐ, ԻՆԴՈԼԻԼՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒՆԵՐ, ԻՆԴՈԼՆԵՐ, ԻՆԴՈՄԵՏԱՑԻՆ, ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ, ԻՆԴՈՊՐՈՖԵՆ, ԻՆԴՈՐԱՄԻՆ, ԻՆԴՈՑԻԱՆԻՆ ԿԱՆԱՉ, ԻՆԴՈՖԵՆՈԼ, ԻՆԺԵՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ (ԻՆԺԵՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ), ԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐՆԵՐ, ԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐՆԵՐ ՄԱՆԿԱԿԱՆ, ԻՆԿՈՒՆԱԲՈՒԼՆԵՐ, ԻՆՀԻԲԻՆ, ԻՆՈԶԻՆ, ԻՆՈԶԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ, ԻՆՈԶԻՆԴԻՖՈՍՖԱՏ, ԻՆՈԶԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ, ԻՆՈԶԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ ՑԻԿԼԱՅԻՆ, ԻՆՈԶԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏ, ԻՆՈԶԻՏ, ԻՆՈԶԻՏ-1,4,5-ՏՐԻՖՈՍՖԱՏ, ԻՆՈԶԻՏՈԼ-1-ՖՈՍՖԱՏ-ՍԻՆԹԱԶ, ԻՆՈԶԻՏՖՈՍՖԱՏՆԵՐ, ԻՆՈՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ, ԻՆՈՒԼԻՆ, ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ, ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ ԿԱՐԲԱՄԱՏ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ, ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ ՏԻՈՖՈՍՖՈՐՕՐԳԱՆԱԿԱՆ

Լ

Լ- ՁԵՎԵՐ, ԼԱԲԵՏԱԼՈԼ, ԼԱԲԻՐԻՆԹԱԲՈՐԲ, ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍ, ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ, ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍԻ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՎԱՐԱԿ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ, ԼԱԶԱԼՈՑԻԴ, ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԱԶԵՐՆԵՐ, ԼԱԹԻՐԻԶՄ, ԼԱԿՏԱԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ԼԱԿՏԱԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԻ ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ, ԼԱԿՏԱԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԼԱԿՏԱԼԲՈՒՄԻՆ, ԼԱԿՏԱՄՆԵՐ, ԼԱԿՏԱՏՆԵՐ, ԼԱԿՏԱՑԻԱ, ԼԱԿՏԱՑԻԱ ԵՐԿԱՐԱՁԳՎՈՂ, ԼԱԿՏԱՑԻԱՅԻ (ԿԱԹՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԼԱԿՏՈԲԱՑԻԼՆԵՐ (ԼԱԿՏՈՑՈՒՊԻԿՆԵՐ), ԼԱԿՏՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԼԱԿՏՈԶ, ԼԱԿՏՈԶԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ԼԱԿՏՈԶԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ, ԼԱԿՏՈԶԻ ՈՉ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄԸ, ԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴՆԵՐ, ԼԱԿՏՈԻԼԳԼՈՒՏԱՏԻՈՆ-ԼԻԱԶ, ԼԱԿՏՈՆՆԵՐ, ԼԱԿՏՈՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ, ԼԱԿՏՈՒԼՈԶ, ԼԱԿՏՈՖԵՐԻՆ, ԼԱՄԲԵՐՏ-ԻՏՈՆԻ ՄԿԱՆԱԹՈՒԼՈՒԹՅԱՆ (ՄԻԱՍԹԵՆԻԱ) ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԼԱՄԲԼԻԱՆԵՐ, ԼԱՄԲԼԻՈԶ, ԼԱՄԻՆԱՐԻԱ, ԼԱՄԻՆԷԿՏՈՄԻԱ (ՇԵՐՏԱՀԱՏՈՒՄ), ԼԱՄԻՆԻՆ, ԼԱՅՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԱՅՆԱՑՈՂՆԵՐ, ԼԱՅՇՄԱՆԻԱ, ԼԱՆԱՏՈԶԻԴՆԵՐ, ԼԱՆԳԱՏ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԼԱՆԳԵՐ-ԳԻԴԻՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԼԱՆԳԵՐՀԱՆՍԻ ԲՋԻՋՆԵՐ, ԼԱՆԳԵՐՀԱՆՍԻ ԿՂԶՅԱԿՆԵՐԻ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ, ԼԱՆԹԱՆ, ԼԱՆՈԼԻՆ, ԼԱՆՈՍՏԵՐԻՆ, ԼԱՈՍ, ԼԱՈՒՆ-ԳԱՆՈՆ-ԼԵՎԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԼԱՈՒՐԱՏՆԵՐ, ԼԱՈՒՐԵՆՍԻՈՒՄ, ԼԱՈՒՐԻԼ ՍՊԻՐՏ, ԼԱՈՒՐԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ, ԼԱՊԱՐՈՏՈՄԻԱ, ԼԱՍԻ ՏԵՆԴ, ԼԱՍԻ ՏԵՆԴԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԼԱՏԵՆՏԱՅԻՆ (ԳԱՂՏՆԻ) ՇՐՋԱՆ (ՀՈԳԵԲ.), ԼԱՏԵՐԱԼԻԶԱՑԻԱ (ԿՈՂՄՆԱՅՆԱՑՈՒՄ), ԼԱՏԵՔՍ, ԼԱՏԵՔՍ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ, ԼԱՏԻՆԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱ, ԼԱՏՎԻԱ, ԼԱՑ, ԼԱՔ, ԼԵԳ-ՊԵՐՏԵՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԵԳԻՈՆԵԼԵԶ, ԼԵԳԻՈՆԵՐՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԵԳՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ, ԼԵԶՈՒ, ԼԵԶՈՒ ''ՄԱԶԱՅԻՆ'' ՄԱԶՈՏ, ԼԵԶՈՒ (ԱՆԱՏ), ԼԵԶՈՒ ԱԿՈՍԱՎՈՐ, ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԵԶՎԱԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ, ԼԵԶՎԱԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ), ԼԵԶՎԱԿ, ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ, ԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ, ԼԵԶՎԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ԼԵԶՎԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ, ԼԵԶՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԵԶՎԻ ՍԱՆՁԻԿ, ԼԵԿՏԻՆՆԵՐ, ԼԵՀԱՍՏԱՆ, ԼԵՂԱԹԹՈՒՆԵՐ, ԼԵՂԱԹԹՈՒՆԵՐ ԵՎ ԱՂԵՐ, ԼԵՂԱԾՈՐԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻԿՆԵՐ, ԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐ, ԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐ ՆԵՐԼՅԱՐԴԱՅԻՆ, ԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐԻ ԽՑԱՆՈՒՄՆԵՐ ԱՐՏԱԼՅԱՐԴԱՅԻՆ, ԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԵՂԱՄՈՒՂ ԵՎ ԼԵՂԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԼԵՂԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԵՂԱՊԱՐԿ, ԼԵՂԱՊԱՐԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԵՂԱՊԱՐԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԵՂԱՊԱՐԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԵՂԱՊԻԳՄԵՆՏՆԵՐ, ԼԵՂԱՌԵՖԼՅՈՒՔՍ, ԼԵՂԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԵՂԻ, ԼԵՂԻ ԵՎ ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀՅՈՒԹ, ԱՐՏԱԶԱՏՈՒՄ, ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐ, ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՏՐԵԶԻԱ (ՓԱԿԱՆՑՔՈՒԹՅՈՒՆ), ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԴԻՍԿԻՆԵԶԻԱ), ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ, ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԵՄՈՒՐԻԴՆԵՐ, ԼԵՄՈՒՐՆԵՐ, ԼԵՅԴԻԳԻ ԲՋԻՋՆԵՐ, ԼԵՅԴԻԳԻ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ, ԼԵՅԿԱՖԵՐԵԶ, ԼԵՅԿՈԳԵՆԵՆՈԼ, ԼԵՅԿՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ (ԼԵՅԿՈՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ) ԳԼՈԲՈԻԴԱ-ԲՋՋԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ (ԼԵՅԿՈՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ) ՄԵՏԱՔՐՈՄԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ -ԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ (ԼԻՄՖՈՄԱ) T-ԲՋՋԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, HTLV-I-ԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ, ԼԵՅԿՈԶ B-ԲՋՋԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ B-ԲՋՋԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ B-ԲՋՋԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ, ԼԵՅԿՈԶ CALLA-POSITIVE, ԼԵՅԿՈԶ L1210, ԼԵՅԿՈԶ L5178, ԼԵՅԿՈԶ P388, ԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ, ԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ, HTLV-II-ԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ, ԼԵՅԿՈԶ ԱՎՇԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ ԷՈԶԻՆՈՖԻԼԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ, ԼԵՅԿՈԶ ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՇԻՉՈՎ (ՄԱՐԿԵՐՈՎ) (ԱՐՏ), ԼԵՅԿՈԶ ԼԻՄՖՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ ԼԻՄՖՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ L1, ԼԵՅԿՈԶ ԼԻՄՖՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ L2, ԼԵՅԿՈԶ ԽԱՌԸ ԲՋՋԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԼԵՅԿՈԶ ԿԱՏՎԱԶԳԻՆԵՐԻ,ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԼԵՅԿՈԶ ՀԻՄՆԱՍԵՐ (ԲԱԶՈՖԻԼԱՅԻՆ) ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԱԶԱՎՈՐ ԲՋՋԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԵԳԱԿԱՐԻՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ PH-ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ PH-ԴՐԱԿԱՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ, ՀԱՐՁԱԿՈՂԱԿԱՆ ՓՈՒԼ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ, ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՒԼ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈՄՈՆՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈՄՈՆՈՑԻՏԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈՑԻՏԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՄՈՆՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ ՄՈՆՈՑԻՏԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՆԱԽԱԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՆԱԽԱՄԻԵԼՈՑԻՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ ՆԵՅՏՐՈՖԻԼԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՈՉԼԻՄՖՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, ԼԵՅԿՈԶ ՊԱՐԱՐՏ ԲՋԻՋՆԵՐԻ, ԼԵՅԿՈԶ ՊԼԱԶՄՈՑԻՏԱՅԻՆ, ԼԵՅԿՈԶ ՍՈՒԲԼԵՅԿԵՄԻԿ, ԼԵՅԿՈԶ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ, ԼԵՅԿՈԶ, ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻՑ, ԼԵՅԿՈԶ-ՍԱՐԿՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ, ԼԵՅԿՈԶԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ԼԵՅԿՈԶՆԵՐ, ԼԵՅԿՈՄԻՑԻՆՆԵՐ, ԼԵՅԿՈՈՒՂԵՂԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՂ ԲԱԶՄՕՋԱԽ, ԼԵՅԿՈՊԵՆԻԱ, ԼԵՅԿՈՊԼԱԿԻԱ, ԼԵՅԿՈՍԱՐԿՈՄԱ, ԼԵՅԿՈՏՐԻԵՆՆԵՐ, ԼԵՅԿՈՏՐԻԵՆՆԵՐ B, ԼԵՅԿՈՑԻԴՆԵՐ, ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐ, ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐ ՄԻԱԿՈՐԻԶ, ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ), ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄԸ, ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳԱՂԹԸ ՃՆՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ԼԵՅԿՈՑԻՏՈԶ, ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶ, ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶ ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ, ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶ ԼՈՐՁԱՄԱՇԿԱՅԻՆ, ԼԵՅՈՄԻՈՄԱ, ԼԵՅՈՄԻՈՍԱՐԿՈՄԱ, ԼԵՅՊԵՊՏԻՆՆԵՐ, ԼԵՅՑԻԼ T ՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ, ԼԵՅՑԻԼ-ԲԵՏԱ-ՆԱՖԹԻԼԱՄԻԴԱԶ, ԼԵՅՑԻՆ, ԼԵՅՑԻՆ-ԷՆԿԵՖԱԼԻՆ, ԼԵՅՑԻՆԱՄԻՆՈՊԵՊՏԻԴԱԶ

Խ

ԽԱԲԵՈՒԹՅՈՒՆ, ԽԱԼ (ՆԵՎՈՒՍ), ԽԱԼ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ, ԽԱԼԿՈՆ, ԽԱՂԱԲՈՒԺՈՒՄ, ԽԱՂԱՂ ՕՎԿԻԱՆՈՍ, ԽԱՂԱՂ ՕՎԿԻԱՆՈՍԱՅԻՆ ԿՂԶԻՆԵՐ, ԽԱՂԵՐ, ԽԱՂԵՐ ԵՎ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ, ԽԱՂԵՐ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ, ԽԱՂԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԽԱՅԹՈՑ ՄԱՐԴՈՒ, ԽԱՅԹՈՑՆԵՐ ԵՎ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ԽԱՆԴ, ԽԱՉԱԾԱՂԿԱՎՈՐՆԵՐ, ԽԱՉԱՁԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԽԱՉԱՁԵՎ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ, ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, ԽԵՂԴՎԵԼ, ՋՐԱՀԵՂՁՈՒԹՅՈՒՆ, ԽԵՆՈԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱԹԹՈՒ, ԽԵՐՈՎԻԶՄ, ԽԵՑԳԵՏԻՆ ԲԵՂՈՏԱՆԻ (ԹԵԼՈՏԱՆԻ), ԽԵՑԳԵՏԻՆՆԵՐ, ԽԵՑԳԵՏԻՆՆԵՐ ԳԵՏԱՅԻՆ, ԽԹԱՆՈՒՄ ԵՆԹԱՇԵՄՔԱՅԻՆ, ԽԹԱՆՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԽԻԹ (ԿՈԼԻԿ), ԽԻԼՈԹՈՐԱՔՍ, ԽԻԼՈՄԻԿՐՈՆՆԵՐ, ԽԻԼՈՊԵՐԻՏՈՆԵՈՒՄ, ԽԻԼՈՒՍ, ՄԱՄԱՑ, ԽԻՂՃ, ԽԻՄԻՈՏՐԻՊՍԻՆՈԳԵՆ, ԽԻՄՈՊԱՊԱՐԻՆ, ԽԻՄՈՏՐԻՊՍԻՆ, ԽԻՆԱԶՈԼԻՆՆԵՐ, ԽԻՆԱԹԹՈՒ, ԽԻՆԱԼԴԻՆՆԵՐ, ԽԻՆԱԾԱՌ, ԽԻՆԱԾԱՌԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ, ԽԻՆԻԴԻՆ, ԽԻՆԻՆ, ԽԻՆՈԼԱՅԻՆ ՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԽԻՆՈԼԻԶԻՆՆԵՐ, ԽԻՆՈԼԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ, ԽԻՆՈԼԻՆՆԵՐ, ԽԻՆՈԼԻՆՈՆՆԵՐ, ԽԻՆՈՆՆԵՐ, ԽԻՆՈՆՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ, ԽԻՆՈՒԿԼԻԴԻՆԻԼԲԵՆԶԻԼԱՏ, ԽԻՆՈՒԿԼԻԴԻՆՆԵՐ, ԽԻՆՕՔՍԱԼԻՆՆԵՐ, ԽԻՊԱԶԻՆ, ԽԻՏԻՆ, ԽԻՏԻՆԱԶ, ԽԻՏԻՆՍԻՆՏԱԶԱ, ԽԼԱՄԻԴԻԱՆԵՐ, ԽԼԱՄԻԴԻՈԶՆԵՐ, ԽԼԱՄԻԴՈՄՈՆԱԴՆԵՐ, ԽԼՈԴԻՏԱՆ (ՄԻՏՈՏԱՆ), ԽԼՈԶԵՊԻԴ, ԽԼՈՒԹՅՈՒՆ, ԽԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԿԱՐԾԱԿԻ, ԽԼՈՒՐԴՆԵՐ, ԽԽՈՒՆՋ, ԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ԽՈՍԱՓՈՂԱՅԻՆ (ՄԻԿՐՈՖՈՆԱՅԻՆ) ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐ (ՆԵՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ), ԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ, ԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ, ԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ, ԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ՋՐԱԾՈՐԱՆ, ԽԽՈՒՆՋՆԵՐ (ԿԵՆՍԲ), ԽԽՈՒՆՋՆԵՐ (ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ), ԽԽՈՒՆՋՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԽՃՈՂԱԿ (ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ ՍՏԱՄՈՔՍԻ), ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ, ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ, ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ, ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՈՎ, ԽՄԲԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, ԽՄԵԼ, ԸՄՊԵԼ, ԽՄԵԼՈՒ ՌԵԺԻՄ, ԽՄՈՐԻՉ (ԴՐՈԺ), ԽՄՈՐՈՒՄ, ՖԵՐՄԵՆՏԱՑԻԱ, ԽՆԱՄԱԿԱԼԱԿԱՆ (ՀՈԳԱԲԱՐՁԱԿԱՆ) ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ, ԽՆԱՄՔ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ, ԽՆԱՄՔ ՏԱՆԵԼ (ԿԵՆԴ), ԽՆԴԻՐ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄ, ԽՈԱՆՆԵՐԻ ԱՆԱՆՑՔՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՈԶԵՐԻ ԽՈԼԵՐԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԽՈԶԵՐԻ ՏԵՆԴ ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ, ԽՈԶԵՐԻ ՏԵՆԴԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ, ԽՈԶՈՒԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԽՈԼԱՆԳԻՈՄԱ+A514, ԽՈԼԱՆԳԻՈՊԱՆԿՐԵԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ, ՀԵՏԸՆԹԱՑ, ԽՈԼԱՆԳԻՏ, ԽՈԼԱՆԳԻՏ ԿԱՐԾՐԱՑՈՂ, ԽՈԼԱՆՆԵՐ, ԽՈԼԵԿԱԼՑԻՖԵՐՈԼՆԵՐ, ԽՈԼԵՆԴՈԽՈՍՏՈՄԻԱ, ԽՈԼԵՆՆԵՐ, ԽՈԼԵՍՏԱԴԻԵՆՆԵՐ, ԽՈԼԵՍՏԱԴԻԵՆՈԼՆԵՐ, ԽՈԼԵՍՏԱԶ, ԽՈԼԵՍՏԱԶ ՆԵՐԼՅԱՐԴԱՅԻՆ, ԽՈԼԵՍՏԱՆՆԵՐ, ԽՈԼԵՍՏԱՆՈԼՆԵՐ, ԽՈԼԵՍՏԱՆՈՆՆԵՐ, ԽՈԼԵՍՏԵԱՏՈՄԱ, ԽՈԼԵՍՏԵՆՆԵՐ, ԽՈԼԵՍՏԵՆՈՆՆԵՐ, ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ, ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ -7- ՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶ, ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ -ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ, ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ -ԴԵՍՄՈԼԱԶ, ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ ՍՆՆԴԱՅԻՆ, ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԷՍԹԵՐԱԶ, ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԻ ԵԹԵՐՆԵՐ, ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԻ ԵԹԵՐՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՈԼԵՍՏԵՐՈԼՕՔՍԻԴԱԶ, ԽՈԼԵՍՏԻՐԱՄԻՆ, ԽՈԼԵՐԱ, ԽՈԼԵՐԱ ԽՈԶԵՐԻ, ԽՈԼԵՐԱՅԻՆ ԹՈՒՅՆ, ԽՈԼԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ԽՈԼԵՑԻՍՏԷԿՏՈՄԻԱ, ԽՈԼԵՑԻՍՏԻՏ, ԽՈԼԵՑԻՍՏՈԿԻՆԻՆ, ԽՈԼԵՑԻՍՏՈՍՏՈՄԻԱ, ԽՈԼԻՆ, ԽՈԼԻՆ -ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ, ԽՈԼԻՆԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ, ԽՈԼԻՆԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ, ԽՈԼԻՆԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ, ԽՈԼԻՆԷՐԳԻԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԹԵԼԻԿՆԵՐ, ԽՈԼԻՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՈԼԻՆԿԻՆԱԶ, ԽՈԼԻՆՖՈՍՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ, ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՈՆԱՎԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՈՆԴՐՈ-4-ՍՈՒԼՖՏԱԶ, ԽՈՆԴՐՈԲԼԱՍՏՈՄԱ, ԽՈՆԴՐՈԴԻՍՊԼԱԶԻԱ ՄԱՀԱՑՈՒ, ԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆ, ԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆ- ԼԻԱԶՆԵՐ, ԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆԱԶՆԵՐ, ԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆՍՈՒԼՖԱՏԱԶ, ԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ, ԽՈՆԴՐՈԿԱԼՑԻՆՈԶ (ԽՈՆԴՐՈԿԱԼՑԻՈՒՄԱԱԽՏ), ԽՈՆԴՐՈՄԱ, ԱՃԱՌԱՈՒՌՈՒՑՔ, ԽՈՆԴՐՈՄԱՏՈԶ ՍԻՆՈՎԱԼ, ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐ, ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԽՈՍԵԼՈՒ ԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ (ԱՐՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ) ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ԽՈՍԵԼՈՒ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ, ԽՈՍՈԼՈՒ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԽՈՍՔ, ԽՈՍՔ ՃԻՇՏ, ԽՈՍՔ ՈՉ ԿՈԿՈՐԴԱՅԻՆ, ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ԽՈՍՔԻ ԱԿՈՒՍՏԻԿԱ, ԽՈՍՔԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, ԽՈՍՔԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ, ԽՈՏԵՐ, ԽՈՐԵԱ, ԽՈՐԻԶՄԱԹԹՈՒ, ԽՈՐԻԶՄԱՏՈՄԱՏՈԶ, ԽՈՐԻՈԻԴԻՏ (ՄԶՆԵՆՈՒ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ), ԽՈՐԻՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ, ԽՈՐԻՈՆ ( ԹԱՎԿԵՆԻ), ԽՈՐԻՈՆԱԴԵՆՈՄԱ, ԽՈՐԻՈՆԱՅԻՆ ԹԱՎԻԿՆԵՐ, ԽՈՐԻՈՌԵՏԻՆԻԳ ( ԽՈՐԻՈՑԱՆՑԵՆԱԲՈՐԲ), ԽՈՐԽ, ԽՈՐԽԱԲԵՐ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ, ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ, ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏՐԵԼԻՍ, ԽՈՐՀՐԴԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԻՍՏԻՑԻԶՄ), ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐ, ԽՈՐՇԻԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿԱԾՈՑ, ԽՈՑԱՅԻՆ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ ԿՈՎԵՐԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԵՐԻ,ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԽՈՑԵՐ, ԽՈՒՃԱՊ, ԽՈՒՍԱՓԱՆՔ (ԱԲՍԵՆՏԵԻԶՄ), ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՌԵԱԿՑԻԱ, ԽՊԻՊ (ԶՈԲ), ԽՊԻՊ ԴԻՖՈՒԶԻՈՆ (ՏԱՐԱԾՈՒՆ) ԹՈՒՆԱՎՈՐ, ԽՊԻՊ ԷՆԴԵՄԻԿ, ԽՊԻՊ ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ, ԽՊԻՊ ՀԵՏԿՐԾՔԱՅԻՆ, ԽՌԻԿԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ, ԽՌԻԿՆԵՐ, ԽՌՄՓՈՑ, ԽՌՌՈՑ, ԽՌՊՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՐԱՄԱՏԱՅԻՆ ՈՏՆԱԹԱԹ, ԽՐԱՄԱՏԱՅԻՆ ՏԵՆԴ

Ծ

ԾԱԽՍԵՐԻ ՏԱՐԱԲԱԽՇՈՒՄ, ԾԱԾԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ, ԾԱՂԻԿ, ԾԱՂԻԿ ԼՈՒՍԱՅԻՆ, ԾԱՂԻԿ-ԴԻՖՏԵՐԻՏ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ, ԾԱՂԿԱՓՈՇԻ, ԾԱՂԿԻ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ, ԾԱՄԻՉ ՄԿԱՆՆԵՐ, ԾԱՄՈՆ, ԾԱՄՈՒՄ, ԾԱՅՐԱԳԵՐԱՃ (ԱԿՐՈՄԵԳԱԼԻԱ), ԾԱՅՐԱՄԱՇԿԱԲՈՐԲ (ԱԿՐՈԴԵՐՄԱՏԻՏ), ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾԱՆՐ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՄՆԻ, ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴՈՒԼ, ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ, ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԾԱՌԵՐ, ԾԱՐԱՎ, ԾԱՐԱՔԱՐ ՆԱՏՐԻՈՒՄ ԳԼՅՈՒԿՈՆԱՏՆԵՐ, ԾԱՐՐԱՔԱՐ (ԱՆՏԻՄԱՆ), ԾԱՐՐԱՔԱՐ-ԿԱԼԻՈՒՄ ՏԱՐՏՐԱՏ, ԾԵԾՎԱԾ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԾԵՐԱՏՆԵՐ (ԾԵՐԱՆՈՑ), ԾԵՐԱՑՈՒՄ, ԾԵՐԵՐ 80 ԵՎ ԱՎԵԼ ՏԱՐԻՔԻ, ԾԵՐԵՐ,ԿՈՊԻՏ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ, ԾԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԼՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՐԵՍԲԻԱԿՈՒԶԻՍ), ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՀԵՌԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՐԵՍԲԻՈՊԻԱ), ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐ, ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ, ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԾԻԱԾԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾԻԱԾԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾԻԾԱՂ, ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ , ՊՈՒՐՊՈՒՐԱ, ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ԳԵՐԳԼՈԲՈՒԼԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ, ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ԹՐՈՄԲԱՅԻՆ ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՈՊԵՆԻԱԿԱՆ, ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՈՊԵՆԻԱԿԱՆ, ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ՇԵՆԼԵՅՆ-ՀԵՆՈԽԻ, ԾԽԱԽՈՏ, ԾԽԱԽՈՏ ԱՆԾՈՒԽ, ԾԽԱԽՈՏ ԾԽԵԼԸ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ, ԾԽԱԽՈՏԻ ԽՃԱՆԿԱՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԾԽԱՀԱՐՈՒՄ, ԾԽԵԼ, ԾԾՈՒՄ , ԾԾԵԼԸ, ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻ ՉԱՓԵՐԸ, ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ , ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ, ԾՆԿԱՀՈԴ, ԾՆԿԱՀՈԴԻ ՊՐՈԹԵԶ, ԾՆԿԱՁԵՎ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ԾՆԿԱՅԻՆ ՋԻԼ, ԾՆԿԱՓՈՍԱՅԻՆ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ, ԾՆԿԱՓՈՍԱՅԻՆ ԵՐԱԿ, ԾՆԿԱՓՈՍԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ԾՆԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ, ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ԸՆԴՄԻՋՈՒՄՆԵՐ ԾՆՆՈՒՆԴՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՊՏՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱԿԱՆ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՍԱՐՅԱՆ ՀԱՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆԱՅԻՆ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԾԿՈՒՄՆԵՐ, ԾՆՆԴԱՏՆԵՐ, ԾՆՈՂՆԵՐ, ԾՆՈՂՆԵՐ - ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾՆՈՏ, ԾՆՈՏ ԱՆԱՏԱՄ, ԾՆՈՏ ԱՆԱՏԱՄ, ՄԱՍՆԱԿԻ, ԾՆՈՏ ՍՏՈՐԻՆ, ԾՆՈՏ ՎԵՐԻՆ, ԾՆՈՏԱ-ԴԻՄԱՅԻՆ ԴԻԶՕՍՏՈԶ, ԾՆՈՏԱ-ԴԻՄԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ, ԾՆՈՏԱ-ԴԻՄԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ԾՆՈՏՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾՆՈՏՆԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ(ՉԱՓԵՐԻ) ՈՐՈՇՈՒՄԸ, ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՈՍԿՐԵՐԻ ԿԻՍՏԱ, ԾՈԾՐԱԿԱՅԻՆ ԲԻԼԹ, ԾՈԾՐՈՍԿՐ, ԾՈԾՐՈՍԿՐԻ ՄԵԾ ԱՆՑՔ, ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆՆԵՐ, ԾՈՎԱԽՈԶՈՒԿՆԵՐ, ԾՈՎԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԾՈՎԱՅԻՆ ՆԱՊԱՍՏԱԿ, ԾՈՎԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՆԳՆԵՐ, ԾՈՎԱՍՏՂԵՐ, ԾՈՎԱՓԻՂ, ԾՈՎԻ ՈԶՆԻՆԵՐ, ԾՈՒԽ, ԾՈՒՅԼԵՐ, ԾՈՒՆԿ, ԾՌԱԹԱԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԾՌԱՎԶՈՒԹՅՈՒՆ, ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՈՒՄ, ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ ԳԾԱՅԻՆ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

Կ

ԿԱԴԱՎԵՐԻՆ, ԿԱԴԳԵՐԻՆՆԵՐ, ԿԱԴՄԻՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԿԱԴՄԻՈՒՄ, ԿԱԴՄԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԿԱՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԻԶԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ԿԱԴՐԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱԴՐԵՐԻ ԼՈՅԱԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՕՐԻՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ), ԿԱԴՐԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ, ԿԱԴՐԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՐԱՖԻԿ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՆՈՐԱՄԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱԶՄԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ, ԿԱԹ, ԿԱԹ ԿՆՈՋ, ԿԱԹԻ ԱՐՏԱԾԾՈՒՄ, ԿԱԹԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԵՐԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ, ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ, ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՊՏՈՒԿ, ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐ, ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱԹՆԱՍՈՒՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ, ԿԱԹՆԱՏԱՄ, ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏ, ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲԱՆ), ԿԱԿԱԶՈՒՄ, ԿԱԿԱՉ, ԿԱԿՂԱՄՈՐԹ, ԿԱԿՂԵՆԻ ԱՏԱՄԻ, ԿԱԿՂԵՆԻ ԱՏԱՄԻ , ԲԱՑՈՒՄԸ, ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՀԱՏՈՒՄ, ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՀԵՌԱՑՈՒՄ, ԿԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՄԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԿԱՄԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՄԱՎՈՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՄՐՋԱՈՒՂԵՂԻԿԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆ, ԿԱՄՐՋԻԿԱՅԻՆ ԿԱՊ, ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՄՔ, ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՅԾԱԿ, ԿԱՆԱՅՔ, ԿԱՆԱՅՔ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ, ԿԱՆԱՆՑ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ, ԿԱՆԱՑԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՆԱՑԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ԿԱՆԵՓ, ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒՄ, ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՊ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ԿԱՊԻԿ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ, ԿԱՊԻԿՆԵՐ, ԿԱՊԻԿՆԵՐԻ T-ԼԻՄՖՈՏՐՈՊ ՎԻՐՈՒՍ-I, ԿԱՊԻԿՆԵՐԻ ԾԱՂԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԿԱՊԻԿՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՊՈՒՅՏ ԽԱՉ (ԱՄՆ), ԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶ, ԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶԻ ԹՈՒՅՆԵՐ, ԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶԻ ՑՈՒՊԻԿ, ԿԱՊՈՒՅՏ ՀԻՍՏԻՈՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԿԱՊՈՒՅՏ ՎԱՀԱՆ (ԱՄՆ), ԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ''ՄԱՐԴ - ԿԵՆԴԱՆԻ'', ԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՕԲՅԵԿՏԻՆ, ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԱՐՏ), ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՄՆ)ՆԱՀԱՆԳԻ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ-ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԿԱՏԱՐՆԵՐ ԵՎ ՄՈՐՈՒՔՆԵՐ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ, ԿԱՏՈՒՆԵՐ, ԿԱՏՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՐ, ԴՆԵԼՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱ, ԿԱՐԱԳ, ԿԱՐԱԳԱԹԹՈՒՆԵՐ, ԿԱՐԲԱԶՈԽՐՈՄ, ԿԱՐԵՐ, ԿԱՐԾՐ ՇԱՆԿՐ, ԿԱՐՃ ԱՂԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԿԱՐՃ ԿՈՂԵՐ-ԲԱԶՄԱՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ԿԱՐՃԱԼԻՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ, ԿԱՐՃԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉ, ԿԱՐՄԻՐ ԿՈՐԻԶ (ՄԻՋՈՒԿ), ԿԱՐՄԻՐ ՔԱՄԻ (ԷՐԻԶՊԵԼՈԻԴ), ԿԱՐՄՐԱԽՏ, ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ԲՆԱԾԻՆ, ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԿԱՐՄՐԱՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ, ԿԱՐՄՐԵԼ ԱՄՈԹԻՑ, ԿԱՐՄՐՈՒԿ, ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԿԱՐՄՐՈՒՄ , ԿԱՐՄՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՔԱՎՆԵՐ, ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄ, ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՍԻՆԽՐՈՆԱՑՈՒՄ, ԿԵՂԾ ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԿԵՂԾ ԳԵՆԵՐ, ԿԵՂԾ ԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԿԵՂԾ ԿԵՂԾՀԻՊՈՊԱՐԱԹԻՐԵՈԶ, ԿԵՂԾ ՀԵՐՄԱՖՐՈԴԻՏԻԶՄ (ԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ), ԿԵՂԾ ՀԻՊՈԱԼԴՈՍՏԵՐԻՆԻԶՄ, ԿԵՂԾ ՀԻՊՈՊԱՐԱԹԻԵՐՈԶ, ԿԵՂԾ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՂԾ ՀՈԴ, ԿԵՂԾ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ, ԿԵՂԾ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ, ԿԵՂԾԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ, ԿԵՂԾԴՐԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ, ԿԵՂԾԻՔԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐ, ԿԵՂԾՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ ՑՈՒՊԻԿ, ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԿՏՈՆ, ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆԴԱՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՎԻՎԻՍԵԿՑԻԱ), ԿԵՆԴԱՆԻ ՄՆԱԼ, ԿԵՆԴԱՆԻ ՄՆԱԼ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆԴԱՆԻ ՄՆԱԼՈՒ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԸՆՏԱՆԻ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱՅԻՆ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱՅԻՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՏՐԱՆՍԳԵՆԱՅԻՆ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ, ԾԾԿԵՐՆԵՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ, ՆՈՐԱԾԻՆ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲՈՒԾՈՒՄ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԱՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԸ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԵՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱՑՄԱՆ (ԻԴԵՆՏԻՖԻԿԱՑԻԱ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ,, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ (ԱՐՏ), ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ (ՀՈԳԵԲ), ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԻՉՆԵՐ (ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ), ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԻԹՄԵՐ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՐԱԿԱՊԵՐ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԻ ՍԱՆՁԱՀԱՐՈՒՄԸ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑ (ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ), ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑ (ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ) ԱԿՏԻՎ (ԳՈՐԾՈՒՆ), ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆՆԵՐ (ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ) (ԱՐՏ), ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆՆԵՐ (ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ), ԲՋՋԱՅԻՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ, ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ (ԱՐՏ), ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԾՈՎԱՅԻՆ, ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՏԱՄՆԱՊՐՈԹԵԶԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ), ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԴԵՂԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԶԳԱՑՈՂՆԵՐ, ԿԵՆՍԱԶԴՈՒ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ, ԿԵՆՍԱԷԹԻԿԱ, ԿԵՆՍԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ, ԿԵՆՍԱԻՆԺԵՆԵՐԻԱ (ԲԻՈԻՆԺԵՆԵՐԻԱ), ԿԵՆՍԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԿԵՆՍԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆՇԱՎՈՐՈՒՄ, ԿԵՆՍԱՄԵԽԱՆԻԿԱ, ԿԵՆՍԱՄՈԴՈՒԼՅԱՏՈՐՆԵՐ, ԿԵՆՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ, ԿԵՆՍԱՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐ (ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱՆԴԱՄՆԵՐ), ԿԵՆՍԱՊՐՈԹԵԶՆԵՐ, ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ԿԵՆՍԱՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ, ԿԵՆՍԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ, ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ (ԱՐՏ), ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ, ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՆՈՒՑՈՒՄ (ԱՐՏ), ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ, ԿԵՆՍԱՖԼԱՎՈՆՈԻԴՆԵՐ, ԿԵՆՏ ԵՐԱԿ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հ

ՀԱԲԵՐ ԷՆՏԵՐՈՍՈԼՅՈՒԲԼԻՆԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹՈՎ, ՀԱԳԵՑՈՒՄ, ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ, ՀԱԳՈՒՍՏ, ՀԱԻԹԻ, ՀԱԼԵՎՈՐՈՒԿ, ՀԱԼԵՐՄԱՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՀԱԼԷՐՎՈՐԴԵՆ ՇՊԱՏՑԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՀԱԼՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐ, ՀԱԼՈՊԵՐԻԴՈԼ, ՀԱԼՈՖԵՆԱՏ, ՀԱԼՑԻՆՈՆԻԴ, ՀԱԿԱԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀԱԿԱԱՄԵՈԲԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԱՌԻԹՄԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՄԻԶՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԽԻՆՈԼՈՆԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԲՈՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ (ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ), ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՈՉ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ (ՈՉ ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ), ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԲՈՑԱՎԱՌՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԻՎ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԻՎ ԵՌԱՓՈՒԼ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ, ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԹՈՒՅՆԵՐԻ ԴԵՄ, ՀԱԿԱԹՈՔԱԽՏԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ ՇԻՃՈՒԿ, ՀԱԿԱԼԻՊԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԼՈՒԾԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԽՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-A2, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-A3, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B27, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B35, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B7, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B8, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR1, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR2, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR3, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR4, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR5, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR6, ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR7, ՀԱԿԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՀԱԿԱԾԻՆ ՖՈՐՍՄԱՆԻ, ՀԱԿԱԾԻՆ-ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱԿԱԾԻՆ-ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ CD, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ CD4, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ H-2, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-A, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-B, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-C, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-D, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-DP, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-DQ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-DR, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HTLV, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HTLV-I, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HTLV-II, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ LY, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ T-ԱՆԿԱԽ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ T-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ԲԱԶՄԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՂ ՀԱՐՈՒՑՉԻ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՈՒՌՈՒՑՔԱՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑՉԱԻՆԴՈՒԿՑՎԱԾ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՊՐՈՏՈԶՈԱՅԻՆ (ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ), ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՄԻԵԼՈՄՈՆՈՑԻՏԱՐԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԾՆԱՅԻՆ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏՆԵՐ, ՀԱԿԱԾՆԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱԿԱԿՈԿՑԻԴԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՀԱԶԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻՆԱՅԻՆ (ՀԱԿԱՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՃԻՃՎԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՄԱԼԱՐԻԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ), ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ (ՍՊԵՑԻՖԻԿ), ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ԱՖԻՆԻՏԵՏ (ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ), ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ HTLV, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ HTLV-I, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ HTLV-II, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՃԻՃՎԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՆՈՒԿԼԵԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՆՈՒՅՆԱՏԻՊ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԵՏԵՐՈՖԻԼ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՄՈՆՈԿԼՈՆԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ ԿԱՊՈՂ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՎ ԾԱԾԿՎԱԾ ՄԵԶԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ,�ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ՀԱԿԱՄԱՐՄՆԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ, ՀԱԿԱՄԵՏԱԲՈԼԻՏՆԵՐ, ՀԱԿԱՄԵՏԱԲՈԼԻՏՆԵՐ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՆԵԽՈՒՄ (ԱՆՏԻՍԵՊՏԻԿԱ), ՀԱԿԱՆԵՄԱՏՈԴԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ, ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԻՄՈՒՆԱԴԵՊՐԵՍԻՎ (ԱՐՏ), ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ, ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ (ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ) ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆՅԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՊԼԱԶՄԻՆ, ՀԱԿԱՋՂԱՁԳԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՌԵՏԻԿՈՒԼՅԱՐ ՑԻՏՈՏՈՔՍԻԿ (ԲՋՋԱԹՈՒՆԱՅԻՆ) ՇԻՃՈՒԿ, ՀԱԿԱՍԻՖԻԼԻՍԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ), ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱԿԱՍՊԵՐՄԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՍՏՐԵՊՏՈԼԻԶԻՆ, ՀԱԿԱՏԱՓԱԿԱՃԻՃՎԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ), ՀԱԿԱՏՐԻԽՈՄՈՆԱՍԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՏՐԻՊԱՆՈՍՈՄԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՏՐՈՄԲԻՆ III, ՀԱԿԱՏՐՈՄԲԻՆՆԵՐ, ՀԱԿԱՓՍԽՈՒՄԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՓՐՓՈՒՐ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱԿԱՕՔՍԻԴԱՆՏՆԵՐ, ՀԱԿԱՖԻԲՐԻՆՈԼԻՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՊԱՏՆԵՇՆԵՐ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (ԱՐՏ), ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՉ ԲԱՆԱՎՈՐ, ՀԱՂՈՐԴԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՂՈՐԴԻՉ ՈՒՂԻՆԵՐ, ՀԱՂՈՐԴԻՉ ՈՒՂԻՆԵՐ ԱՐՏԱՏԱՐ (ԷՖԵՐԵՆՏ), ՀԱՄ, ՀԱՄԱԳՈՐԾԻՉՆԵՐ (ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ) ՖՈԼԻԱՅԻՆ ԹԹՎԻ, ՀԱՄԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ, ՀԱՄԱԼԻՐ, ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ, ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ-DBC, ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ, ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ԱՐՏ), ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ ՆՄԱՆՕՐԻՆԱԿ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ (ԳՐԱՖԻԿԱ), ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ (ԱՐՏ), ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐ, ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԲՈՒԺԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ "ԴԵՊՔ-ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ", ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ՊԱՏՃԱՌԱ-ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ), ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՃԱԽՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ, ՀԱՄԱՅԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՀԱՄԱՅԻՆ ՊՏԿԻԿՆԵՐ, ՀԱՄԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՏԱՐԱԾՈՒՄ, ՀԱՄԱՏԱՐԱԾՈՒՄ ԽԹԱՆԻ, ՀԱՄԱՏԱՐԱԾՎԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆ, ՀԱՄԱՐՏՈՄԱ, ՀԱՄԱՐՏՈՄԱՅԻ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՀԱՄԵՄՈՒՆՔՆԵՐ, ՀԱՄԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՇԵՄՔ, ՀԱՄԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՄՍՏԵՐԱՆՄԱՆՆԵՐ ՀՅՈՒՍԻՍԱՄԵՐԻԿՅԱՆ, ՀԱՄՍՏԵՐԵՐ, ՀԱՄՍՏԵՐԻԿՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ձ

ՁԱԽԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԼԵՎՈԿԱՐԴԻԱ), ՁԱՅՆ, ՁԱՅՆԱԼԱՐԵՐ, ՁԱՅՆԱԼԱՐԻ ԼՈՒԾԱՆՔ, ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԽԹԱՆՈՒՄ, ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՃԵՂՔ, ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԱՅՆԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԱՅՆԱՐՏԱԲԵՐՈՒՄ, ՁԱՅՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ, ՁԱՅՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ, ՁԱՅՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՁԱՅՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ, ՁԱՅՆԻ ՈՐԱԿ, ՁԳՈՒՄ, ՁԵՌԱԳԻՐ, ՁԵՌՆԱԹԻԱԿԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ՄԱՐԶԱԿԱՆ) ԽԱՂԵՐ, ՁԵՌՆԱՓԱՅՏԵՐ, ՁԵՌՆՈՑՆԵՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ՁԵՌՆՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻՑ), ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՎԻ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ԿԱՊԻԿՆԵՐԻ, ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ ԻՄՈՒՆԱԴԵՖԻՑԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՁԵՌՔԻ ՄԱՏՆԵՐ, ՁԵՌՔԻ ՄԱՏՆԵՐԻ ՀՈԴ, ՁԵՎԱՓՈԽՈՂՆԵՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ (ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), ՁԻԱՀ, ԹՈՒԼԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ, ՁԻԱՀ- ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՄԱԼԻՐ, ՁԻԱՀ-ՇՃԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ (ՇՃԱԲԱՆԱԿՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ), ՁԻԵՐ, ՁԻԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ, ՁԻԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՁԻԹԱՊՏՂԱԿԱՄՐՋԱՈՒՂԵՂԻԿԱՅԻՆ ԱՊԱՃՈՒՄ, ՁԻԹԱՊՏՂԻ ԿՈՐԻԶ, ՁԻՈՒ ՊՈՉ, ՁԻՈՒ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԱԲՈՐԲ (ԱՐՏԵՐԻԻՏ) ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՁԻՊՐՈՖԼՈՍԱՑԻՆ, ՁԻՍՏԻՆ, ՁՅՈՒԹ (ԽԵԺ), ՁՅՈՒԹԵՐ ԱՆԻՈՆԱՓՈԽԱՆԱԿՈՂՆԵՐ, ՁՅՈՒԹԵՐ ԷՊՈՔՍԻԴԱՅԻՆ, ՁՅՈՒԹԵՐ ԻՈՆԱՓՈԽԱՆԱԿՈՂՆԵՐ, ՁՅՈՒԹԵՐ ԿԱՏԻՓՈԽԱՆԱԿՈՂՆԵՐ, ՁՅՈՒԹԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿԱԿԱՆ, ՁՅՈՒՆ, ՁՈՂԻԿԱՑԱՆՑ (ՏՐԱԲԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՑԱՆՑ), ՁՈՒ, ՁՈՒ, ՏՐՈՀՄԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ, ՁՎԱԲՋԻՋ, ՁՎԱԲՋՋԻ ՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ՀԱՊԱՂՈՒՄ, ՁՎԱԲՋՋԻ ՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ, ՁՎԱԲՋՋԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՁՎԱԲՋՋԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺՈՒՄ, ՁՎԱԳՈՅԱՑՈՒՄ, ՁՎԱԶԱՏՄԱՆ (ՕՎՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ) ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ, ՁՎԱԶԱՏՈՒՄ (ՕՎՈՒԼՅԱՑԻԱ), ՁՎԱԶԱՏՈՒՄ ԻՆԴՈՒԿՑՎԱԾ (ՄԱԿԱԾՅԱԼ), ՁՎԱՁԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՁՎԱՏԱՐ ՓՈՂԵՐ, ՁՎԱՐԱՆԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՕՕՖՈՐԻՏ), ՁՎԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ, ՁՎԱՐԱՆՆԵՐ, ՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ, ՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՁՎԻ ԴԵՂՆՈՒՑ, ՁՎԻ ԿԵՂԵՎ, ՁՎԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ, ՁՎԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ՁՎԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ

Ղ

ՂԱՆՁԼԱՄՆԵՐ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ ՈՐԱԿՅԱԼ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ՂՐԻՄ

Ճ

ՃԱԳԱՐՆԵՐ, ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ԾԱՂԿԻ ՀԱՐՈևՑԻՉ, ՃԱԽԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ, ՃԱԿԱՏ, ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ԲԻԼԹ, ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ԾՈՑ, ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ԾՈՑԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ, ՃԱԿԱՏՈՍԿՐ, ՃԱՃԱՆՉԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ, ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ, ՃԱՆԱՉՈՒՄ (ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ), ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՃԱՆՃԵՐ ՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ, ՃԱՆՃԵՐ ՑԵ-ՑԵ, ՃԱՇԱՑՈՒՑԱԿ (ՄԵՆՅՈՒ) ԿԱԶՄԵԼ, ՃԱՊՈՆԻԱ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԴՈԶԱ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ,ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՏՖՈԿՈՒՍԱՅԻՆ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՑՐՈՒՄ, ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ, ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ԹՌՉՈՂ, ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ՄՈՆՈՉՀԱԳԵՑԱԾ, ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ՉԵԹԵՐԱՑՎԱԾ, ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ՉՀԱԳԵՑԱԾ, ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՕՄԵԳԱ-3, ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԴԵՍԱՏՈՒՐԱԶՆԵՐ, ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵՏԱԶ ՀԱՄԱԼԻՐ, ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ, ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ (ԼԻՊՈՄԱՏՈԶ)ՀԻՎԱՆԴԱՅԻՆ, ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ ՇԱՔԱՐԱԽՏԻ ԴԵՊՔՈՒՄ, ՃԱՐՊԱՅԻՆ ԷՄՈՒԼՍԻԱՆԵՐ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ, ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ, ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ, ՃԱՐՊԱՍՊԻՐՏՆԵՐ, ՃԱՐՊԵՐ, ՃԱՐՊԵՐ ՉՀԱԳԵՑԱԾ, ՃԱՐՊԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ, ՃԱՐՊԵՐԻ (ԼԻՊԻԴՆԵՐԻ) ԳԵՐՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ, ՃՆՇԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, ՃՆՇՄԱՆ ՏՎԻՉՆԵՐ, ՃՆՇՈՒՄ, ՃՆՇՈՒՄ, ԸՆԿՃՈՒՄ, ՃՇՄԱՐՏԱՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ, ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ, ՃՈՂՎԱԾՔ ԱԶԴՐԱՅԻՆ, ՃՈՂՎԱԾՔ ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ, ՃՈՂՎԱԾՔ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱԼ (ՍՏՈԾԱՆԻԱԿԱՆ), ՃՈՂՎԱԾՔ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱԼ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ, ՃՈՂՎԱԾՔ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԲԱՑՎԱԾՔԻ, ՃՈՂՎԱԾՔ ՊՈՐՏԻ, ՃՈՂՎԱԾՔ ՎԵՆՏՐԱԼ, ՃՈՂՎԱԾՔ ՓԱԿԱՆՑՔԱՅԻՆ, ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ, ՃՈՇԻ

Մ

ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄ, ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴ, ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ, ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ՔԼՈՐԻԴ, ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ՕՔՍԻԴ, ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՌԵԶՈՆԱՆՍԻ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ, ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԵՐ, ՄԱԳՆԻՍԱՈՒՂԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱԳՆԻՏՈՖՈՆԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ, ՄԱԶԱԳԼՈՒԽ (ՃԻՃՎԻ ՏԵՍԱԿ), ՄԱԶԱԿԱԶՄ ԶԳԱՑՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ (ՆԵՐՔԻՆ ԱԿԱՆՋԻ), ՄԱԶԱԿԱԶՄ ԶԳԱՑՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՆԵՐՔԻՆ, ՄԱԶԵՐ, ՄԱԶԵՐԻ ԳՈՒՅՆ, ՄԱԶԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ, ՄԱԶԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԶԵՐԻ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄԱԶԻՆԴՈԼ, ՄԱԶՈԽԻԶՄ, ՄԱԶՈՒԹ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ, ՄԱԼԱԲՍՈՐԲՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ, ՄԱԼԱԹԻՈՆ, ՄԱԼԱԿՈՊԼԱԿԻԱ, ՄԱԼԱՅԶԻԱ, ՄԱԼԱՎԻ, ՄԱԼԱՏ-ՍԻՆԹԱԶ, ՄԱԼԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ՄԱԼԱՏՆԵՐ, ՄԱԼԱՐԻԱ, ՄԱԼԱՐԻԱ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԱԼԵԱՏՆԵՐ, ՄԱԼԵԻՄԻԴՆԵՐ, ՄԱԼԵԻՆԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ, ՄԱԼԵԻՆԱՅԻՆ ՀԻԴՐԱԶԻԴ, ՄԱԼԹԱ, ՄԱԼԹՈԶ, ՄԱԼԻ, ՄԱԼՈՆԱՅԻՆ ԵՐԿԱԼԴԵՀԻԴ, ՄԱԼՈՆԱՏՆԵՐ, ՄԱԼՈՆԻԼԿՈՖԵՐՄԵՆՏ A, ՄԱԼՊԻԳՅԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ, ՄԱԾՈՒՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱԿ, ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱՐԱԶԻՏՈԼՈԳԻԱ), ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ (ԱՐՏ), ՄԱԿԱԲՈՒԾՆԵՐԻ ՁՎԵՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄ, ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ, ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՄԱԿԱԿ ՌԵԶՈՒՍ, ՄԱԿԱԿՆԵՐ, ՄԱԿԱՄՈՐՁՈՒ (ԷՊԻԴԻԴԻՄԻԹ) ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ, ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ՏՐԻՊԱՆՈՍՈՄՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԳԵՐՖՈՒՆԿՑԻԱ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԹԵՐՖՈՒՆԿՑԻԱ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ԳԵՐԱՃ ԲՆԱԾԻՆ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՇԵՐՏ, ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԿԻԱՎԵԼԻԶՄ, ՄԱԿԿՈԿՈՐԴԱՅԻՆ ԱՃԱՌ (ԿՐՃԻԿ), ՄԱԿԿՈԿՈՐԴԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ, ՄԱԿՐՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ՄԱԿՐՈԳԼՈՍԻԱ, ՄԱԿՐՈՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՄԱԿՐՈՍՏՈՄԻԱ (ՄԵԾԱԲԵՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), ՄԱԿՐՈՖԱԳԵՐ, ՄԱԿՐՈՖԱԳԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ, ՄԱԿՐՈՖԱԳԵՐԻ ՆԵՐԳԱՂԹԸ ՃՆՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ՄԱՀ, ՄԱՀ ՀԱՆԿԱՐԾԱԿԻ (ՌԵԱՆԻՄԱՑԻԱ), ՄԱՀԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՆԱՏՈԼՈԳԻԱ), ՄԱՀԱՊԱՏԻԺ, ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՀՃԱԿԱԼԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՎԵՐԱՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ, ՄԱՀՃԱԿԱԼՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՄԻՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՄԱՀՎԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ՄԱՀՎԱՆ ՊԱՏՃԱՌ, ՄԱՂՈՍԿՐ, ՄԱՄՈԳՐԱՖԻԱ, ՄԱՄՌԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ, ՄԱՅՏԱՆՍԻՆ, ՄԱՅՐ-ԵՐԵԽԱ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐ-ՊՏՈՒՂ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ, ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔ 35 ՏԱՐԻ ԵՎ ԲԱՐՁՐ, ՄԱՅՐԵՐ, ՄԱՅՐԵՐ ՍՈՒՌԱԳԱՏ, ՄԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔ, ՄԱՆԱՆԵԽ, ՄԱՆԳԱՆ, ՄԱՆԳՈՒՍՏ, ՄԱՆԴՐԱԳՈՐԱ (ՄԱՐԴԱԽՈՏ), ՄԱՆԵԲ, ՄԱՆԵԿԵՆՆԵՐ, ՄԱՆԻԱԿԱԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ, ՄԱՆԻՈԿԱ, ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱԿԱՆ, ՄԱՆԻՏՈԲԱ, ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ, ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԱՔՑԱՆՆԵՐ, ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ, ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒՀԻՆԵՐ, ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻՈՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵԱԿՏԻՎ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ, ՄԱՆԿԱՄՍՈՒՐՆԵՐ, ՄԱՆԿԱՄՍՈՒՐՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ, ՄԱՆԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ՀԱՄԱՐ, ՄԱՆԿԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆՆԱՆՆԵՐ, ՄԱՆՆԻԽԻ ՀԻՄՔԵՐ, ՄԱՆՆԻՏ, ՄԱՆՆԻՏՈԼԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ՄԱՆՆԻՏՈԼՖՈՍՖԱՏՆԵՐ, ՄԱՆՆՈԶ, ՄԱՆՆՈԶԻԴԱԶՆԵՐ, ՄԱՆՆՈԶԻԴՆԵՐ, ՄԱՆՆՈԶԻԴՈԶ, ՄԱՆՆՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ, ՄԱՆՆՈԶՈՖՈՍՖԱՏ-ԻԶՈՄԵՐԱԶ, ՄԱՆՆՈԶՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ, ՄԱՆՆՈՀԵՊՏՈՒԼՈԶ, ՄԱՆՆՈՄՈՒՍՏԻՆ, ՄԱՆՍՈՆԵԼՆԵՐ, ՄԱՆՍՈՆԵԼՈԶ, ՄԱՆՐ ԱՆՑՔԵՐՈՎ ՖԻԼՏՐԵՐ, ՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ ՖԱԶԱ-ԿՈՆՏՐԱՍՏԱՅԻՆ, ՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԱՆԴՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ, ՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԲԵՎԵՌՎԱԾ ԼՈՒՅՍՈՎ, ՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ, ՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ, ՍՓՌՈՂ, ՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԻՆՏԵՐՖԵՐԵՆՏԱՅԻՆ, ՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ, ՄԱՆՐԱԹԱՎԻԿՆԵՐ, ՄԱՆՐԱՀԱՏՈՒՄ, ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ (ԱՐՏ), ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՇԿԱԲՈՐԲ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ, ՄԱՇԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ, ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆՇՆԵՐ, ՏԻՏՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՀՄԱՆ, ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՏՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐՀՊՈՒՄԱՅԻՆ, ՄԱՇԿԱՑԱՆ ՀԱՆԿԱՐԾԱԿԻ, ՄԱՇԿԱՑԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ, ՁԻԵՐԻ,ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՄԱՇԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՊՐՈՏԻԼԻՆ, ՄԱՍ-ՍՊԵԿՏՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍԱՉՈՒՍԵԹՍ, ՄԱՍՆԱԲԱԺԱՆՈՒՄ, ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՁԵՌՆԱՀԱՍՈՒԹՅՈՒՆ), ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐ), ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՐԵՆ ԻՐԵՆ ՍՊԱՌԱԾ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԿԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՄԱՍՆԱՀԱՏՈՒՄ, ՄԱՍՆԱՀԱՏՈՒՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ, ՄԱՍՆԱՀԱՏՎԱԾ ԾԱՅՐԱՏՆԵՐ, ՄԱՍՆԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱ, ՄԱՍՏԻՏ (ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ), ՄԱՍՏԻՏ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ՄԱՍՏԻՏ ՀԵՏԾՆՆԴԱՅԻՆ (ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ), ՄԱՍՏՈԻԴԻՏ (ՊՏԿԱՁԵՎ ԵԼՈՒՍՏԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ), ՄԱՍՏՈՊԱԹԻԱ (ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ), ՄԱՍՏՈՑԻՏՈԶ, ՄԱՍՏՈՒՐԲԱՑԻԱ

Յ

ՅԱՄԱՅԿԱ, ՅԱՏՐՈԳԵՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՅԵՄԵՆ , ՅՈԳԱ , ՅՈԴ, ՅՈԴ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ՅՈԴ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ՅՈԴ-ԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ, ՅՈԴԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՅՈԴԱՄԻԴ, ՅՈԴԱՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ՅՈԴԱՎՈՐՎԱԾ ՅՈՒՂԵՐ, ՅՈԴԱՏՆԵՐ, ՅՈԴԱՑԵՏԱՄԻԴ, ՅՈԴԱՑԵՏԱՏՆԵՐ, ՅՈԴԲԵՆԶՈԼՆԵՐ, ՅՈԴԻԴՆԵՐ, ՅՈԴԻԴՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ, ՅՈԴՀԻՊՊՈՒՐԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ՅՈԴՈՖՈՐՆԵՐ, ՅՈԴՊԻՐԱՑԵՏ, ՅՈԴՊԻՐԻԴՈՆՆԵՐ, ՅՈԴՏԻՐՈԶԻՆ, ՅՈԿՍԱԳԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ՅՈՒԲԱՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՅՈՒԿՈՆ, ՅՈՒՂԵՐ, ՅՈՒՂԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ՅՈՒՆԳԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՅՈՒՏԱ, ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԱԽՏԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ն

ՆԱԳԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՆԱԳԱՆԻՆ, ՆԱԴ-ՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴԱԶ, ՆԱԴՆ-, ՆԱԴՖՆ-ԿԱԽՅԱԼ ՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ, ՆԱԴՆ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ՆԱԴՈԼՈԼ, ՆԱԴՖ, ՆԱԴՖ-ՏՐԱՆՍՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ՆԱԴՖՆ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ՆԱԼԲՈՒՖԻՆ, ՆԱԼԻԴԱՔՍԱԹԹՈՒ, ՆԱԼՈՐՖԻՆ, ՆԱԼՏՐԵՔՍՈՆ, ՆԱԼՕՔՍՈՆ, ՆԱԽԱԲԱԶԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ՆԱԽԱԲԱԶՈՒԿ, ՆԱԽԱԴԱՇՏԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՆԱԽԱԴԱՍՏԱԿ, ՆԱԽԱԴԱՍՏԱԿ-ՄԱՏՆԱՅԻՆ ՀՈԴ, ՆԱԽԱԴԵՂԱՆՅՈՒԹ, ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐ, ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐ, ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ, ՆԱԽԱԴՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ, ՆԱԽԱԴՐԴՈՒՄ ԸՍՏ ՄԱՆԱԻՄ ՏԻՊԻ, ՆԱԽԱԹԱԹ, ՆԱԽԱԹԱԹԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՆԱԽԱԹԱԹԱՅԻՆ ՀՈԴ, ՆԱԽԱԹԱԹԻ ՈՍԿՐԵՐ, ՆԱԽԱԼԵՅԿՈԶ, ՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ, ՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆ,ԽՆԱՄՔ, ՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆ,ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՎՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ, ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ (ԱՐՏ), ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ, ՆԱԽԱԿՏՂՈՒՑ, ՆԱԽԱՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ՓՈՒԼ, ՆԱԽԱՍԻՐՏ, ՆԱԽԱՍՐՏԵՐԻ ՖԻԲՐԻԼՅԱՑԻԱ, ՆԱԽԱՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ,ՎԱՐՈՒՄ, ՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՆԱԽԱՓՈՐՈՔ, ՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐ, ՆԱԽԱՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՆԱՀԱՆԳԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ (ԱՄՆ), ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ (ԱՄՆ)ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՆԱՄԻԲԻԱ, ՆԱՆԻԶՄ (ԹԶՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆ), ՆԱՆԻԶՄ ՀԻՊՈԶԱՅԻՆ, ՆԱՊԱՍՏԱԿԱՆՄԱՆՆԵՐ, ՆԱՊՐՈՔՍԵՆ, ՆԱՎԵՐ, ՆԱՎԹ, ՆԱՏԱՄԻՑԻՆ, ՆԱՏՐԻՈՒՄ, ՆԱՏՐԻՈՒՄ ՍՆՆԴԱՅԻՆ, ՆԱՏՐԻՈՒՄ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ՆԱՏՐԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ԳԼՈՒՏԱՄԱՏ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ԴՈԴԵՑԻԼՍՈՒԼՖԱՏ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՀԻՊՈՔԼՈՐԻՏ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՄՈՐՈՒԱՏ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՅՈԴԻԴ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՆԻՏՐԻՏՆԵՐ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՍԱԼԻՑԻԼԱՏ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՏԵՏՐԱԴԵՑԻԼՍՈՒԼՖԱՏ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՑԻԱՆԻԴ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՔԼՈՐԻԴ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՕՔՍԻԲԱՏ, ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՖՏՈՐԻԴ, ՆԱՏՐԻՈՒՄՈՒՐԵՏԻԿ ՀՈՐՄՈՆ, ՆԱՐԿՈԶ ԻՆԵՐՏ ԳԱԶՈՎ, ՆԱՐԿՈԼԵՊՍԻԱ, ՆԱՐԿՈՏԻՆ, ՆՈՍԿԱՊԻՆ, ՆԱՐՑԻՍԻԶՄ, ՆԱՖԵՆՈՊԻՆ, ՆԱՖԹԱԼԻՆՆԵՐ, ՆԱՖԹԱԼԻՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏՆԵՐ, ՆԱՖԹԱՑԵՆՆԵՐ, ՆԱՖԹԱՔԻՆՈՆՆԵՐ, ՆԱՖԹԻԼՎԻՆԻԼՊԻՐԻԴԻՆ, ՆԱՖԹԻԼՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՆԱՖԹԻՐԻԴԻՆՆԵՐ, ՆԱՖԹՈԼ AS D ԷՍԹԵՐԱԶ, ՆԱՖԹՈԼՆԵՐ, ՆԱՖՈՔՍԻԴԻՆ, ՆԱՖՏԻԶԻՆ, ՆԱՖԱԶՈԼԻՆ, ՆԱՖՐՈՆԻԼ, ՆԱՖՑԻԼԻՆ, ՆԵԲՐԱՄԻՑԻՆ, ՆԵԲՐԱՍԿԱ, ՆԵԳԱՏԻՎԻԶՄ, ՆԵԳՐԵՐ, ՆԵԳՐՈԻԴ ՌԱՍԱ (ՑԵՂ), ՆԵԼՍՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՆԵԿԱՏՈՐ, ՆԵԿԱՏՈՐՈԶ, ՆԵԿՐՈԲԻՈԶ ԼԻՊՈԻԴԱՅԻՆ, ՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ), ՆԵԿՐՈԶ ՃԱՐՊԱՅԻՆ, ՆԵԿՐՈԼԻԶ ՎԵՐՆԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐ, ՆԵՄԱՏՈԴՆԵՐ (ԿԼՈՐ ՈՐԴԵՐ), ՆԵՅԼՈՆՆԵՐ, ՆԵՅՍԵՐԻԱՆԵՐ, ՆԵՅՏՐՈՆՆԵՐ, ՆԵՅՏՐՈՆՆԵՐ ԱՐԱԳ, ՆԵՅՏՐՈՊԵՆԻԱ (ՆԵՅՏՐՈՆՆԵՐԻ ՔՉԱՑՈՒՄ), ՆԵՅՏՐՈՖԻԼՆԵՐ, ՆԵՅՐԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՆԵՅՐԱՄԻՆԻԴԱԶՆԵՐ, ՆԵՅՐՈԲԼԱՍՏՈՄԱ, ՆԵՅՐՈԴԵՐՄԱՏԻՏ,ՆԵՅՐՈԴԵՐՄԻՏ, ՆԵՅՐՈԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ, ՆԵՅՐՈԷՊԻԹԵԼԻՈՄԱ (ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ), ՆԵՅՐՈԻՄՈՒՆՈՄՈԴՈՒԼՅԱՑԻԱ, ՆԵՅՐՈԼԵՅԿԻՆ, ՆԵՅՐՈԼԵՊՏԱՆԱԼԳԵԶԻԱ, ՆԵՅՐՈԼԵՊՏԻԿ ՉԱՐՈՐԱԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՆԵՅՐՈԿԻՆԻՆ K, ՆԵՅՐՈՄԵԴԻԱՏՈՐՆԵՐ, ՆԵՅՐՈՆԻ ՊԼԱՍՏԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՆԵՅՐՈՆՆԵՐ (ՆՅԱՐԴԱԲՋԻՋՆԵՐ), ՆԵՅՐՈՆՆԵՐ ԶԳԱՅԱԿԱՆ (ԱՖՖԵՐԵՆՏ), ՆԵՅՐՈՆՆԵՐ ԷՖԵՐԵՆՏ, ՆԵՅՐՈՊԵՊՏԻԴ Y, ՆԵՅՐՈՊԵՊՏԻԴՆԵՐ, ՆԵՅՐՈՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՆԵՅՐՈՍԵԿՐԵՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՆԵՅՐՈՍԵԿՐԵՑԻԱ (ՆՅԱՐԴԱՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ), ՆԵՅՐՈՍՊՈՐ, ՆԵՅՐՈՏԵՆԶԻՆ, ՆԵՅՐՈՖԻԲՐՈՄԱ (ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԹԵԼՔՈՒՌՈՒՑՔ), ՆԵՅՐՈՖԻԲՐՈՄԱՏՈԶ, ՆԵՅՐՈՖԻԶԻՆՆԵՐ, ՆԵՈԴԻԿՈՒՄԱՐԻՆ, ՆԵՈԴԻՄ, ՆԵՈՄԻՑԻՆ, ՆԵՈՆ, ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳԻԱ, ՆԵՈՊՐԵՆ, ՆԵՈՍՏԻԳՄԻՆ, ՆԵՊԱԼ, ՆԵՊՏՈՒՆԻՈՒՄ, ՆԵՎԱԴԱ, ՆԵՎՐԱԼԳԻԱ, ՆԵՎՐԱԼԳԻԱ (ՆՅԱՐԴԱՑԱՎ), ՆԵՎՐԱԼԳԻԱ ՊԱՐԱՆՈՑԱ-ՈՒՍԱՅԻՆ, ՆԵՎՐԻԼԵՄԱ, ՆԵՎՐԻՆՈՄԱ (ՆՅԱՐԴՈՒՌՈՒՑՔ), ՆԵՎՐԻՏ (ՆՅԱՐԴԱԲՈՐԲ), ՆԵՎՐԻՏ ՓՈՐՁԱՌԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳԻԿ, ՆԵՎՐՈՍԹԵՆԻԱ, ՆԵՏՐՈՊՍԻՆ, ՆԵՐԱԿՆԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ, ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ, ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ, ՊՂՆՁՅԱ, ՆԵՐԱՐԿԻՉՆԵՐ, ՍՐՍԿԻՉՆԵՐ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ԵՐԿՈՐՅԱԿՆԵՐԻ ՄՈՏ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՄՊԵՐ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՄՊԵՐ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՎԱԾ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ (ԻՆՖՈՒԶԻԱՆԵՐ) ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ (ԻՆՖՈՒԶԻԱՆԵՐ) ՆԵՐԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐԱՎՇԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՀՈԴԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՄԱՇԿԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՄԿԱՆԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՇԻԹԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՊԱՐԵՆՏԵՐԱԼ (ԱՂԻՔԻ ՄԻՋՈՎ), ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՎՆԱՍՎԱԾ ՇՐՋԱՆՈՒՄ, ՆԵՐԲՋՋԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ, ՆԵՐԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ, ՆԵՐԳԱՆԳԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՆԵՐԳԱՆԳԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ, ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄՈԶԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ, ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ, ՆԵՐԿԵՐ, ՆԵՐԿԵՐ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲԵՐԱՆԻ ՄԻՋՈՑՈՎ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՇԻ ՄԻՋՈՎ X ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ՀԵՏԹՇԱՅԻՆ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԻՆՀԱԼԱՑԻՈՆ (ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՅԻՆ), ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՇԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄԻԶԱՊԱՐԿԱՅԻՆ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՔԹԱՅԻՆ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔԱՅԻՆ, ՆԵՐՇՆՉԵԼՈՎ ԲՈՒԺՈՒՄ, ՆԵՐՇՆՉՈՒՄ

Շ

ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁ, ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ, ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ, ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԱ (ԳԵՐԱՃ), ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇԱՂԿԱՊԵՆԻ, ՇԱՄՊԻՆԻՈՆՆԵՐ, ՇԱՅԱ-ԴՐԱՋԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՇԱՌԼԱՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԱՏԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՈԼԻՈՒՐԻԱ), ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ, ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ԲՋԻՋՆԵՐ (ԱՐՏ), ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՌԸ, ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇԱՐԺԻՉ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ, ՇԱՐԺՄԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ, ՇԱՐԺՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՇԱՐԺՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԿԵՂԵՎ, ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇԱՐԺՈՒՄ, ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՈՒԺՈՒՄ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱ), ԱՆԸՆԴՄԵՋ ՊԱՍԻՎ (ՈՉ ԳՈՐԾՈՒՆ), ՇԱՐԿՈ-ՄԱՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԵԳՐԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՇԵՂԱՀՅՈՒՍՔ (ԽՈՐԻՍՏՈՄԱ), ՇԵՐԱՄԻ ՈՐԴԵՐ, ՇԵՐԵՓԱՁԵՎ ԱՃՈՒՌ (ԿՈՃԻԿ), ՇԵՐՄԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԵՔ, ՇԵՔԻ ՀԱՏՈՒՄ, ՇԻԳԵԼԱ, ՇԻԳԵԼԱ ԲՈՅԴԻ, ՇԻԳԵԼԱ ԴԻԶԵՆՏԵՐԱՅԻՆ, ՇԻԳԵԼԱ ԶՈՆՆԵՐ, ՇԻԳԵԼԱ ՖԼԵՔՍՆԵՐԻ, ՇԻԶՈԻԴ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆՁԻ, ՇԻԶՈՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐ (ՇԻԶՈՍԱԽԱՐՈՄԻՑԵՏՆԵՐ), ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ, ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ ԽԵԼԱՑՆՈՐԱՅԻՆ, ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ ԿԱՏԱՏՈՆԻԿ, ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ ՄԱՆԿԱԿԱՆ, ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ, ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻԼԻՆԳԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ, ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՄՊԱՆԶԵ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐ, ՇԻՆՇԻԼԱ, ՇԻՍՏՈՍՈՄԱ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ, ՇԻՍՏՈՍՈՄԱ ՄԱՆՍՈՆԻ, ՇԻՍՏՈՍՈՄԱ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ, ՇԻՍՏՈՍՈՄԻՑԻԴՆԵՐ, ՇԻՍՏՈՍՈՄՆԵՐ, ՇԻՍՏՈՍՈՄՈԶ, ՇԻՍՏՈՍՈՄՈԶ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ, ՇԻՍՏՈՍՈՄՈԶ ՄԱՆՍՈՆԻ, ՇԻՍՏՈՍՈՄՈԶ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ, ՇԼՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԼՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱՄԻՏՎՈՂ, ԴՐՍԱՅԻՆ, ՇԼՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱՄԻՏՎՈՂ, ՆԵՐՍԱՅԻՆ, ՇՂԹԱՅԱԿՑՈՒՄ (ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ), ՇՆԱՁԿՆԵՐ, ՇՆԱՁՈՒԿ, ՇՆԵՐ, ՇՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇՆՉԱՌԱ - ՑԱՆՑԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՄ ԹԵՐԱՊԻԱ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՂՄՈՒԿՆԵՐ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԳԵՐԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՄԵՌԱԾ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՄԿԱՆՆԵՐ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ (ԱՐՏ), ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ, ՕԴԻ ՀՈՍՔ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԽՑԱՆՈՒՄ (ՕԲՍՏՐՈՒԿՑԻԱ), ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԱՐՏ), ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ՇՆՉԱՌՄԱՆ ԾԱՎԱԼ (ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ), ՇՆՉԱՌՄԱՆ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾԱՆՔ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՐԱՆՈՎ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԴՐԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ, ՇՆՉԱՌՈՒՄ, ՇՆՉԱՓՈՂ, ՇՆՉԱՓՈՂԱԲԵՐԱՆԲԱՑՈՒՄ (ՏՐԱԽԵՍՏՈՄԻԱ), ՇՆՉԱՓՈՂԱԲՈՐԲ, ՇՆՉԱՓՈՂԱԲՐՈՆԽԱ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄ (ՏՐԱԽԵՈԲՐՈՆԽՈՄԵԳԱԼԻԱ), ՇՆՉԱՓՈՂԱԲՐՈՆԽԱԲՈՐԲ ՇՆԵՐԻ , ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՇՆՉԱՓՈՂԱՀԱՏՈՒՄ (ՏՐԱԽԵՍՏՈՄԻԱ), ՇՆՉԱՓՈՂԱՈՐԿՈՐԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ, ՇՆՉԱՓՈՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇՆՉԱՓՈՂԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ, ՇՆՉԱՓՈՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇՈԿ, ՇՈԿ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍԱԿԱՆ, ՇՈԿ ԱՐՏԱԾԻՆ, ՇՈԿ ԹՈՒՆԱՎՈՐ, ՏՈՔՍԻԿ, ՇՈԿ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ, ՇՈԿ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ, ՇՈՂԱՍՆԿԱԽՏ (ԱԿՏԻՆՈՄԻԿՈԶ), ՇՈՂԱՍՆԿԵՐ (ԱԿՏԻՆՈՄԻՑԵՏՆԵՐ), ՇՈՂԱՍՆԿԵՐ ԵՎ ԱԶԳԱԿԻՑ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ (ԱՐՏ.), ՇՈՂԱՑՈՒՊԻԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՇՈՂԱՑՈՒՊԿԱԽՏ (ԱԿՏԻՆՈԲԱՑԻԼԻՈԶ), ՇՈՇԱՓՈՒՄ, ՇՈՈՒԴՈՄԻՑԻՆ, ՇՈՈՒՊԻ ՊՏԿՈՒՌՈՒՑՔԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՇՈՈՒՊԻ ՖԻԲՐՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՇՈՏԼԱՆԴԱԿԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ, ՇՈՏԼԱՆԴԻԱ, ՇՈՒՇԱՆԱԶԳԻՆԵՐԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ, ՇՈՒՐՋԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ, ՇՈՒՐՋԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ, ՇՈՒՐՋԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇՈՒՐՋԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ, ՇՈՒՐՋԶԱՐԿԵՐԱԿԱԲՈՐԲ ՀԱՆԳՈՒՑԱՎՈՐ, ՇՈՒՐՋՀԵՏԱՆՑՔԱՅԻՆ ԳԵՂՁԵՐ, ՇՈՒՐՋՀՈԴԱԲՈՐԲԵՐ, ՇՈՒՐՋՀՈԴԱՅԻՆ ՋԼԵՐ, ՇՎԱՆՅԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՇՎԱՐՑՄԱՆԻ ՖԵՆՈՄԵՆ, ՇՎԵԴԻԱ, ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՇՏԱՊ ԿԱՊՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՔԵՆԱ, ՇՏԻՖՏ ԵՎ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՆԵՐԴԻՐ,ՊՐՈՏԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ, ՇՐԹՈՒՆՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ, ՇՐԹՆԱԲՈՐԲ, ՇՐԹՈՒՆՔԻ ՍԱՆՁԻԿ, ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐ, ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐ ՃԵՂՔՎԱԾՔ, ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՇՐԻ ԼԱՆԿԱ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ), ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ, ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ, ԱՂՏՈՏՈՒՄ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ, ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏԻՉՆԵՐ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏԻՉՆԵՐ ԵՎ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐ (ԱՐՏ), ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ԴԻԽՐՈԻԶՄ

Ո

ՈԶՆԻՆԵՐ, ՈՂՆԱՇԱՐ, ՈՂՆԱՇԱՐԱ-ՀԻՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ, ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐ, ՈՂՆԱՇԱՐԱՔԱՅՔԱՅՈՒՄ (ՍՊՈՆԴԻԼՈԼԻՍ), ՈՂՆԱՇԱՐԻ ԾՌՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ), ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ, ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՐԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ՈՂՆԵՐԻ ՀՈԴԱՈՒՂՂՈՒՄ, ՈՂՆԻ ԱՌԱՋԱՏԵՂԱՇԱՐԺ (ՍՊՈՆԴԻԼԻՍՏԻԶ), ՈՂՆՈՒՂԵՂ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՂԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՈՒՄ (ՊՈՒՆԿՑԻԱ), ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ, ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԱՐՄԱՏՆԵՐ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՏԵՍԱԹՄԲԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՉ ԻՈՆԻԶԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ, ՈՉԽԱՐՆԵՐ, ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԼՈՐԴՈԶ, ԿԻՖՈԶ, ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՋԻԼՆԵՐ, ՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՍԿԻ, ՈՍԿԻ ԿՈԼՈԻԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ, ՈՍԿԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՈՍԿԻ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ՈՍԿՈՒ ԹԻՈՄԱԼԱՏ, ՈՍԿՈՒ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ, ՈՍԿՐ ԵՎ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐ, ՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ), ՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ, ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ, ԱՉՔԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ), ՈՍԿՐԱԽՏ ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ, ՈՍԿՐԱԾՈՒԾ, ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ԲՋԻՋՆԵՐ (ԱՐՏ), ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ, ՈՍԿՐԱՀԱՏՈՒՄ, ՈՍԿՐԱՀՈԴԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԿ (ԳԵՐԱՃԱԾ), ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՆԵՐ (ՑԵՄԵՆՏՆԵՐ), ՈՍԿՐԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՍԿՐԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ՈՍԿՐԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՍԿՐԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ (ԱՐՏ), ՈՍԿՐԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ, ՈՍԿՐԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐԱԿԻՉ (ԱՐՏ), ՈՍԿՐԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՍԿՐԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, ՈՍԿՐԻ ԲԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔ (ԿԻՍՏԱ), ՈՍԿՐԻ ԵՐԿԱՐԱՑՈՒՄ, ՈՍԿՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՍԿՐԻ ԿԱՐԾՐԱԽՏ (ՕՍՏԵՈՍԿԼԵՐՈԶ), ՈՍԿՐԻ ԿՈՇՏՈՒԿ, ՈՍԿՐԻ ՀԵՆՔԱՆՅՈՒԹ, ՈՍԿՐԻ ՌԵԶՈՐԲՑԻԱ (ՎԵՐԱԴՐՈՒՄ), ՈՍԿՐԻ ՍԻՆԹԵԶ, ԹԻԹԵՂՆԵՐ, ՈՍԿՐԻ ՍԻՆԹԵԶ, ՄԵԽԵՐ (ՈՍԿՐԱՅԻՆ ԿԱՐ), ՈՍԿՐԻ ՍԻՆԹԵԶ, ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ, ՈՍԿՐԻ ՍԻՆԹԵԶ, ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐ (ՈՍԿՐԱՅԻՆ ԿԱՐ), ՈՍԿՐԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ, ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ, ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ՀՊՈՒՄԱՅԻՆ, ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ՀՊՈՒՄԱՅԻՆ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ՀՊՈՒՄԱՅԻՆ ՋՐԱՍԵՐ, ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ՆԵՐԿՆԱՅԻՆ, ՈՏՆԱԹԱԹ, ՈՏՆԱԹԱԹ ՄԵԴՈՒՐԱՅԻՆ (ՄԵԴՈՒՐՈՄԻԿՈԶ)- ԾԱՆՐ ՏԻՊԻ ՍՆԿԱԽՏ, ՈՏՆԱԹԱԹԻ ԲՆԱԾԻՆ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄ, ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄ (ԱՐՏ), ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐ, ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՄԱՇԿԱԽՏՆԵՐ, ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՈՍԿՐԵՐ, ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՏՔԻ ՄԱՏՆԵՐ, ՈՏՔԻ ՄԱՏՆԵՐԻ ՀՈԴ, ՈՐԱՎԱՅՆԱԵՐԱԿԱՅԻՆ ՇՈՒՆՏ, ՈՐԴԱՆԱՄԱՆ ԵԼՈՒՆ (ԱՊԵՆԴԻՔՍ), ՈՐԴԱՆՄԱՆ ԵԼՈՒՆԻ (ԱՊԵՆԴԻՔՍԻ) ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ, ՈՐԴԱՆՄԱՆ ԵԼՈՒՆԻ (ԱՊԵՆԴԻՔՍԻ) ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԷԿՏՈՄԻԱ), ՈՐԴԱՆՄԱՆ ԵԼՈՒՆԻ (ԱՊԵՆԴԻՔՍԻ) ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐԴԵԳՐՈՒՄ, ՈՐԴԵՐ ՍԱԿԱՎԱԽՈԶԱՆ, ՈՐԿՈՐԱԴԻՏՈՒՄ, ՈՐԿՈՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԽՈՒՂԱԿ, ՈՐՈՃՈՂՆԵՐ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՍԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ ԼՎԱՑՈՒՄ, ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ ԽՈՌՈՉ, ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՊԵՐԻՏՈՆԻՏ), ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԻ ԿԵՂԾՄԻՔՍՈՄԱ, ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԻԶ, ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԻԶԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԲՆԱԾԻՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐՈՎԱՅՆԱՏԻՖԱՅԻՆ ՑՈՒՊԻԿ, ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉ, ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉ, ՑԱՎԵՐ, ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՊԱՏ, ՈՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ՄԱԶԱՅԻՆ, ՈՐՔԻՆ ՏԱՓԱԿ

ՈՒ

ՈՒԱԲԱԻՆ, ՈՒԲԻԽԻՆՈԼ-ՑԻՏՈՔՐՈՄ C-ՌԵԴՈՒԿՏԱԶԱ, ՈՒԲԻԽԻՆՈՆ, ՈՒԲԻԿՎԻՏԻՆ, ՈՒԳԱՆԴԱ, ՈՒԵԼՍ, ՈՒԵՖ-ԳԼՅՈՒԿՈԶՈ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ, ՈՒԶԲԵԿՍՏԱՆ, ՈՒԹՈՏԱՆԻՆԵՐ, ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ, ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ ԲՈՒԺԻՉ, ՈՒԿՐԱԻՆԱ, ՈՒՂԵՂ ԵՐԿԱՐԱՎՈՒՆ, ՈՒՂԵՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ, ՈՒՂԵՂ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ, ՈՒՂԵՂ ՄԻՋԻՆ, ՈՒՂԵՂ ՌՈՄԲԱՁԵՎ, ՈՒՂԵՂԱԶԵՐԾՎԱԾ ՎԻՃԱԿ, ՈՒՂԵՂԱԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ, ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ, ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ ԿՈՇՏ, ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ ՓԱՓՈՒԿ, ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ, ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԾՈՑԵՐԻ ԹՐՈՄԲՈԶ (ԱՐՆԱՓՍՈՐՈՒՄ), ՈՒՂԵՂԻ ՈՍՏԱՅՆԵՆԻ, ՈՒՂԵՂԻ ՑՈՂԱՆ, ՈՒՂԵՂԻԿ, ՈՒՂԵՂԻԿԱՅԻՆ ԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԻՍՍԻՆԵՐԳԻԱ), ՈՒՂԵՂԻԿԱՅԻՆ ԱՏԱՔՍԻԱ, ՈՒՂԵՂԻԿԻ ԿԵՂԵՎ, ՈՒՂԵՂԻԿԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐ, ՈՒՂԵՂԻԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՂԵՂԻԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔ, ՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ, ՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՂԻՂԱՂԻՔԱՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ, ՈՒՂԻՂԱՂԻՔԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ, ՈՒՂՂԵԿՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (ԷՊԻԴ), ՈՒՂՂԵԿՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՂՂԵԿՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄ, ՈՒՂՏԱՆՄԱՆՆԵՐ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻ, ՈՒՂՏԵՐ, ՈՒՄԲԵԼԻՖԵՐՈՆՆԵՐ, ՈՒՆԴԵՑԻԼԵՆԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՈՒՆԻՏԻՈԼ, ՈՒՇԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԳԵՐԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՄԲ (ԳԵՐԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅԱՄԲ), ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՈՏԵՐՀԱՈՒԶ-ՖՐԻԴԵՐԻԿՍԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ՈՒՌՈՒՑՔԱԼՈՒԾԻՉ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ (ՕՆԿՈԳԵՆՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ) ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆՆԵՐ (ՕՆԿՈԳԵՆԵՐ), ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԹՈՇԱԿՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 1-2 ԿՈՒՐՍԵՐԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆՆԵՐԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՍԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ՀՈԴ, ՈՒՍԵԼՈՒՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԿՏՐՎԵԼՈՒ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԲԱՆԱՎՈՐ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ՀԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԻՑ, ՈՒՎԵԱԼ ՏՐԱԿՏԻ (ԱԿՆԱԳՆԴԻ ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԵՏԻՆ ՄԱՍԸ), ՈՒՎԵԱԼ ՏՐԱԿՏԻ (ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԵՏԻՆ ՄԱՍԻ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՎԵԱԼ ՏՐԱԿՏԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՎԵԻՏ (ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԱԲՈՐԲ), ՈՒՎԵԻՏ ԱՌԱՋԱՅԻՆ, ՈՒՎԵԻՏ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ, ՈՒՎԵԻՏ ՀԵՏԻՆ, ՈՒՎԵԻՏ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ, ՈՒՎԵՈՄԵՆԻՆԳՈԷՆՑԵՖԱԼԱՅԻՆ ՏԵՆԴ, ՈՒՏԵՐՈԳԼՈԲԻՆ, ՈՒՏՈՊԻԱՆԵՐ, ՈՒՐԱԽՈՒՍ (ՊՏՂԻ ՄԻԶԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿ), ՈՒՐԱԽՈՒՍԻ (ՊՏՂԻ ՄԻԶԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԻ) ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ, ՈՒՐԱՆ, ՈՒՐԱՆԻ ՆԻՏՐԱՏ, ՈՒՐԱՏՕՔՍԻԴԱԶ, ՈՒՐԱՑԻԼ, ՈՒՐԱՑԻԼ-ԻՊՐԻՏ, ՈՒՐԱՑԻԼԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ, ՈՒՐԵԱԶ, ՈՒՐԵՈՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ, ՈՒՐԵՏԱՆ, ՈՒՐԻԴԻՆ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՌՖՈՍՖԱՏ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ N- ԱՑԵՏԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ-N-ԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ-N-ԱՑԵՏԻԼՄՈՒՐԱՄԱԹԹՈՒ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԳԱԼԱԿՏՈԶ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԳԼՅՈՒԿՈԶ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԳԼՅՈՒԿՈԶ-ԷՊԻՄԵՐԱԶ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԳԼՅՈՒԿՈՒՐՈՆԱԹԹՈՒ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏՇԱՔԱՐՆԵՐ, ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏՔՍԻԼՈԶ, ՈՒՐԻԴԻՆԿԻՆԱԶ, ՈՒՐԻԴԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ, ՈՒՐԻԴԻՆՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶ, ՈՒՐՈԲԻԼԻՆ, ՈՒՐՈԲԻԼԻՆՈԳԵՆ, ՈՒՐՈԴԻՆԱՄԻԿԱ, ՈՒՐՈԼՈԳԻԱ, ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ, ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՐՈԿԱՆԱԶ, ՈՒՐՈԿԱՆԻՆԱԹԹՈՒ, ՈՒՐՈԿԻՆԱԶ, ՈՒՐՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՈՒՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆԱԾԻՆ III ՍԻՆՏԱԶ, ՈՒՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆԱԾԻՆ ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ, ՈՒՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆԱԾԻՆՆԵՐ, ՈՒՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ, ՈՒՐՈՏԵՆԶԻՆՆԵՐ, ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ, ՈՒՐՍՈԴԵԶՕՔՍԻԽՈՂԱԹԹՈՒ, ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ, ՊՐՈՅԵԿՑԻԱՆԵՐ, ՈՒՐՑԱԳԵՂՁ (ԹԻՄՈՒՍ), ՈՒՐՑԱԳԵՂՁԱԶԵՐԾՈՒՄ, ՈՒՐՑԱԳԵՂՁԻ ԳԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ՈՒՐՑԱԳԵՂՁԻ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐ (ՔԱՄՎԱԾՔՆԵՐ), ՈՒՐՑԱԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ՈՒՐՑԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Չ

ՉԱԴ, ՉԱՐՋ-ՍՏՐԱՈՒՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐ, ՉԱՓԵՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ, ՉԱՓԵՐԻ ՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՉԵԴԻԱԿ- ՀԻԳԱՇԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՉԵԶՈՔ ԿԱՐՄԻՐ, ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ՉԵԽՈՍԼՈՎԱԿԻԱ (ՉԵԽԻԱ ԵՎ ՍԼՈՎԱԿԻԱ), ՉԵՅՆ-ՍՏՈՔՍԻ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ, ՉԻԼԻ, ՉԻԿԱԳՈ, ՉԻԿՈՒՆԳՈՒՆԻԱՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՉԾԿԹՎԱԾ ԱՏԱՄ, ՉՄՈՒՇԿՆԵՐ, ՉՈՐ ԱՉՔԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ, ՉՈՐ ԽՄՈՐԻՉՆԵՐ, ՉՈՐԱՄԱՇԿՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ, ՉՈՐԱՑՈՒՄ

Պ

ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ, ՊԱԼՄԻՏԱՏՆԵՐ, ՊԱԼՄԻՏՈԻԼ-ԿՈԱ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ, ՊԱԼՄԻՏՈԻԼԿԱՐՆԻՏԻՆ, ՊԱԼՄԻՏՈԻԼԿՈՖԵՐՄԵՆՏ A, ՊԱԿԻՍՏԱՆ, ՊԱԿՏԱՄԻՑԻՆ, ՊԱՀՊԱՆԻՉՆԵՐ (ԿՈՆՍԵՐՎԱՆՏՆԵՐ) ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՊԱՂՊԱՂԱԿ, ՊԱՅԹՅՈՒՆ, ՊԱՅԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆԱԲԵՐ, ՊԱՅԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԹԱՐԹՄԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍ, ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍ (ՀՈԳԵԲ), ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍ ԴԱՍԱԿԱՆ, ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍ ՕՊԵՐԱՆՏ, ՊԱՆԱՄԱ, ՊԱՆԱՄԱՅԻ ՋՐԱՆՑՔԻ ԳՈՏԻ, ՊԱՆԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՆԳԱՄԱԹԹՈՒ, ՊԱՆԷՆՑԵՖԱԼԻՏ ԵՆԹԱՍՈՒՐ ԿԱՐԾՐԱԽՏ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ, ՊԱՆԻԿՈՒԼԻՏ (ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ՃԱՐՊԱՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ), ՊԱՆԻԿՈՒԼԻՏ ԳԱՅԼԱԽՏԱՅԻՆ, ՊԱՆԻԿՈՒԼԻՏ ՀԱՆԳՈՒՑԱՎՈՐ ՉԹԱՐԱԽԱԿԱԼՎՈՂ, ՊԱՆԻԿՈՒԼԻՏ ՊԵՐԻՏՈՆԵԱԼ (ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱԲՈՐԲԱՅԻՆ), ՊԱՆԻՐ, ՊԱՆԿՈՍՏԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՊԱՆԿՈՒՐՈՆԻՈՒՄ, ՊԱՆԿՐԵԱՏԻԿ ՀՅՈՒԹ, ՊԱՆԿՐԵԱՏԻԿ ՊՈԼԻՊԵՊՏԻԴ, ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՆ, ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՏ, ՊԱՆԿՐԵԱՏՈՊԵՊՏԻԴԱԶ, ՊԱՆՈՒՎԵԻՏ, ՊԱՆՏԵՏԵԻՆ, ՊԱՆՏՈԹԵՆԱԹԹՈՒ, ՊԱՆՑԻՏՈՊԵՆԻԱ, ՊԱՆՕՖԹԱԼՄԻԱ (ՀԱՄԱԱԿՆԱԲՈՐԲ), ՊԱՇՏԱՆԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ, ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՀԱԳՈՒՍՏ, ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ, ՊԱՉԻՆԻ ՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ, ՊԱՊԱԻՆ, ՊԱՊԱՎԵՐԻՆ, ՊԱՊԻԼՈՄԱ, ՊԱՊԻԼՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՊԱՊԻՅՈՆ-ԼԵՖԵՎՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՊԱՊՈՒԱ-ՆՈՐ ԳՎԻՆԵԱ, ՊԱՋԵՏԻ ՔԱՂՑԿԵՂ ԱՐՏԱՊՏԻԿԱՅԻՆ (ԷՔՍՏՐԱՄԱՄԻԼԱՅԻՆ), ՊԱՋԵՏԻ ՔԱՂՑԿԵՂ ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՊՏԿԻ, ՊԱՌԿԵԼԱԽՈՑ, ՊԱՍՏԵՐԵԼՈԶ, ՊԱՍՏԵՐՈԼՆԵՐ, ՊԱՍՏՈՐՅԱՆ ՀՈԳԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՎԻԱՆՆԵՐ, ՊԱՏԵՆՏ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ), ՊԱՏԵՐԱԶՄ, ՊԱՏԻԺ, ՊԱՏԿԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՄ, ՊԱՏԿԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏԿԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ, ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ (ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ) ՍՏԱՑՈՒՄ, ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՃԱՌԱԿԱՆ ԿԱՊ, ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՈՒՄ, ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒՃԱՆ (ՁԿթԿ), ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ, ՊԱՏՈՒԼԻՆ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԽՈԼԵՐԱՅԻՆ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶԱՅԻՆ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԲՑԺ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԳՐԻՊԱՅԻՆ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԺԱՆՏԱԽՏԱՅԻՆ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԾԱՂԿԻ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶԻ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԴԵՄ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԿԱՐՄՐՈՒԿԱՅԻՆ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԴԵՄ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԴԵՄ ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ ԱԿՏԻՎԱԹՈՒԼԱՑՎԱԾ, ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ ԱՏԵՆՈՒՐԻՆՈՎԱՅԻՆ, ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ ԽՈԶՈՒԿԻ ԴԵՄ, ՊԱՏՐԱՆՔՆԵՐ (ԻԼՅՈՒԶԻԱՆԵՐ), ՊԱՐԱԲԵՆՆԵՐ, ՊԱՐԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ, ՊԱՐԱԲԻՈԶ, ՊԱՐԱԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՈՉ ՔՐՈՄԱՖԻՆԱՅԻՆ, ՊԱՐԱԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՔՐՈՄԱՖԻՆԱՅԻՆ, ՊԱՐԱԳԱՆԳԼԻՈՄԱ, ՊԱՐԱԳՈՆԻՄՈԶ (ՏՐԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՐԱԾ ՃԻՃՎԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ), ՊԱՐԱԳՎԱՅ, ՊԱՐԱԳՐԻՊ, ՊԱՐԱԳՐԻՊԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՏԻՊ 1, ՊԱՐԱԳՐԻՊԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՏԻՊ 2, ՊԱՐԱԳՐԻՊԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՏԻՊ 3, ՊԱՐԱԳՐԻՊԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՊԱՐԱԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱ, ՊԱՐԱԹԻՈՆ, ՊԱՐԱԼԴԵՀԻԴ, ՊԱՐԱԿԵՐԱՏՈԶՆԵՐ, ՊԱՐԱԿՈԿԵՐ, ՊԱՐԱԿՈԿՑԻԴԻՈԻԴՈՄԻԿՈԶ, ՊԱՐԱՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՐԱՄԵԹԱԶՈՆ, ՊԱՐԱՄԵՏՐԻՏ (ՀԱՐԱՐԳԱՆԴԱԲՈՐԲ), ՊԱՐԱՄԵՑԻՈՒՄ, ՀՈՂԱԹԱՓԻԿ, ՊԱՐԱՄԻՈԿԼՈՆՈՒՍ ԲԱԶՄԱԿԻ, ՊԱՐԱՄԻՔՍՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՊԱՐԱՆԵՈՊԼԱՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ, ՊԱՐԱՆՈԻԴ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ, ՊԱՐԱՆՈԻԴ ՊՍԻԽՈԶՆԵՐ, ՊԱՐԱՆՈԻԴ ՎԱՐՔԱԳԻԾ, ՊԱՐԱՆՈՑ, ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ, ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԿՈՂԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ, ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՈՂԵՐ, ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՄԿԱՆՆԵՐ, ՊԱՐԱՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՊԱՐԱՊԱՐԵԶ ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ, ՋՂԱՁԳԱՅԻՆ, ՊԱՐԱՊԼԵԳԻԱ (ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ԼՈՒԾԱՆՔ), ՊԱՐԱՊՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԶԱՏ ԺԱՄԱՆԱԿ), ՊԱՐԱՊՍՈՐԻԱԶ, ՊԱՐԱՊՐՈՏԵԻՆԵՄԻԱ, ՊԱՐԱՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ՊԱՐԱՍԻՄՊԱԹԱՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ, ՊԱՐԱՍԻՄՊԱԹԻԿ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՊԱՐԱՍԻՄՊԱԹՈՄԻՄԵՏԻԿՆԵՐ, ՊԱՐԱՏԻՖ, ՊԱՐԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ, ՊԱՐԱՔՎԱՏ, ՊԱՐԱՖԻՄՈԶ, ՊԱՐԱՖԻՆ, ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ, ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ, ՊԱՐԳԻԼԻՆ, ՊԱՐԵԶ (ԿԻՍԱԼՈՒԾԱՆՔ), ՊԱՐԵՍԹԵԶԻԱ, ՊԱՐԵՐ, ՊԱՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲՈՒԺՈՒՄ, ՊԱՐԿԱՄԿՆԵՐ, ՊԱՐԿԱՎՈՐՆԵՐ, ՊԱՐԿԻՆՍՈՆՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՐԿԻՆՍՈՆՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱԽՏԱՆՇԱՅԻՆ (ՍԻՄՊՏՈՄԱՏԻԿ), ՊԱՐԿԻՆՍՈՆՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏՈՒՂԵՂԱԲՈՐԲԱՅԻՆ, ՊԱՐՈՄՈՄԻՑԻՆ, ՊԱՐՈՆԻԽԻԱ, ՊԱՐՈՏԻՆ, ՊԱՐՈՏԻՏ, ՊԱՐՈՏԻՏ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ, ԽՈԶՈՒԿ, ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ԵՎ ԾԱԼՎԱԾ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ (ԱՐՏ), ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ԹԻԹԵՂ, ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՊԱՐՎԱԼԲՈՒՄԻՆՆԵՐ, ՊԱՐՎՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՊԱՐՎՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՊԱՐՏԵՆՈԳԵՆԵԶ, ՊԱՐՖՅՈՒՄԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒՐԱՎԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՊԵԼԱԳՐԱ, ՊԵԼԳԵՐ-ԽՕՈՒԷՏԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԵԼԻՈԶ ԼՅԱՐԴԻ, ՊԵԿՏԻՆՆԵՐ, ՊԵՄՈԼԻՆ, ՊԵՄՊԻԴԻՆ, ՊԵՄՖԻԳՈԻԴ ԲԱՐՈՐԱԿ, ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ, ՊԵՄՖԻԳՈՒՍ, ՊԵՅԵՐՈՎՅԱՆ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄՆԵՐ, ՊԵՅՏՑ-ՅԵԳԵՐՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՊԵՆԲՈՒՏՈԼՈԼ, ՊԵՆԻՑԻԼԱՄԻՆ, ՊԵՆԻՑԻԼԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ, ՊԵՆԻՑԻԼԻՆ G, ՊԵՆԻՑԻԼԻՆ, ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԵՆԻՑԻԼԻՆԱԶ, ՊԵՆԻՑԻԼԻՆԱԹԹՈՒ, ՊԵՆԻՑԻԼԻՆԱՄԻԴԱԶ, ՊԵՆԻՑԻԼԻՆՆԵՐ, ՊԵՆՏԱԳԱՍՏՐԻՆ, ՊԵՆՏԱԶՈՑԻՆ, ՊԵՆՏԱՄԻԴԻՆ, ՊԵՆՏԱՆՆԵՐ, ՊԵՆՏԱՆՈՆՆԵՐ, ՊԵՆՏԱՔԼՈՐՖԵՆՈԼ, ՊԵՆՏԻԼԵՆՏԵՏՐԱԶՈԼ, ՊԵՆՏՈԲԱՐԲԻՏԱԼ, ՊԵՆՏՈԶԱՆԻ ԾԾՄԲԱԹԹՎԱՅԻՆ ՊՈԼԻԵԹԵՐ, ՊԵՆՏՈԶԱՖՈՍՖԱՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻ, ՊԵՆՏՈԶԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ, ՊԵՆՏՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ, ՊԵՆՏՈԶՆԵՐ, ՊԵՆՏՈՍՏԱՏԻՆ, ՊԵՆՏՕՔՍԻԼ, ՊԵՆՏՕՔՍԻՖԻԼԻՆ

Ջ

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ, ՋԵՐՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԵՐՄՈԳՐԱՖԻԱ), ՋԵՐՄԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԽՏՈՐՈՇԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ), ՋԵՐՄԱԾԱՆՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԵՐՄՈԳՐԱՎԻՄԵՏՐԻԱ), ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ՋԵՐՄԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՋԵՐՄԱՆՈՍՐԱՑՈՒՄ (ՏԵՐՄՈԴԻԼՅՈՒՑԻԱ), ՋԵՐՄԱՇԱՐԺՈՒՄ (ՏԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ), ՋԵՐՄԱՉԱՓԵՐ, ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ, ՋԵՐՄԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ, ՋԻԲՈՒՏԻ, ՋԻԼ (TENDO)(ՋԼԵՐ-TENDONS), ՋԼԱՁՈՒՍՊԱԲՈՐԲ, ՋԼԱՅԻՆ ԽՈՐԴԱՆՆԵՐ, ՋԼԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ՋԼԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ, ՋՂԱՁԳԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ, ՋՂԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՋՂԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹԵԼՔԱՅԻՆ, ՋՈՐՋԻԱ (ԱՄՆ-Ի ՆԱՀԱՆԳ), ՋՈՒՐ, ՋՈՒՐ ԽՄԵԼՈՒ, ՋՈՒՐ ԾՈՎԱՅԻՆ, ՋՈՒՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ, ՋՐԱ-ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՋՐԱ-ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ, ՋՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ՋՐԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՋՐԱԶՐԿՈՒՄ, ՋՐԱԾԻՆ, ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԿԱՊ, ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ՋՐԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՋՐԱՅԻՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՋՐԱՇԱՐԺ, ՋՐԱՍԱՄՈՒՅՐՆԵՐ, ՋՐԱՐՋՆԵՐ (ԵՆՈՏՆԵՐ), ՋՐԱՔՍԻ (ՆՈՐԿԱ) ՃԱՐՊԱԲՈՐԲ, ՋՐԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՊՏՂԻ, ՋՐԵՐ ՀՈՍՈՂ, ՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ, ՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ, ՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ, ՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ, ՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ ՋԵՐՄԱՅԻՆ, ՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ ՌԱԴԻՈԿԱՏԻՎ, ՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ, ՋՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏ ՉԶԳԱՑՎՈՂ, ՋՐԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՋՐԻ ՓԱՓԿԱՑՈՒՄ, ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ, ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԳՈՐՇ, ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԵՎ ՍՆԿԵՐ (ԱՐՏ), ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԾՈՎԱՅԻՆ, ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԿԱՆԱՉ, ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԿԱՊՏԱԿԱՆԱՉԱՎՈՒՆ, ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԿԱՐՄԻՐ, ՋՐԾԱՂԻԿ, ՋՐՄՈՒՂԻ ՆԱԽԱԴՈՒՌ

Ռ

Ռ-ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ՌԱԲԴՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՌԱԲԴՈՄԻՈՄԱ , ՄԻՋԱՁԻԳ ԶՈԼԱՎՈՐ ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ, ՌԱԲԴՈՄԻՈՍԱՐԿՈՄԱ, ՌԱԴԱՐ, ՌԱԴԻԱՑԻԱ (ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ), ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԽԻՄԵՐՆԵՐ (ՑՆՈՐՔ. ՊԱՏՐԱՆՔ), ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ՀԻԳԻԵՆԱ, ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱԴԻԿՈՒԼԻՏ (ԱՐՄԱՏԱԲՈՐԲ), ՌԱԴԻՈ, ՌԱԴԻՈԱԼԵՐԳՈՍՈՐԲԻՏԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ՌԱԴԻՈԱԼԻՔՆԵՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԱՂՏՈՏՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՊՆԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐ (ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ), ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՏԱՐՐԵՐ (ԱՐՏ), ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱԴԻՈԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՆՈՍՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴ, ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՏԵԼԵԹԵՐԱՊԻԱ, ՌԱԴԻՈԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱԴԻՈԻՄՈՒՆՈՍՈՐԲԻՏԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ, ՌԱԴԻՈԼԻԳԱՆՏԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱ (ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱ ՈՒՂՂԵԿՑՎՈՂ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ, ՌԱԴԻՈՄԱՇԿԱԲՈՐԲ, ՌԱԴԻՈՄԵՏՐԻԱ (ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴԱՅԻՆ ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐ, ՌԱԴԻՈՍԵՆՍԻԲԻԼԱՑՆՈՂ (ԳԵՐԶԳԱՅՆԱՑՆՈՂ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՌԱԴԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈՔԻՄԻԱ, ՌԱԴԻՕԲԻՈԼՈԳԻԱ, ՌԱԴՈՆ, ՌԱԶՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱԶՈՔՍԱՆ, ՌԱՄՆՈԶԱ, ՌԱՆԻՏԻԴԱՆ, ՌԱՆՈՒԼԱ (ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԹԱՔՆՎԱԾ ԲՈՒՇՏ), ՌԱՈՒՇԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՌԱՈՒՎՈԼՖԻԱ, ՌԱՈՒՎՈԼՖԻԱՅԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ, ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ (ՑԵՂԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ), ՌԱՑԵՄԱԶՆԵՐ, ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՒՄ, ՌԱՖԻՆՈԶԱ, ՌԱՖՕՔՍԱՆԻԴ, ՌԵԱԳԻՆՆԵՐ, ՌԵԱԿՏԻՎ ԹՂԹԵ ՇԵՐՏԱԳԾԵՐ (ԶՈԼԵՐ), ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ, ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ), ՌԵԶԵՐՊԻՆ, ՌԵԶՈՐԻՑԻՆՆԵՐ, ՌԵԼԱՔՍԻՆ, ՌԵԿՐՈՒՄԵՆՏ (ՁԱՅՆԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ) (ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), ՌԵԿՐՈՒՄԵՆՏ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՈՒՄ, ՌԵԿՐՈՒՄԵՆՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ), ՌԵՀԵԴՐԱՏԱՑԻՈՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ, ՌԵՀԻԴՐԱՏԱՑԻՈՆ ԹԵՐԱՊԻԱ (ՀԵՂՈՒԿԱՎԵՐԿԱՆԳՆՄԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ), ՌԵՄԻՍԻԱ ԻՆՔՆԱԲԵՐ, ՌԵՄՈԿԱՐԴԻՏ, ՌԵՅ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՌԵՅՏԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԵՆԻՆ, ՌԵՆԻՆ-ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՌԵՆԻՈՒՄ, ՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԶՈՒԳԸՆԹԱՑ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ, ՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ, ՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՆՈՐԱՄԱՅԻՆ, ՌԵՆՏԳԵՆԱԴԻՏՈՒՄ (ՌԵՆՏԳԵՆՈՍԿՈՊԻԱ), ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ԺԱՊԱՎԵՆ, ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄ, ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ, ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ ԴԻՖՐԱԿՑԻԱ, ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԻ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ՍԿԱՆԵՐՆԵՐ (ՍՓՌԱԳՐԻՉՆԵՐ) ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ՌԵՆՏԳԵՆՈԹԵՐԱՊԻԱ, ՌԵՈԼՈԳԻԱ, ՌԵՈՀԱՐՈՒՑԻՉ ՏԻՊ 3, ՌԵՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՌԵՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՌԵՊԵԼԵՆՏ ՀՅՈՒԹԱԶԱՏՈՂ ԳԵՂՁԵՐ, ՌԵՊԵԼԵՆՏՆԵՐ, ՌԵՊԵՐՖՈՒԶԻԱ, ՌԵՊԼԻԿՈՆ, ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՑԻԱ (ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ), ՌԵՍՊԻՐԱՏՈՐՆԵՐ, ՌԵՍՏՈՐԱՆՆԵՐ, ՌԵՍՑԻՆԱՄԻՆ, ՌԵՎՄԱՏԻԶՄԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՌԵՎՄԱՏՈԻԴ ԳՈՐԾՈՆ, ՌԵՎՄԱՏՈԻԴ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻԿ, ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ՌԵՏԵՆԱՑՎԱԾ ԱՏԱՄ, ՌԵՏԵՆՑԻԱ (ՀՈԳԵԲ), ՌԵՏԻԿԱԼՈԷՆԴՈԹԵԼԻՈԶ, ՌԵՏԻԿԱԼՈԷՆԴՈԹԵԼԻՈԶ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՌԵՏԻԿԱԼՈՑԻՏՆԵՐ (ՑԱՆՑՅԱԿԱԲՋԻՋՆԵՐ), ՌԵՏԻԿՈՒԼԻՆ, ՌԵՏԻԿՈՒԼՅԱՐ ՖՈՐՄԱՑԻԱ, ՌԵՏԻԿՈՒԼՈՒՄ ԷՆԴՈՊԼԱԶՄԱՅԻՆ, ՌԵՏԻՆ, ՌԵՏԻՆԱԼ, ՌԵՏԻՆՈԲԼԱՍՏՈՄԱ (ՑԱՆՑԵՆԱՈՒՌՈՒՑՔ), ՌԵՏԻՆՈԻԴՆԵՐ, ՌԵՏԻՆՈԼ-ԿԱՊՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱ (ՑԱՆՑԱԽՏՈՒԹՈՒՆ) ՎԱՂԱԾԻՆՆԵՐԻ, ՌԵՏՌԱԿՑԻԱ (ՓՈՔՐԱՑՈՒՄ, ԿՐՃԱՏՈՒՄ) ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ, ՌԵՏՏԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՉ, ՌԵՏՐՈԳՆԱԹԻԱ ԽՑԱՆՈԻՄ (ՓԱԿՈՒՄ), ՌԵՏՐՈԳՆԱՑԻԱ (ՀԵՏԾՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ), ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ ԿԱՊԻԿՆԵՐԻ, ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՌԵՏՐՈՍՊԵԿՏԻՎ (ՀԵՏԱԴԱՐՁ) ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՌԵՑԵՊՏՈՍՈՄՆԵՐ, ՌԵՑԵՊՏՈՒՐԱ (ԴԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), ՈՉ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ, ՌԵՖԼԵՔՍ, ՌԵՖԼԵՔՍ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՌԵՖԼԵՔՍ ԱԿՆԱՍՐՏԱՅԻՆ, ՌԵՖԼԵՔՍ ԲԲԱՅԻՆ, ՌԵՖԼԵՔՍ ՁԱՅՆԱՅԻՆ, ՌԵՖԼԵՔՍ ՄՈՆՈՍԻՆԱՊՏԻԿ, ՌԵՖԼԵՔՍ ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ, ՌԵՖԼԵՔՍ ՋԼԱՅԻՆ, ՌԵՖԼԵՔՍ ՎԵՍՏԻԲՈՒԼՅԱՐ-ԱԿՆԱՅԻՆ, ՌԵՖԼԵՔՍԱՅԻՆ ՍԻՄՊԱԹԻԿ ՍՆՆԴԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ, ՌԵՖԼԵՔՍՈԹԵՐԱՊԻԱ, ՌԵՖՐԵԿՏՈՄԵՏՐԻԱ, ՌԻԲԻՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ, ՌԻԲԻՏ, ՌԻԲՈԶԱ, ՌԻԲՈՆՈՒԼԵԱԶԱ ՊԱՆԿՐԵԱՍԱՅԻՆ, ՌԻԲՈՆՈՒԼԵՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶԱՆԵՐ, ՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴԴԻՖՈՍՖԱՏ-ՌԵԲՈՒԿՏՈԶԱ, ՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴ ՌԵԴՈՒԿՏՈԶՆԵՐ, ՌԻԲՈՍՈՄՆԵՐ, ՌԻԲՈՍՏԱՄԻՑԻՆ, ՌԻԲՈՒԼՈԶՈԲԻՖՈՍՖԱՏ-ԿԱՐԲՈՔՍԻԼԱԶԱ, ՌԻԲՈՒԼՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ, ՌԻԲՈՖԼԱՎԻՆ, ՌԻԲՈՖԼԱՎԻՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԻԲՈՖԼԱՎԻՆՍԻՆՏԱԶԱ, ՌԻԶՈԿՏՈՆԻԱ, ՌԻԹՄԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ, ՌԻԿԿԵՏՍԻԱՆԵՐ, ՌԻԿԿԵՏՍԻԱՆԵՐ ԵՎ ԽԼԱՄԻԴՆԵՐ (ԱՐՏ), ՌԻԿԿԵՏՍԻՈԶ, ՌԻԿԿԵՏՍԻՈԶ ՏԶԱՅԻՆ ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ, ՌԻԿԿԵՏՍԻՈԶՆԵՐ ԵՎ CLAMIDIA ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ (ԱՐՏ), ՌԻՄԻՏԵՐՈԼ, ՌԻՆՈՖԻՄԱ (ՔԹԻ ԿԱՐՄՐԱՈՒՌԱԾՈՒԹՅՈՒՆ), ՌԻՇՏԱ, ՌԻՍՏՈՄԻՑԻՆ, ՌԻՍՏՈՑԵՏԻՆ, ՌԻՏՈԴՐԻՆ, ՌԻՖԱՄԻՑԻՆՆԵՐ, ՌԻՖԱՄՊԻՆ, ՌՀԱՆԴԵՆԻ, ՌՀՕ ԳՈՐԾՈՆ, ՌՆԹ, ՌՆԹ - ՌԵՊԼԻԿԱԶԱ, ՌՆԹ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ, ՌՆԹ ԵՐԿՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ, ՌՆԹ ԿԵՊ, ՌՆԹ ԿԵՊ - ՄԻԱՆՄԱՆՆԵՐ, ՌՆԹ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՌՆԹ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ՌՆԹ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ, ՌՆԹ ՆԱԽՈՐԴՈՂՆԵՐ, ՌՆԹ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՌՆԹ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼՏՐԱՍՖԵՐԱԶՆԵՐ, ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ I, ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ II, ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ III, ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶՆԵՐ, ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ, ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 16S, ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 18S, ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 23S, ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 28S, ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 5.8S, ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 5S, ՌՆԹ ՍՆԿԻ, ՌՆԹ ՍՊԼԱՅՍԻՆԳ, ՌՆԹ ՏԱՌԱԴԱՐՁՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ALA, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ARG, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ASN, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ASP, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ CLN, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ CYS, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ GLU, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ GLY, ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ HIS

Ս

ՍԱԳԵՐ, ՍԱԹԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ, ՍԱԼԻԿ (ԱԿԱՆՋԻ ՈՍԿՐԻԿ), ՍԱԼՋԱՐԴԵՐ, ՍԱԿԱՎԱԴԱՇՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԼԻԳՈՄԵՆՈՐԱԳԻԱ), ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՁԻԵՐԻՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԼԱՍՏԻԿ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱԾԻՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ՈՉ ԳՆԴԱԲՋՋԱՅԻՆ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻԶԷՐԻՏՐՈՑԻՏՈՊՈԵՏԻԿ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱԹԱԲՋՋԱՅԻՆ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՇՈՐԱԲՋՋԱՅԻՆ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆԱՅԻՆ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ԲՆԱԾԻՆ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԳԱՂԱԲՋՋԱՅԻՆ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԵԼՈՖՏԻԶԱՅԻՆ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՐՆԻՑԻՈԶ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՖՐԱԿՏԵՐԱՅԻՆ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՖՐԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԲԼԱՍՏՆԵՐՈՎ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՁԻԵՐԻ, ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՄԱԿՐՈԱԲՋՋԱՅԻՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ, ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿ, ԽՆԱՄՔ, ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲԱԶՄԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄ), ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՔԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՂՄ, ՍԱՂՄ ՈՉ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ, ՍԱՂՄԻ ՌԵԶՈՐԲՑԻԱ (ՆԵՐԾԾՈՒՄ), ՍԱՂՄԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ, ՍԱՂՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ (ՄԱԿԱԾՈՒՄ), ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ(ԱՐՏ), ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ, ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ՍԱՂՄՈՆ, ՍԱՂՄՈՆՆԵՐ, ՍԱՌԵՑՈՒՄ, ՍԱՌԵՑՈՒՄ-ՋԱՐԴՈՒՄ, ՍԱՌԵՑՎԱԾ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՍԱՌՆԱՊԱՀՊԱՆԻՉՆԵՐ (ԿՐԻՈՊՐՈՏԵԿՏՈՐՆԵՐ), ՍԱՌՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ԿՐԻՈՊՐԵԶԵՐՎԱՑՈՒՄ), ՍԱՌՆԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՌՈՒՅՑ, ՍԱՌՈՒՅՑ ՉՈՐ, ՍԱՐԴԱՆՄԱՆՆԵՐ, ՍԱՐԴԱՆՄԱՆՆԵՐ-ՓՈԽԱՆՑՈՂՆԵՐ, ՍԱՐԴԵՐ, ՍԱՐԴԵՐԻ ԽԱՅԹՈՑՆԵՐ, ՍԱՐԴՈՍՏԱՅՆ, ՍԱՐՍՈՒՌ, ԴՈՂ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԱԿԻՉ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ, ՍԵՂՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՍԻՉԱՎՈՐՈՒՄ (ԻՆԴԵՔՍԱՎՈՐՈՒՄ), ՍԵՄԱՆԻ ՀԱՏՈՒՄ ԼՅԱՐԴԻ ՄԻՋՈՎ, ՍԵՊՈՍԿՐԱՅԻՆ ԾՈՑԱԲՈՐԲ, ՍԵՊՏԻԿԱ (ԱՊԱՆԵԽՈՒՄ), ՍԵՌ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՏՐԱԿՏԱՆՏՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ (ԱՐՏ), ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ ԱՐԳԱՆԴԱՓՈՂԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ԶԱՌԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏ, ԽԱՌԸ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ), ՍԵՌԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԵՌԱԿԱՆ ԶՈՒՅԳԸՆԿԵՐՆԵՐ (ՊԱՐՏՆՅՈՐՆԵՐ), ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂԱՎԱՂՈՒՄՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՈՒՇԱՑՈՒՄ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ ՎԱՂԱԺԱՄ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՀՈՐՄՈՆ ԳԼՈԲՈՒԼԻՆԸ ԿԱՊՈՂ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (ԻԴԵՆՏԻՖԻԿԱՑԻԱ) ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՉԱՓԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԻՆՔՆԱԶՍՊՈՒՄ), ՍԵՌԱԿԱՆ ՎԱՐՔ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՎԱՐՔ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ (ԴԻՖԵՐԵՆՑՈՒՄ), ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ ԱՐԱԿԱՆ, ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ ԻԳԱԿԱՆ, ՍԵՌԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԵՌԻ ԳՈՆԱԴԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍԵՌԻ ՈՐՈՇՈՒՄ, ՍԵՎ ՄԱՐՄԻՆ, ՍԵՎԱՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ, ՍԵՎՈՒՏԻՃ (ՏԱՐԱԿԱՆ) ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ, ՍԵՎՈՒՏԻՃՆԵՐ (ՏԱՐԱԿԱՆՆԵՐ), ՍԵՐ, ՍԵՐՄՆԱՎԻԺՈՒՄ, ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ, ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՀԵՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ, ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՀՈՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՆՄԱՆ), ՍԵՐՐԱ-ԼԵՈՆԵ(SIERA LENNE), ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՈՒՄ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԻԼԻԿԱՀՈՂ, ՍԻԼԻԿՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ՍԻԼԻՑԻՈՒՄ, ՍԻԼԻՑԻՈՒՄԻ ԷԼԱՍՏՈՄԵՐՆԵՐ, ՍԻՆԵՐԱԿ ՆԵՐՔԻՆ, ՍԻՆԵՐԱԿ ՎԵՐԻՆ, ՍԻՆԵՐԱԿՆԵՐ, ՍԽՏՈՐ, ՍԿՅՈՒՌՆԵՐ, ՍՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՍՏԵՆՈԳՐԱՖԻԱ), ՍՄԲԱԿ ԵՎ ՃԻՐԱՆ, ՍՄԲԱԿԱՅԻՆ ԹԱՐԱԽ, ՍՄՈԳ (ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՄԱՌԱԽՈՒՂ), ՍՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՍՆՈՏԻԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ), ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՇԿԻ, ՍՆԿԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ՍՆԿԱՍՊԱՆՆԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ՍՆԿԵՐ, ՍՆԿԵՐՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹԵԼԻԿՆԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱԿՈՒՄՆԵՐ (ՍՆՆԴԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ), ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՆԱԽԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆԻՉՆԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՌԱՑԻՈՆԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՍԱՆԻՏԱՐԻԱ (ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ), ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՎԱՐՔ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՐՍՏԱՑԱԾ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՂՏՈՏՈՒՄ, ԿԵՂՏՈՏՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄՇԱԿՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ), ՍՆՆԴԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՍՆՆԴԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ, ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍՆՆԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ՍՆՆԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ, ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ, ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ՍՆՈՒՑՈՒՄ, ՍՆՈՒՑՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ, ՍՆՈՒՑՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋ, ՍՆՈՒՑՈՒՄ, ՍՏԱՏՈՒՍ(ՎԻՃԱԿ), ՍՈԴՈԿՈՒ (ԱՌՆԵՏԱՅԻՆ ԹՈՒՅՆ), ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՈԼԱՆԻՆ, ՍՈԽ, ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ, ՍՈՄԱԼԻ, ՍՈՄԱՏՈԹԵՐԱՊԻԱ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ, ՍՈՄԱՏՈՄԵԴԻՆՆԵՐ, ՍՈՄԱՏՈՍՏԱՏԻՆՈՄԱ, ՍՈՄԱՏՈՏՐՈՊԻՆ, ՍՈՄԱՏՈՖՈՐՄԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՍՈՄՆԱԲԱԼԻԶՄ (ԱՎՏՈՄԱՏ ԹԱՓԱՌԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ,ԼՈՒՍՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ), ՍՈՅԱ, ՍՈՅԱՅԻ ՁԵԹ, ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍՈՏԱԼՈԼ, ՍՈՐԲԻՏ, ՍՈՐԲՈԶԱ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԻՃԱԿԻ ԻՋԵՑՈՒՄ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԱՍ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴՈՄԻՆԱՆՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վ

ՎԱԱՐԴԵՆԲՈՒՐԳԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՎԱԳՈՏՈՄԻԱ (ԹԱՓԱՌՈՂ ՆՅԱՐԴԻ ՀԱՏՈՒՄ), ՎԱԳՈՏՈՄԻԱ ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ, ՄՈՏԱԿԱ, ՎԱԳՈՏՈՄԻԱ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ, ՎԱԶԵԼԻՆ, ՎԱԶԷԿՏՈՄԻԱ, ՎԱԶՈԱԿՏԻՎ ՊԵՊՏԻԴ ԱՂԻՔՆԵՐԻ, ՎԱԶՈՊՐԵՍԻՆՆԵՐ, ՎԱԶՈՎԱԶՈՍՏՈՄԻԱ, ՎԱԶՈՏՈՑԻՆ, ՎԱԶՔ, ՎԱԼԵՆԲԵՐԳԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ, ՎԱԼԵՐԱՏՆԵՐ, ՎԱԼԵՐԻԱՆԱ (ԿԱՏՎԱԽՈՏ), ՎԱԼԵՐԻԱՆԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՊԵՆՏԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ, ՎԱԼԻԶՅԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՎԱԼԻԼ-ՏՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ, ՎԱԼԻՆ, ՎԱԼԻՆՈՄԻՑԻՆ, ՎԱԼՊՐՈԵՎԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ՎԱԼՍԱԼՎԱՅԻ ՓՈՐՁ, ՎԱԽ, ՎԱԽ ԱՄՈՐՁԱՏՎԵԼՈՒՑ (ԿԱՍՏՐԱՑԻԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒՑ), ՎԱԽ ՀՐԱԺԵՇՏ ՏԱԼՈՒՑ, ՎԱԽԻ ՌԵԱԿՑԻԱ, ՎԱԽԻ ՎԻՃԱԿՆԵՐ, ՎԱԿՈՒՄ, ՎԱԿՈՒՄ-ԷՔՍՏՐԱԿՑԻԱ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ, ՎԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ, ՎԱԿՈՒՈԼԻ, ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ, ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏԻ (ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ) ԴԵՄ, ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՊԱՐԱՏԻՖ-ՏԻՖԱՅԻՆ, ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՌԻԿԵՏՍԻԱԼԱՅԻՆ, ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՍԻՆԹԵՏԻԿ, ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՍՆԿԱՅԻՆ, ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԱՅԻՆ, ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁ, ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁ ՉՈՐԱՑԱԾ, ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԱ-ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ, ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆՇՆԵՐ, ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԱՃԱՌ, ՎԱՅՈՄԻՆԳ, ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ, ՎԱՆԱԴԱՏՆԵՐ, ՎԱՆԱԴԻՈՒՄ, ՎԱՆԻԼԻԼՆՈՒՇԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ՎԱՆԻԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ, ՎԱՆԿՈՄԻՑԻՆ, ՎԱՆՈՒԱՏՈՒ, ՎԱՇԻՆԳՏՈՆ, ՎԱՍԵՐՄԱՆԻ ՌԵԱԿՑԻԱ, ՎԱՍԿՈՒԼԻՏ (ԱՆՈԹԱԲՈՐԲ) ԱԼԵՐԳԻԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱՅԻՆ, ՎԱՍԿՈՒԼԻՏՆԵՐ, ՎԱՏԵՐԻ ԼԱՅՆՈՒՅԹ (ԱՄՊՈՒԼԱ), ՎԱՏԻԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՔԱՂԱՔ, ՎԱՐԱԿ, ՎԱՐԱԿ ԱՏԱՄՆԱԾԻՆ, ՎԱՐԱԿ ԽԱՌԸ, ՎԱՐԱԿ ՕՋԱԽԱՅԻՆ, ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՂ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ, ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՐՈՆԽԱԲՈՐԲ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ,ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՅՔԱՐ, ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՐԻՆՈՏՐԱԽԵԻՏ (ՔԹԱՇՆՉԱՓՈՂԱԲՈՐԲ) ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ, ՎԱՐԱԿՆԵՐ ACTINOMYCETALES, ՎԱՐԱԿՆԵՐ ANAPLASMATACEAE, ՎԱՐԱԿՆԵՐ BARTONELLACEAE, ՎԱՐԱԿՆԵՐ ECHO, ՎԱՐԱԿՆԵՐ HAEMOPHILUS, ՎԱՐԱԿՆԵՐ HTLV, ՎԱՐԱԿՆԵՐ HTLV-II, ՎԱՐԱԿՆԵՐ HTLV-III, ՎԱՐԱԿՆԵՐ PSEUDOMONAS, ՎԱՐԱԿՆԵՐ RICKETTSIACEAE, ՎԱՐԱԿՆԵՐ TREPONEMA, ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀԱՐՈՒՑՎԵԼ ԵՆ ՌՆԹ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐՈՎ (ԱՐՏ), ՎԱՐԻԿՈՑԵԼԵ, ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄ, ՎԱՐՈԼՅԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ, ՎԱՐՍԱՎԻՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾ, ՎԱՐՎԵԼԱՁԵՎ ԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ, ՎԱՐՎԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲԱՆ), ՎԱՐՔ, ՎԱՐՔ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ, ՎԱՐՔ ԻՄՊՈՒԼՍԻՎ, ԱԶԴԱԿԱՅԻՆ, ՎԱՐՔ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ՎԱՐՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ, ՎԱՐՔ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ, ՎԱՐՔ ՄԱՅՐԱԿԱՆ, ՎԱՐՔ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ (ԻՄԻՏԱՑԻՈՆ), ՎԱՐՔ ՍՏԵՐԵՈՏԻՊԱՅԻՆ, ՎԱՐՔ ՎԵՐԲԱԼ (ԲԱՆԱՎՈՐ), ՎԱՐՔ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ, ՎԱՐՔ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ-ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ, ՎԱՐՔ, ԲՈՒՅՍ ՀՅՈՒՍԵԼ, ՎԱՐՔ, ՁԳՏՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՎԱՐՔ, ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ, ՎԱՐՔԱԳԻԾ, ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ (ԱՐՏ), ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ, ՎԱՐՔԸ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ (ԱՐՏ), ՎԱՐՖԱՐԻՆ, ՎԵԳ, ՊՃԵՂ, ՎԵԳԵՆԵՐԻ ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱՏՈԶ, ՎԵԳԵՏԱԽԹԱՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԹԵԼԻԿՆԵՐ, ՆԱԽԱՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ, ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵԼԻԿՆԵՐ, ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՓԱԿՈՒՄ (ԲԼՈԿԱԴԱ), ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ, ՎԵԳՈՍԿՐ, ՎԵԴԵՆՍԿՈՒ ԱՐԳԵԼԱԿՈՒՄ, ՎԵԶԻԿՈՒԼՅԱՐ (ԲՇՏԻԿԱՅԻՆ) ԲԵՐԱՆԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑ